DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Codi 16224006
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Català
Departament Economia
Coordinador/a
FLAMAND ., SABINE
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
LOVCHA ., YULIYA
ALBIOL SÁNCHEZ, JUDIT
Adreça electrònica juancarlos.sanchez@urv.cat
monica.martin@urv.cat
mariavictoria.soldevila@urv.cat
judit.albiol@urv.cat
yuliya.lovcha@urv.cat
sabine.flamand@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
ALBIOL SÁNCHEZ, JUDIT
LOVCHA ., YULIYA
FLAMAND ., SABINE
Web http://http://moodle.urv.net/moodle/
Informació rellevant L’assignatura Principis d’Economia Aplicada ofereix una visió que combina teoria i pràctica per tal d’entendre les característiques, macromagnituds i importància de l’activitat econòmica. Concretament, es presenten els principals trets que caracteritzen les economies modernes, tant pel que fa als sectors d’activitat en què aquestes s’estructuren, com a les institucions que les regeixen. Cal destacar que l’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic, ja que al marge de la caracterització teòrica de cadascun dels temes, els alumnes utilitzen una part important del temps de treball en buscar informació econòmica, processar-la i confeccionar treballs i exercicis.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
 A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
 A3 Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL I ANÀLISI SECTORIAL D’UNA ECONOMIA 1.1. La Comptabilitat Nacional
1.2. Del PIB pm a la capacitat / necessitat de finançament
1.3. Les relacions intersectorials
TEMA 2. – ANÀLISI DEL CREIXEMENT ECONÒMIC, BENESTAR I DESIGUALTAT. 2.1. El creixement econòmic
2.2. Mercat laboral i determinats del creixement econòmic
2.3. Estructura productiva
2.4. Comparacions internacionals.
2.5. Benestar i desigualtat.
TEMA 3. – SECTOR PÚBLIC I EXTERIOR D'UNA ECONOMIA 3.1. El sector públic
3.2. Balança de pagaments
3.3. Sector exterior i comerç internacional


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
A7
0.5 0.5 1
Sessió Magistral
A7
C3
30 30 60
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
C3
12 10 22
Treballs
A5
A7
B5
B6
C1
C3
C4
12 50 62
Atenció personalitzada
B6
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A2
A3
C3
C4
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Sessió Magistral Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Treballs Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja en base a les consultes dels alumnes a les hores de tutories, l'assessorament en l'aula d'informàtica i la tutorització del treball.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
A7
B5
B6
C1
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Proves de desenvolupament
A2
A3
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (70%)
80%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria (la nota final de la primera convocatòria serà la nota de l'examen final).

La qualificació final en segona convocatòria serà la més favorable a l'estudiant d'entre:

a)20% treball i 80% examen final.

b) 100% examen final.


Fonts d'informació

Bàsica DELGADO, M.J. et al. , Introducción a la economía aplicada: metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos, 2002, Ariel Practicum, Barcelona.
GARCIA DELGADO, J.L. i R. MYRO (coord.) , Lecciones de economía española, 10a ed., 2011, Civitas, Madrid.
MARTIN, M. et al. , Introducció a l’economia aplicada: Fonts i instruments, 2000, Servei Lingüístic URV (EINA 17).
MARTINEZ CHACÓN, E. , Economía española, 2a ed., 2009, Ed. Ariel, Barcelona
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación I. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación II. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
SERRANO, J. et al., Entorno económico: Instrumentos para su análisis, 2009, Ed. Pirámide

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent