IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16224002
Study programme
Bachelor's Degree in Economics (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 2Q
Language
Català
Department Business Management
Coordinator
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
E-mail laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
Lecturers
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
Web
Relevant information <p><strong>LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL&nbsp; </strong>i&nbsp; seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.</p><p>En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:</p><ul><li>Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s'aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques. </li><li>Avaluació: L'avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent. </li><li>Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics</li></ul><div><br /></div><div> <b>DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA</b> <br /></div><div>Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible , actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics. </div>

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Students master the basic methods and tools for analyzing business reality.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex problems
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Understand financial instruments and their accounting.
Understand the various components of equity and equity accounting and can distribute profits correctly.
Calculate profit and corporation tax correctly.
Apply the accounting method to all transactions.
Prepare annual accounts and draw conclusions.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 1. Immobilitzat material
1.1. Concepte i classificació
1.2. Normes de registre i valoració
1.3. Operacions comptables del immobilitzat material
1.3.1. Adquisicions a subministradors aliens
1.3.2. Adquisicions per producció pròpia
1.3.3. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.3.4. Baixes en inventari
1.3.5. Ampliacions i millores
2. Inversions immobiliàries
2.1. Concepte i classes
2.2. Valoració i comptabilització
2.3. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor


TEMA 2. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 1. Immobilitzat intangible
1.1. Concepte i classes
1.2. Normes de registre i valoració
1.3. Despeses d'investigació i desenvolupament i propietat industrial
1.4. Aplicacions informàtiques
1.5. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
TEMA 3. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: ELS ACTIUS FINANCERS 1. Definició i classificació dels actius financers
2. Registre i valoració dels actius financers
2.1. Actius financers a cost amortitzat
2.2. Actius a cost amortitzats mantinguts per a negociar
2.3. Actius financers a cost
3. Correccions de valor per deteriorament
4. Interessos i dividends rebuts d’actius financers
5. Baixa d’actius financers
6. Fiances i dipòsits d’Actius

TEMA 4. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: ELS PASSIUS FINANCERS Y ALTRES PASSIUS 1. Definició i classificació dels passius financers i no financers
2. Registre i valoració dels passius financers
3. Préstecs
4. Pòlissa de crèdit
5. Leasing
6. Registre i valoració dels passius no financers
6.1. Provisió per actuacions mediambientals
6.2. Provisió per a impostos
6.3. Provisió per a altres responsabilitat
7. Fiances i dipòsits de Passius
TEMA 5. DETERMINACIÓ DEL RESULTAT I APLICACIÓ 1. El resultat del període
2. Ajustaments en el resultat comptable: Diferències permanents i temporaries
3. Impost corrent: Actius i passius per impost corrent
4. Impost diferit: Actius i passius per impost diferit
5. Comptabilització de l’Impost de societats.
6. Aplicació del resultat net del període: dotacions obligatòries i voluntàries.
TEMA 6. ELS COMPTES ANUALS 1. Introducció
1.1. Formulació dels comptes anuals
1.2. Models de presentació dels comptes anuals: normal, abreujat i PIME
2. El Balanç
3. El compte de Pèrdues i Guanys
4. La Memòria

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A2
1 0 1
Lecture
A2
26.5 26 52.5
Problem solving, exercises
A2
B2
24 64 88
Personal attention
2 0 2
 
Practical tests
A2
B2
C4
4 0 4
Oral tests
B2
C4
0.5 0 0.5
Practical tests
A2
B2
C4
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities En aquesta sessió es donarà a conèixer el programa de l'assignatura, les diferentes activitats que tindran lloc al llarg del curs, així com la forma d'avaluació. També es farà una presa de contacte amb els alumnes , per tal de detectar els seus interessos i el nivell previ de coneixements de la matèria.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura, mitjançant diferents recursos educatius.
Problem solving, exercises Formulació, anàlisi, i resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Personal attention Temps per resoldre dubtes als estudiants.

Personalized attention
Description
El professor indicarà a l'inici de les classes el seu horari d'atenció als alumnes, temps en el qual els alumnes poden resoldre dubtes que se'ls plantegin al llarg de les classes.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A2
B2
C4
Hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.
25%

20%
Oral tests
B2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Practical tests
A2
B2
C4
Consistirà en uns supòsits pràctics del contingut de tot el temari de l'assignatura.

50%
Others  
 
Other comments and second call

A la primera convocatòria es requerirà una nota mínima del final per poder aprovar igual a 4.

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.


Sources of information

Basic Jesus Omeñaca GArcia, Contabilidad General, Ultima edició disponible, Barcelona
Antonio López Diaz, Manual de Contabilidad Financiera, Última edició disponible, Madrid
David Castillo y Santiago Aguilá , Nuevo PGC: una visión practica, Última edició disponible, Barcelona
, Plan General de contabilidad y de PYMES, Última edición disponible, Madrid

LLIBRES ELECTRÒNICS

AmatSalas, O. (2008). Comprender el nuevo plan general de contabilidad.Barcelona: Gestión 2000.

AmatSalas, O. (2008). Contabilidad y finanzas para no financieros (2a ed.).Barcelona: Deusto.

OmeñacaGarcía, J. (2008). Contabilidad general (11® act ed.). Barcelona:Deusto.

OmeñacaGarcía, J. (2008). Supuestos prácticos de contabilidad financiera y desociedades (6a ed.). Barcelona: Deusto.

Omeñaca García, J.(2009).Plan general de contabilidad y PGC de PYMES comentados(7® ed.).Barcelona: Deusto.

Complementary Fernando Javier Fernandez Gonzalez, Plan General contable: 125 supuestos practicos, Última edició disponible, Madrid
Francesc Gomez y otros, Ejercicios resueltos y comentados con el nuevo PGC. , Última edició disponible, Barcelona
(Manuals ACCID);6 , Pla General de Comptabilitat , Última Edició disponible , Barcelona
, , ,

 

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
INTRODUCTION TO ACCOUNTING/16224001
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.