IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS Code 16214215
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Optional 2Q
Language
Castellà
Català
Department Business Management
Coordinator
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
E-mail araceli.rodriguez@urv.cat
mariaisabel.vidal@urv.cat
Lecturers
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
Web
General description L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de comprendre i interpretar la informació financera dels comptes anuals de les societats mercantils, així com les normes en què es basa la seva elaboració. L'objectiu del programa docent és que l'alumne sigui capaç de comprendre la situació financera, activitat i fluxos de fons d'una empresa de tal manera que li permeti elaborar un diagnòstic, a partir de la informació continguda en els informes comptables obligatoris de les societats, que serveixi de base per a la presa de decisions. Aquesta anàlisi es farà des del punt de vista patrimonial, econòmic i financer.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Find, analyze and interpret quantitative and qualitative information of a financial, accounting, economic, social and legal nature that is relevant to the taking of business decisions.
Type B Code Competences Transversal
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Identify situations where the economic and financial information produced by businesses, is a fundamental part of business decision-making processes.
Describe the process of normalization of economic and financial information nationally and internationally, and the effect of these on the quality of business information
Used instruments and analysis procedures statements.
Compile and sort through relevant information in order to describe the security, solvency and profitability of a company.
Use the balance sheets of a company to describe its financial status and cash flow.
Type B Code Learning outcomes
 B5 Participate actively and share information, knowledge and experience.
Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
Take an interest in the importance of the group’s activity.
 B6 Use other media to support the message of their presentations.
Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information, make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye contact, voice, gesture, time, etc.).
Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
Part I. ANÀLISI COMPTABLE I ELS ESTATS FINANCERS
Tema 1. Objectius de l'anàlisi d'estats financers 1. Els objectius de les unitats econòmiques: especial referència a l'empresa privada.
2. La informació comptable en l'àmbit empresarial
3. Els usuaris de la informació comptable
4. La importància de la publicitat de la informació comptable en els mercats de capitals
5. Els objectius de la informació comptable
6. Naturalesa de l'anàlisi comptable: Concepte i fins de l'anàlisi d'estats financers
7. Principals vessants de l'anàlisi comptable. Anàlisi patrimonial. Anàlisi financer. Anàlisi econòmica.
Tema 2. Les normes comptables: Conseqüències per a l'anàlisi 1. L'harmonització comptable
2. Les Normes Internacionals d'informació financera
3. La normalització a Espanya
4. Reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional
5. El marc conceptual per a la informació financera
Tema 3. Interpretació dels comptes anuals 1. La circulació econòmica a l'empresa
2. Consideracions per a la interpretació del Balanç de Situació
3. Consideracions per a la interpretació del Compte de Pèrdues i Guanys
4. Consideracions per a la interpretació de l'Estat de Fluxos d'Efectiu
5. Consideracions per a la interpretació de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net
6. La memòria: Informació metodològica; Informació específica; Informació addicional.
7. Altres documents comptables: L'informe de gestió; l'informe d'auditoria.
Part II. TÈCNIQUES DE L'ANÀLISI D'ESTATS FINANCERS
Tema 4. Eines i tècniques d'anàlisi d'estats financers: aspectes generals 1. Plantejaments bàsics de l'anàlisi d'estats financers
2. Fonts d'informació
3. Principals eines d'anàlisi: La comparació. Els nombres índex. Estats financers proporcionals. Anàlisi de ràtios.
4. Eines informàtiques emprades en l'anàlisi comptable
5. L'anàlisi comptable i els sectors econòmics: La Central de Balanços del Banc d'Espanya.
Tema 5. Anàlisi econòmica: anàlisi del resultat i de la rendibilitat 1. La composició del resultat i la seva variació
2. Estudi de l'estructura de costos
3. Les ràtios de rendibilitat i el seu significat
a. Rendibilitat de la inversió total o rendibilitat econòmica (ROI. - ROA).
b. Rendibilitat dels capitals propis o rendibilitat financera (ROE).
c. Relació entre la rendibilitat econòmica i financera: el palanquejament financer.
4. El Benefici abans d'interessos, impostos, Depreciacions i amortitzacions (EBITDA).
5. La rendibilitat de l'accionista
a. El guany per acció
b. La política de distribució de dividends o 'pay-out'
c. L'indicador 'earnings per share' (EPS).
d. El 'price earning ràtio' o 'PER'
Tema 6. Anàlisi patrimonial 1. Anàlisi de l'estructura econòmica: Capacitat i activitat de l'empresa.
2. Anàlisi de l'estructura financera. Anàlisi dels recursos propis. Anàlisi del finançament aliè.
3. Equilibri de la inversió i del finançament: Les correlacions patrimonials i el concepte de fons de maniobra.
Tema 7. Anàlisi financera: l'equilibri financer 1. L'equilibri financer a llarg termini: La garantia o solvència a llarg termini.
a. L'autonomia financera. Situació d'endeutament. Ràtios d'endeutament
b. El coeficient bàsic de finançament
c. Condicions d'equilibri financer
d. La funció financera dels fons d'amortització
2. L'equilibri financer a curt termini: La liquiditat o solvència a curt termini
a. La importància de la solvència a curt termini
b. El Capital Circulant com a mesura de liquiditat a curt termini: el ràtio de solvència
c. Mesures complementàries al ràtio de solvència: les rotacions dels cobraments i els pagaments
d. Índexs de liquiditat
e. La generació d'efectiu: anàlisi de l'EFE

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
4 2 6
Lecture
A4
B5
C2
C4
26 0 26
Debates
A4
B5
C2
C4
1 2 3
Previous studies
A4
B5
C2
C4
0 34 34
Problem solving, exercises
A4
B5
C2
C4
25 39 64
Assignments
A4
B5
C2
C4
1 8 9
Personal tuition
A4
B5
C2
C4
1 0 1
 
Practical tests
A2
B6
C4
2 5 7
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es la sessió destinada a determinar el nivell inicial dels alumnes i a explicar els continguts i objectius del programa, així com el sistema d'avaluació a emprar
Lecture Es l'exposició teòrica i pràctica dels continguts de l'assignatura
Debates debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Previous studies Dedicació per part de l'alumne a llegir, tot estructurant i asimilant conceptes provinents de la bibliografía, les lectures, i d'altres materials proposats durant el curs.
Problem solving, exercises Formulació, análisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Assignments Relacionats amb els continguts de l’assignatura en cada moment: harmonització comptable; Elaboració de comptes anuals; i anàlisi e interpretació d’informació financera
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets

Personalized attention
Description
Resolució individualitzada de qüestions relatives a la matèria objecte d'estudi per part del professor a instàncies de l'estudiant

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A4
B5
C2
C4
Proves de respostes curtes i exercicis sobre els continguts del temes 1, 2 i 3 del programa 20%
Assignments
A4
B5
C2
C4
Elabora un informe de diagnòstic sobre la situació patrimonial, financera i de rendibilitat d’una societat mercantil, i presenta’l 30%
Practical tests
A2
B6
C4
Prova integral de tota la matèria. Rsolució d'exercicis pràctics. 50%
Others  
 
Other comments and second call

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves: Una de preguntes curtes de teoria amb el 20% de la nota total i una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final.


Sources of information

Basic ARCHEL P.; LIZARRAGA, F.; SÁNCHEZ, S., Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación , Pirámide, Madrid
GONZÁLEZ PASCUAL, J., Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: aplicaciones prácticas, Pirámide, Madrid
GONZÁLEZ PASCUAL, J. , Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: fundamentos teóricos y aplicaciones, Pirámide, Madrid
MUÑOZ MERCHANTE, A., Análisis de estados financieros. Teoría y práctica , Ediciones académicas, Madrid
Ministerio de economia y Hacienda, REAL DECRETO 1514/2007 de 16 de noviembre, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, 2007, BOE, Madrid
, Base de datos Sabi, ,
M. Araceli Rodríguez Merayo, Recursos d'aprenentatge elaborats pel professor a l'entorn MOODLE, ,
M. Araceli Rodríguez Merayo, Casos pràctics, ,
 • CHAPADO, J.M. , Análisis de balances. , 2008, Oleiros, Netbiblo
 • MUÑOZ MERCHANTE, A. , Análisis de estados financieros. Ejercicios y test (2a edición), 2009, Ediciones académicas, Madrid
 • REAL DECRETO 1514/2007 de 16 de noviembre, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, 2007, Ministerio de economia y Hacienda. Madrid: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34
 • Versión consolidada de las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=3456
Complementary
 • BERNAL, J.J.; SÁNCHEZ, J.F.; MARTÍNEZ, S. , 20 herramientaspara la toma de decisiones, 2009, CISS, Madrid
 • ESTEOSÁNCHEZ, F.,análisis de estados finacieros, planificación y control:comentarios y casosprácticos, 2003, Centro de estudios financieros,Madrid
 • ESTEO SÁNCHEZ, F,Análsisi contable de la realidad empresarial, 1998, Centro de estudiosfinancieros, Madrid
 • TUA PEREDA(coordinador) , El marco conceptual para la información financiera: Análisis ycomentarios, 2000, AECA, Madrid
 • ESTEOSÁNCHEZ, F, Elaboraciónde estados de fondos. El cuadro de financiacióny el estados de flujos de tesorería, 2002, AECA, Madrid
 • KPMG,Las NIIFcomentadas: guía práctica de KPMG para comprender las normasinternacionales deinfromación financiera, 2007, Cizur Menor : ThomsonAranzadi, cop.
 • MORENO-LUQUEADVOCATS, i altres , Presente y futuro de la información financiera, 2003,Gestión 2000, Madrid
 • WILD, J.; SUBRAMANYAM, K.; y HALSEY, R. (2007): Análisis de Estados financieros (9a edición), McGraw-Hill, Méjico.
Recommendations

Subjects that continue the syllabus
CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS/16214209
VALUING FINANCIAL ASSETS/16214216


Subjects that it is recommended to have taken before
INTRODUCTION TO ACCOUNTING/16214001
FINANCIAL ACCOUNTING/16214002
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.