DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Codi 16214215
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
Adreça electrònica araceli.rodriguez@urv.cat
mariaisabel.vidal@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
Web
Informació rellevant L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de comprendre i interpretar la informació financera dels comptes anuals de les societats mercantils, així com les normes en què es basa la seva elaboració. L'objectiu del programa docent és que l'alumne sigui capaç de comprendre la situació financera, activitat i fluxos de fons d'una empresa de tal manera que li permeti elaborar un diagnòstic, a partir de la informació continguda en els informes comptables obligatoris de les societats, que serveixi de base per a la presa de decisions. Aquesta anàlisi es farà des del punt de vista patrimonial, econòmic i financer.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la rendibilitat d’una societat mercantil.
Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera i els seus fluxos d’efectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6 En les seves presentacions utilitza medis de suport
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Part I. ANÀLISI COMPTABLE I ELS ESTATS FINANCERS
Tema 1. Objectius de l'anàlisi d'estats financers 1. Els objectius de les unitats econòmiques: especial referència a l'empresa privada.
2. La informació comptable en l'àmbit empresarial
3. Els usuaris de la informació comptable
4. La importància de la publicitat de la informació comptable en els mercats de capitals
5. Els objectius de la informació comptable
6. Naturalesa de l'anàlisi comptable: Concepte i fins de l'anàlisi d'estats financers
7. Principals vessants de l'anàlisi comptable. Anàlisi patrimonial. Anàlisi financer. Anàlisi econòmica.
Tema 2. Les normes comptables: Conseqüències per a l'anàlisi 1. L'harmonització comptable
2. Les Normes Internacionals d'informació financera
3. La normalització a Espanya
4. Reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional
5. El marc conceptual per a la informació financera
Tema 3. Interpretació dels comptes anuals 1. La circulació econòmica a l'empresa
2. Consideracions per a la interpretació del Balanç de Situació
3. Consideracions per a la interpretació del Compte de Pèrdues i Guanys
4. Consideracions per a la interpretació de l'Estat de Fluxos d'Efectiu
5. Consideracions per a la interpretació de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net
6. La memòria: Informació metodològica; Informació específica; Informació addicional.
7. Altres documents comptables: L'informe de gestió; l'informe d'auditoria.
Part II. TÈCNIQUES DE L'ANÀLISI D'ESTATS FINANCERS
Tema 4. Eines i tècniques d'anàlisi d'estats financers: aspectes generals 1. Plantejaments bàsics de l'anàlisi d'estats financers
2. Fonts d'informació
3. Principals eines d'anàlisi: La comparació. Els nombres índex. Estats financers proporcionals. Anàlisi de ràtios.
4. Eines informàtiques emprades en l'anàlisi comptable
5. L'anàlisi comptable i els sectors econòmics: La Central de Balanços del Banc d'Espanya.
Tema 5. Anàlisi econòmica: anàlisi del resultat i de la rendibilitat 1. La composició del resultat i la seva variació
2. Estudi de l'estructura de costos
3. Les ràtios de rendibilitat i el seu significat
a. Rendibilitat de la inversió total o rendibilitat econòmica (ROI. - ROA).
b. Rendibilitat dels capitals propis o rendibilitat financera (ROE).
c. Relació entre la rendibilitat econòmica i financera: el palanquejament financer.
4. El Benefici abans d'interessos, impostos, Depreciacions i amortitzacions (EBITDA).
5. La rendibilitat de l'accionista
a. El guany per acció
b. La política de distribució de dividends o 'pay-out'
c. L'indicador 'earnings per share' (EPS).
d. El 'price earning ràtio' o 'PER'
Tema 6. Anàlisi patrimonial 1. Anàlisi de l'estructura econòmica: Capacitat i activitat de l'empresa.
2. Anàlisi de l'estructura financera. Anàlisi dels recursos propis. Anàlisi del finançament aliè.
3. Equilibri de la inversió i del finançament: Les correlacions patrimonials i el concepte de fons de maniobra.
Tema 7. Anàlisi financera: l'equilibri financer 1. L'equilibri financer a llarg termini: La garantia o solvència a llarg termini.
a. L'autonomia financera. Situació d'endeutament. Ràtios d'endeutament
b. El coeficient bàsic de finançament
c. Condicions d'equilibri financer
d. La funció financera dels fons d'amortització
2. L'equilibri financer a curt termini: La liquiditat o solvència a curt termini
a. La importància de la solvència a curt termini
b. El Capital Circulant com a mesura de liquiditat a curt termini: el ràtio de solvència
c. Mesures complementàries al ràtio de solvència: les rotacions dels cobraments i els pagaments
d. Índexs de liquiditat
e. La generació d'efectiu: anàlisi de l'EFE

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 2 6
Sessió Magistral
A4
B5
C2
C4
26 0 26
Debats
A4
B5
C2
C4
1 2 3
Estudis previs
A4
B5
C2
C4
0 34 34
Resolució de problemes, exercicis
A4
B5
C2
C4
25 39 64
Treballs
A4
B5
C2
C4
1 8 9
Atenció personalitzada
A4
B5
C2
C4
1 0 1
 
Proves pràctiques
A2
B6
C4
2 5 7
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es la sessió destinada a determinar el nivell inicial dels alumnes i a explicar els continguts i objectius del programa, així com el sistema d'avaluació a emprar
Sessió Magistral Es l'exposició teòrica i pràctica dels continguts de l'assignatura
Debats debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Estudis previs Dedicació per part de l'alumne a llegir, tot estructurant i asimilant conceptes provinents de la bibliografía, les lectures, i d'altres materials proposats durant el curs.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, análisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Treballs Relacionats amb els continguts de l’assignatura en cada moment: harmonització comptable; Elaboració de comptes anuals; i anàlisi e interpretació d’informació financera
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució individualitzada de qüestions relatives a la matèria objecte d'estudi per part del professor a instàncies de l'estudiant

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A4
B5
C2
C4
Proves de respostes curtes i exercicis sobre els continguts del temes 1, 2 i 3 del programa 20%
Treballs
A4
B5
C2
C4
Elabora un informe de diagnòstic sobre la situació patrimonial, financera i de rendibilitat d’una societat mercantil, i presenta’l 30%
Proves pràctiques
A2
B6
C4
Prova integral de tota la matèria. Resolució d'exercicis pràctics. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves: Una de preguntes curtes de teoria amb el 20% de la nota total i una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final.


Fonts d'informació

Bàsica ARCHEL P.; LIZARRAGA, F.; SÁNCHEZ, S., Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación , Pirámide, Madrid
GONZÁLEZ PASCUAL, J., Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: aplicaciones prácticas, Pirámide, Madrid
GONZÁLEZ PASCUAL, J. , Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: fundamentos teóricos y aplicaciones, Pirámide, Madrid
MUÑOZ MERCHANTE, A., Análisis de estados financieros. Teoría y práctica , Ediciones académicas, Madrid
Ministerio de economia y Hacienda, REAL DECRETO 1514/2007 de 16 de noviembre, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, 2007, BOE, Madrid
, Base de datos Sabi, ,
M. Araceli Rodríguez Merayo, Recursos d'aprenentatge elaborats pel professor a l'entorn MOODLE, ,
M. Araceli Rodríguez Merayo, Casos pràctics, ,
 • CHAPADO, J.M. , Análisis de balances. , 2008, Oleiros, Netbiblo
 • MUÑOZ MERCHANTE, A. , Análisis de estados financieros. Ejercicios y test (2a edición), 2009, Ediciones académicas, Madrid
 • REAL DECRETO 1514/2007 de 16 de noviembre, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, 2007, Ministerio de economia y Hacienda. Madrid: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34
 • Versión consolidada de las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=3456
Complementària
 • BERNAL, J.J.; SÁNCHEZ, J.F.; MARTÍNEZ, S. , 20 herramientaspara la toma de decisiones, 2009, CISS, Madrid
 • ESTEOSÁNCHEZ, F.,análisis de estados finacieros, planificación y control:comentarios y casosprácticos, 2003, Centro de estudios financieros,Madrid
 • ESTEO SÁNCHEZ, F,Análsisi contable de la realidad empresarial, 1998, Centro de estudiosfinancieros, Madrid
 • TUA PEREDA(coordinador) , El marco conceptual para la información financiera: Análisis ycomentarios, 2000, AECA, Madrid
 • ESTEOSÁNCHEZ, F, Elaboraciónde estados de fondos. El cuadro de financiacióny el estados de flujos de tesorería, 2002, AECA, Madrid
 • KPMG,Las NIIFcomentadas: guía práctica de KPMG para comprender las normasinternacionales deinfromación financiera, 2007, Cizur Menor : ThomsonAranzadi, cop.
 • MORENO-LUQUEADVOCATS, i altres , Presente y futuro de la información financiera, 2003,Gestión 2000, Madrid
 • WILD, J.; SUBRAMANYAM, K.; y HALSEY, R. (2007): Análisis de Estados financieros (9a edición), McGraw-Hill, Méjico.
Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ/16214209
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS/16214216


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16214001
COMPTABILITAT FINANCERA/16214002
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent