DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS Codi 16214217
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SARDÀ GARCIA, SUSANA
Adreça electrònica susana.sarda@urv.cat
Professors/es
SARDÀ GARCIA, SUSANA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les interrelacions entre elles i el seu entorn.
Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols
Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable
Dissenya estratègies d’inversió
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. La inversió financera i els mercats financers 1.1. Inversions financeres: concepte
1.2. Estructura i operatòria dels mercats financers
1.3. Organització dels mercats financers espanyols
2. Els mercats monetaris i els actius que s'hi negocien 2.1. El mercat interbancari
2.2. Les lletres del tresor
2.3. Els pagarés d'empresa
Tema 3. Els Mercats de capitals i els actius que s’hi negocien 3.1. Bons i obligacions del tresor
3.2. Els actius de renda fixa privada
3.3. Les accions
Tema 4. Gestió financera 4.1. Estratègies de gestió passives i actives amb actius de renda fixa
4.2. Estratègies de gestió de carteres de renda variable

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
7 10 17
Sessió Magistral
A2
C4
40 64 104
Atenció personalitzada
A2
B4
C4
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
B4
C4
15 0 15
Proves pràctiques
A2
B4
C4
10 0 10
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries L'estudiant recorda i consolida els coneixements previs de finances.
Sessió Magistral El professor fa classe magistral.
Atenció personalitzada Atenció i seguiment de l'estudiant.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció a les consultes de l'estudiant. Es realitzaran al despatx del professor a petició de l'estudiant.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
B4
C4
1a Avaluació Temes 1-2 10%
Proves pràctiques
A2
B4
C4
2a Avaluació Temes 3-4 20%
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C4
Examen final 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la 2a Convocatòria només es té en compte l'examen final.


Fonts d'informació

Bàsica Analistas Financieros Internacionales, Guía del Sistema Financiero Español, 2012, Analistas Financieros Internacionales
Parejo Gamir et al, Manual del sistema financiero español, 2012, Ariel
INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS FINANCIEROS, Curso de Bolsa y Mercados Financieros, 2006, Ariel

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS/16214218

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES/16214113
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ/16214101
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT/16214102
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent