DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES Codi 16214401
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
24 Pràctiques Externes obligatòria Quart 1Q conv. única
Llengua d'impartició
Castellà
Prerequisits L'estudiant ha de tenir superat el 60% d'ECTS de l'ensenyament en el moment de la matrícula.
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
MOLINA COBO, MARÍA DEL CARMEN
Adreça electrònica mariateresa.sorrosal@urv.cat
monica.martin@urv.cat
mariaarantzazu.vidal@urv.cat
gloria.barbera@urv.cat
mcarmen.molina@urv.cat
josep.miro@urv.cat
joanmaria.llatser@urv.cat
Professors/es
SORROSAL FORRADELLAS, MARIA TERESA
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
VIDAL BLASCO, MARIA ARANTZAZU
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
MOLINA COBO, MARÍA DEL CARMEN
MIRÓ ARAGONÉS, JOSEP
LLATSER GAYA, JOAN MARIA
Web http://www.fee.urv.cat/estudiants/practiquesestud/estudcurric/index.html
Descripció general L'assignatura de Pràctiques Externes té com a objectiu afavorir l'adquisició de competències per tal de preparar a l'estudiant per a l'exercici d'activitats professionals, facilitar la seva ocupació i fomentar la seva capacitat emprenedora

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
 B5 Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

Prerequisit

Per poder matricular les Pràctiques Externes és requisit tenir superat el 60% dels crèdits de l'ensenyament.


Matrícula i sol·licitud del lloc de pràctiques

L'estudiant haurà de:

1. Matricular les Pràctiques Externes.

2. Registrar-se a l’aplicació Hera, aplicació de pràctiques de la Facultat d'Economia i Empresa (https://gandalf.fee.urv.cat/hera/registre/estudiant) i adjuntar el CV.

3. Introduir a Hera la seva sol·licitud on podrà consultar el llistat complet dels llocs de pràctiques (https://gandalf.fee.urv.cat/hera/accounts/login/?next=/hera/estudiant). Per completar la sol.licitud caldrà:

3.1 Seleccionar i ordenar un mínim de 15 llocs de pràctiques.

3.2 Prioritzar els criteris addicionals d'ubicació, perfil i horari del lloc de pràctiques. Aquests criteris només s'utilitzaran en el cas que no es pugui assignar cap dels llocs de pràctiques seleccionats en el pas anterior.


Procés d'assignació dels llocs de pràctiques

L'assignació dels llocs de pràctiques es farà en funció de l'expedient acadèmic de l’estudiant. Concretament, els estudiants s'ordenaran:

1. Segons la qualificació mitjana (sobre 10) del seu expedient acadèmic el dia que finalitza el termini de la sol.licitud del lloc de pràctiques.

2. A igualtat de mitjana d’expedient acadèmic, segons el nombre de crèdits superats.

3. A igualtat dels dos criteris anteriors, alfabèticament pel primer cognom, segon cognom i nom, havent elegit aleatòriament una lletra inicial per a l’ordenació.

Es podrà consultar el lloc de pràctiques assignat a l'aplicació Hera.


Terminis

Matrícula: en el termini fixat per la URV

Sol·licitud dels llocs de pràctiques (la sol.licitud es pot fer en dos períodes):

a) Primer període: del 17 al 29 de juliol de 2018

b) Segon període: del 7 al l'11 de setembre de 2018

Assignació:

a) Primera assignació: 6 de setembre de 2018 (corresponent a les sol.licituds realitzades en el primer període)

b) Segona assignació: 12 de setembre de 2018 (corresponent a les sol.licituds realitzades en el segon període)

IMPORTANT

1. El dia 30 de juliol de 2018 s'eliminaran del sistema totes les sol.licituds realitzades pels estudiants que no hagin formalitzat la seva matrícula de Pràctiques Externes. Aquests estudiants hauran de tornar a realitzar la seva sol.licitud en el segon període (setembre).

2. L’estudiant que faci la seva sol·licitud al setembre només visualitzarà els llocs de pràctiques que han quedat vacants després de l’assignació del primer període.

2. Excepcionalment s’acceptarà, en el primer període, la sol·licitud de l’estudiant que, havent realitzat una estada de mobilitat amb qualificacions pendents, no hagi pogut matricular les Pràctiques Externes, sempre que aquesta circumstància es comuniqui directament per correu electrònic, abans del 29 de juliol de 2018, a l'adreça practiques.fee@urv.cat.Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
0 2 2
Estada de pràctiques
B1
B4
B5
C4
C6
560 0 560
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B1
B4
B5
C4
C6
24 0 24
Memòria
C4
C6
0 12 12
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Es realitzaran un mínim de dues sessions informatives. La primera, abans del període de matrícula amb la coordinació de pràctiques. La segona, abans de l'inici de les pràctiques, una vegada assignat el lloc de pràctiques, amb el tutor/a acadèmic i la coordinació de pràctiques.
Estada de pràctiques Les pràctiques es desenvoluparan durant 16 setmanes, amb una durada de 7 hores diàries, en torn de matí i tarda, o bé en horari intensiu de matí o de tarda, en funció de cada lloc de pràctiques. En el període no lectiu de Setmana Santa s'interromprà l'activitat de pràctiques. En el cas que alguna empresa tingui un horari inferior a 7 hores els divendres, la diferència es compensarà entre la resta de dies per tal de garantir un total de 35 hores de pràctiques a la setmana.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Els mecanismes de coordinació i seguiment de les pràctiques es duen a terme amb la participació dels diferentes agents implicats: l'equip de coordinació de pràctiques de la FEE, els tutors/es acadèmics i de l'entitat col.laboradora, i els estudiants. En l'apartat següent es detallen aquests mecanismes.
Memòria L'estudiant realitzarà un informe final, que haurà d'incloure: la descripció de tasques previstes i les efectivament realitzades així com la valoració de les competències desenvolupades.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció
Els agents implicats en la coordinació i seguiment de les Pràctiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa són:

A. L'equip de coordinació de pràctiques externes

L'equip de coordinació està format per la Coordinadora de Pràctiques Externes i Borsa de Treball de la FEE i la Responsable de Pràctiques Externes curriculars, i s'encarrega de:

•Organitzar els mecanismes de captació i selecció d’entitats col•laboradores

•Fixar tots els terminis dels diferents procediments vinculats a les Pràctiques Externes

•Realitzar sessions informatives per als estudiants prèvies a la matrícula de Pràctiques Externes

•Revisar els perfils i les activitats previstes en cada lloc de pràctiques sol.licitat per les entitats col.laboradores

•Assignar un tutor/a acadèmic a cada estudiant

•Sol.licitar i generar la documentació necessària per a la realització de les Pràctiques Externes

•Realitzar sessions informatives amb estudiants i tutors acadèmics prèvies a l'estada en pràctiques de l'estudiant.

•Donar suport i coordinar els tutors/es acadèmics

•Mantenir contactes i reunions amb els responsables dels programes de pràctiques de les entitats col•laboradores

•Recollir els suggeriments de tots els agents implicats en les Pràctiques, directament i a través de l'enviament d'enquestes de satisfacció

•Emplenar les actes acadèmiques amb les qualificacions comunicades pels tutors/es

•Revisar el procés PR-FEE-010 i proposar-ne la seva modificació, si escau

•Rendir comptes davant de la Junta de Facultat

B. Tutors/es acadèmics de la Facultat d'Economia i Empresa

Els tutors/es acadèmics, professorat de la FEE, s'encarreguen de tutoritzar els estudiants assignats per la coordinació durant tota l'estada. El tutor/a ha de:

•Realitzar un mínim de dues reunions presencials amb l'estudiant durant la seva estada en pràctiques

•Realitzar un mínim de dues reunions presencials amb el tutor/a de l'entitat col.laboradora a la seu de l'entitat

•Comunicar a la coordinació de pràctiques qualsevol incidència que requereixi del seu coneixement, o qualsevol canvi respecte a les característiques inicials del projecte formatiu.

•Qualificar l’estudiant en funció dels criteris fixats en aquesta guia docent (a partir de la valoració facilitada per l'entitat col.laboradora, la valoració de l'informe final de l'estudiant i la valoració del compliment i actitud de l'estudiant durant el desenvolupament de les pràctiques)

•Traslladar tota la documentació derivada de la qualificació de l'estudiant a la coordinació de pràctiques

•Realitzar un informe de seguiment sobre la coordinació que s'ha realitzat amb cada una de les entitats col.laboradores

C. Tutors/es de les entitats col•laboradores

El tutor/a de l'entitat col•laboradora s'encarrega del seguiment de l'estudiant assignat durant tot el període d'estada de l'estudiant en la seva entitat respectant el projecte formatiu acordat. El tutor/a de l'entitat col.laboradora ha de:

•Facilitar el desenvolupament personal i professional de l’estudiant

•Reunir-se amb el tutor acadèmic, a la seu on l'estudiant desenvolupa les pràctiques, com a mínim en dues ocasions.

•Comunicar al tutor acadèmic qualsevol aspecte que es consideri rellevant en el desenvolupament de les pràctiques, especialment qualsevol canvi en el projecte formatiu acordat o desplaçaments de l'estudiant de la seu de pràctiques informada.

•Realitzar un informe final sobre l'estudiant que inclou una valoració explícita de les competències previstes en les Pràctiques Externes. Aquest informe es comentarà en la darrera reunió amb el tutor/a acadèmic.

•Respondre una enquesta de satisfacció

D. Estudiants

L'estudiant, amb l'objectiu de fer possible el correcte seguiment i coordinació de les seves pràctiques,  ha de:

•Conèixer el funcionament i calendari de les Pràctiques

•Assistir a les sessions informatives

•Complir amb les obligacions derivades del procés de signatura del seu conveni

•Desenvolupar les tasques que li siguin encomanades durant la seva estada en pràctiques

•Informar puntualment el seu tutor/a acadèmic de qualsevol aspecte que consideri rellevant per al seu aprenentatge

•Informar el seu tutor/a acadèmic de qualsevol modificació respecte al previst al conveni signat (tasques, tutor/a, horari...), especialment si s'ha de desplaçar de la seva seu durant les pràctiques.

•Assistir a les reunions presencials amb el seu tutor/a acadèmic

•Realitzar un informe final de la seva estada en pràctiques

•Respondre una enquesta de satisfacció


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Estada de pràctiques
B1
B4
B5
C4
C6
Valoració de les competències previstes en el desenvolupament de les pràctiques externes per part del tutor/a de l'entitat col·laboradora
70%
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B1
B4
B5
C4
C6
Valoració del compliment i actitud de l'estudiant per part del tutor/a acadèmic. Aquesta valoració tindrà una qualificació de 0 si l'estudiant no ha respost l'enquesta de satisfacció sol.licitada per la coordinació de les pràctiques en el termini previst 10%
Memòria
C4
C6
Avaluació de l'Informe final de l'estudiant sobre l'estada en pràctiques. L'Informe ha d'incloure la descripció de les tasques desenvolupades i la seva valoració relacionant-les amb les competències previstes. 20%
Altres

Al final de l'estada en pràctiques i en el termini fixat per la coordinació, l'estudiant ha de respondre una enquesta de satisfacció sobre la informació rebuda, el procés de selecció i assignació, i el procés de desenvolupament i avaluació. L'enquesta permet incorporar tots aquells suggeriments que l'estudiant vulgui fer arribar.

0%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les Pràctiques Externes tenen CONVOCATÒRIA ÚNICA.

Les Pràctiques Externes NO tenen CONVOCATÒRIA ADDICIONAL.

En determinats supòsits, les Pràctiques Externes es poden reconèixer. Tota la informació sobre el RECONEIXEMENT de les Pràctiques Externes es troba a la plana web de la Facultat d'Economia i Empresa http://www.fee.urv.cat/estudiants/practiquesestud/estudcurric/index.html


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Cal que l'estudiant consulti la Normativa de Pràctiques Externes de la FEE (http://www.fee.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/junta/normatives_centre/normativa_practiques_fee.pdf)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent