DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS Codi 16214216
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
DE ANDRÉS SÀNCHEZ, JORGE
Adreça electrònica jorge.deandres@urv.cat
Professors/es
DE ANDRÉS SÀNCHEZ, JORGE
Web http://moodle.urv.net/
Descripció general Anàlisi de les operacions financeres d'amortització habituals en el mitjà i llarg termini i valoració d'actius de renda fixa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.
Descriu i valora actius financers de renda fixa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Reserva Matemàtica
1.1. Concepte
1.2. Reserva activa, retrospectiva, històrica o capital de finançament
1.3. Reserva passiva, prospectiva o capital de rescissió

TEMA 2. Préstecs (I)
2.1. Concepte
2.2. Magnituds d’un préstec
2.3. Classificació dels préstecs
2.4. Préstecs amb amortització única de capital
2.5. Préstec amortitzable pel sistema francès
2.6. Préstec amortitzable pel sistema alemany
2.7. Préstec amortitzable pel sistema americà

TEMA 3. Préstecs (II)
3.1. Lísing financer
3.2. Préstecs indexats
3.2.1. Préstecs indexats amb nombre de períodes prefixats a l’inici de l’operació
3.2.2. Préstecs indexats amb nombre de períodes no prefixats: Préstecs quota fixa
3.3. Préstecs amb carència
3.3.1. Préstecs amb carència total
3.3.2. Préstecs amb carència parcial
3.4. Amortització anticipada en els préstecs
3.4.1. Amortització parcial anticipada
3.4.2. Amortització total o cancel•lació anticipada
3.5. Cost dels préstecs
3.5.1. Tants efectius d’un préstec
3.5.1. TAE dels préstecs
3.6. Valor, usdefruit i nua propietat en els préstecs

TEMA 4. Actius de renda fixa
4.1. Concepte i classificació
4.2. Valor, preu i rendibilitat
4.3. Actius de renda fixa a curt termini
4.4. Actius de renda fixa a mig i llarg termini
4.4.1. Amb cupó periòdic
4.4.2. Cupó zero
4.5. Risc en els actius de renda fixa
4.5.1. Concepte i tipus
4.5.2. Risc de crèdit
4.5.3. Risc de variació dels tipus d’interès


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
C4
22 38 60
Resolució de problemes, exercicis
A2
B2
C4
30 52 82
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
B2
C4
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Sessió Magistral Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres d'amortització i dels actius de renda fixa.

Anàlisi de les magnituds de les operacions financeres d'amortització i dels actius de renda fixa.

Estudi de la rendibilitat/cost de les operacions financeres d'amortització i dels actius de renda fixa.
Resolució de problemes, exercicis Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant.
Atenció personalitzada Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant l'horari d'atenció als alumnes i en el despatx del professor/a, es resoldran qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
B2
C4
Proves teòrico-pràctiques:


Prova 1: Temes 1,2

Prova 2: Temes 1,2,3

Prova Final: Temes 1,2,3,4Pes: 10%

Pes: 20%

Pes: 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

1a CONVOCATÒRIA:

- Avaluació continuada: 30%
- Prova 1 (Temes 1, 2 ). Pes: 10%
- Prova 2 (Temes 1, 2, 3). Pes: 20%

- Prova Final (Temes 1, 2, 3, 4). Pes: 70%.

2a CONVOCATÒRIA:

- Prova final (Temes 1, 2, 3, 4). Pes: 100%


Fonts d'informació

Bàsica MENEU, V.; JORDÀ, M.P.; BARREIRA, M.T. , Operaciones financieras en el mercado español, Barcelona, Ariel, 1994
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A. , Matemática de la financiación, Barcelona, Ediciones S., 1994
ALEGRE, P.; BORRELL, M.; BADÍA, C.; SANCHO, T. , Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras, Madrid, AC, 1995
TERCEÑO, A.; SÁEZ, J.; BARBERÀ, M.G.; ORTÍ, F.; DE ANDRÉS, J.; BELVIS, C. , Matemática financiera, Madrid, Pirámide, 1997
MASCAREÑAS, J. , Gestión de activos financieros de renta fija. , Madrid: Ed. Pirámide, 2002

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent