DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) COMPTABILITAT FINANCERA Codi 16224002
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ORTÍ GARCÍA, MARGARITA
Adreça electrònica jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
Professors/es
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
Web
Descripció general Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'economia i l'empresa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza correctament la distribució de beneficis.
Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: Els actius financers 1. Definició i classificació dels actius financers
2. Registre i valoració dels actius financers
2.1. Actius financers a cost amortitzat
2.2. Actius a cost amortitzats mantinguts per a negociar
2.3. Actius financers a cost
3. Correccions de valor per deteriorament
4. Crèdits i partides a cobrar
5. Interessos i dividends rebuts d’actius financers: casos pràctics
6. Baixa d’actius financers.
7. Operacions de factoring
8. Casos pràctics
TEMA 2. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: Els passius financers 1. Definició i classificació dels passius financers
2. Registre i valoració dels passius financers
3. Dèbits i partides a pagar
4. Préstecs
5. Pòlissa de crèdit
6. Leasing
TEMA 3. ALTRES PASSIUS 1. Provisions i contingències: concepte , valoració i registre i aplicació
1.1. Provisió per actuacions mediambientals
1.2. Provisió per a impostos
1.3. Provisió per a desmantellament, retirament o rehabilitació de l’immobilitzat
1.4. Provisió per a altres responsabilitat
2. Provisió per a operacions comercials
3. Fiances i dipòsits
4. Casos pràctics
TEMA 4. El PATRIMONI NET 1. Concepte i components de Patrimoni Net
2. Els Fons propis: capital reserves i resultats pendents d’aplicació
3. Ajustaments per canvi de valor
4. Les subvencions, donacions i llegats
5. Casos pràctics
TEMA 5. DETERMINACIÓ DEL RESULTAT I APLICACIÓ 1. El resultat del període
2. Ajustaments en el resultat comptable: Diferencies permanents i temporaries
3. Impost corrent: Actius i passius per impost corrent
4. Impost diferit: Actius i passius per impost diferit
5. Comptabilització de l’Impost de societats.
6. Aplicació del resultat net del període: dotacions obligatòries i voluntàries.
7. Limitacions legals a la distribució de dividends.
8. Casos pràctics
TEMA 6. ELS COMPTES ANUALS 1. Introducció
1.1. Formulació dels comptes anuals
1.2. Models de presentació dels comptes anuals: normal, abreujat i PIME
1.3. Normes comuns a tots els comptes anuals.
2. El Balanç
3. El compte de Pèrdues i Guanys
4. L’estat de canvis de Patrimoni Net
5. L’estat de Fluxos d’efectiu
6. La Memòria
7. Casos pràctics

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
1 0 1
Sessió Magistral
A2
25 26 51
Pràctiques a través de TIC
B2
5 6 11
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
21 21 42
Resolució de problemes, exercicis
B2
0 37 37
Atenció personalitzada
B2
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
C4
2 0 2
Proves orals
A2
C4
2 0 2
Proves pràctiques
A2
B2
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En aquesta sessió es donarà a conèixer el programa de l'assignatura, les diferentes activitats que tindran lloc al llarg del curs, així com la forma d'avaluació. També es farà una presa de contacte amb els alumnes , per tal de detectar els seus interessos i el nivell previ de coneixements de la matèria.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura, mitjançant diferents recursos educatius.
Pràctiques a través de TIC Aplicar, a nivell pràctic, mitjançant un full de càlcul, la teoria dels passius financers i del càlcul de l'Impost de societats.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi i resolució individual o en grup d'assentaments i d'exercicis, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Debat i anàlisi dels resultats.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, i resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor indicarà a l'inici de les classes el seu horari d'atenció als alumnes, temps en el qual els alumnes poden resoldre dubtes que se'ls plantegin al llarg de les classes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
B2
Hi haurà dues proves pràctiques a través d les TIC, amb una valoració d'un 10% cadascuna en la nota final.
20%
Proves objectives de preguntes curtes
A2
C4
Aquesta prova inclourà preguntes sobre un aspecte concret del temari. L'alumne ha de respondre de manera directa i breu 10%
Proves orals
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Proves pràctiques
A2
B2
C4
Consistirà en un supòsit pràctic del contingut de tot el temari del programa 65%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria, hi haura una prova pràctica que incloura tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.


Fonts d'informació

Bàsica Jesus Omeñaca GArcia, Contabilidad General, 2008, Barcelona
Antonio Lopez Dias, Manual de Contabilidad Financiera, 2008, Madrid
Col.lecció Manuals ACCID, Nou Pla General de Comptabilitat, 2008, Barcelona
Santiago Aguilá y David Castillo, Nuevo Plan General de Contabilidad comentado, 2008, Barcelona

Complementària Fernando Javier Fernandez Gonzalez, Plan General contable: 125 supuestos practicos, 2008, Madrid
Francesc Gomez y otros, Ejercicios resueltos y comentados con el nuevo PGC. , 2008, Barcelona

 

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16214001
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent