DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ESTADÍSTICA I Codi 16224007
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
Adreça electrònica juanmanuel.lopezrey@urv.cat
joan.masip@urv.cat
teresa.corbella@urv.cat
josepmaria.allepus@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
MASIP VIÑES, JOAN
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
ALLEPÚS QUEROL, JOSE MARIA
Web http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant Aprendre a ordenar la informació econòmica per a aprofitar-la millor i per seleccionar les mesures més representatives per descriure-la. Contingut: Estadística descriptiva, anàlisi de la regressió, números índexs i taxes de variació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció 1. Concepte i contingut de l'Estadística
2. Estadística econòmica
3. Estadística descriptiva. Inferència estadística
4. Concepte estadístic de població, mostra i individu
5. Variables estadístiques. Classificació
6. Fases del procés estadístic
Tema 2. Anàlisi descriptiva de les dades 1. Distribució de freqüències d'una variable
2. Reducció de dades, agrupació en intervals
3. Representacions gràfiques
4. Paràmetres poblacionals. Mesures i estadístics mostrals
5. Mesures i estadístics de posició: mesures de tendència central
6. Mesures de posició no centrals: quartils, decils, percentils
7. Mesures de variabilitat o dispersió
8. Forma d'una distribució: asimetria i curtosi
9. Mesures de concentració: Índex de Gini i corba de Lorenz
Tema 3. Tractament descriptiu bidimensional 1. Introducció al tractament bidimensional
2. Distribucions marginals i condicionades
3. Covariància, coeficient de correlació lineal de Pearson. Propietats
4. Independència, dependència estadística, dependència funcional

Tema 4. Anàlisi de la regressió 1. Concepte de regressió lineal simple. Criteri de mínims quadrats
2. Obtenció dels coeficients de la recta. Interpretació
3. Bondat de l'ajust: variància residual, coeficient de determinació
4. Predicció
Tema 5. Números índexs i taxes de variació 1. Definició d'un índex i les seves aplicacions
2. Índexs simples i complexes (o compostos)
3. Índexs complexes (o compostos) de preus ponderats i no ponderats
4. Propietats dels índexs. Enllaços i canvis de base
5. Índexs de valor. Com deflactar sèries econòmiques
6. Altres indicadors econòmics
7. Taxes de variació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 3 4
Sessió Magistral
A3
B1
28 42 70
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
B1
22 33 55
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A3
B1
C3
6 9 15
Atenció personalitzada
A3
B1
1 0 1
 
Proves mixtes
A3
B1
C4
2 3 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Classe de presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Tractament de dades mitjançant full de càlcul.

Atenció personalitzada
Descripció
Consultes: Resoldre dubtes de forma personalitzada. El primer dia de classe s'informarà de l'horari d'atenció als estudiants de cada professor/a.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A3
B1
C3
Es realitzaran 3 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 5% de la nota final. 15%
Proves mixtes
A3
B1
C4
Dues proves:
1. A meitats de curs (15% nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
2. A la primera convocatòria oficial (70% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
85%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El primer dia de classe s'indicaran les normes de realització de les diferents proves així com el material que es pot portar en cadascuna d'elles. Aquestes normes estaran penjades a l'espai moodle de l'assignatura durant tot el curs.

Segona convocatòria: L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria oficial: primera part amb preguntes curtes o tipus test (valoració del 30-40% de la nota final) i una segona part de problemes similars als de les pràctiques de classe (60-70% de la nota final). No es tindran en compte les puntuacions obtingudes en les activitats de l'avaluació continuada.


Fonts d'informació

Bàsica

DOMINGO, C. /Coord.) (2006): "Exercicis d'estadística empresarial". Universitat Rovira i Virgili, 2006 col. EINA, 36.

MARTINPLIEGO, F.J. (2004): "Introducción a la estadística económica yempresarial (Teoría y práctica)". Thomson.

PEREZ, C. (2002): "Estadística a través deExcel". PrenticeHall.

Complementària

ARNALDOS,F. et al. (2003): "Estadística descriptiva para economía y administraciónde empresas". AC.

Altres recursos

Pàgina web de l' Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) i de l’Institut Català d’Estadística (www.idescat.net)

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent