IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) CITIZENSHIP Code 16224106
Study programme
Bachelor's Degree in Economics (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Fourth 1Q
Language
Català
Department Economics
Business Management
Coordinator
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
SORROSAL FORRADELLAS, MARIA TERESA
E-mail norberto.marquez@urv.cat
pere.segarra@urv.cat
mercedes.teruel@urv.cat
gloria.barbera@urv.cat
ferran.mane@urv.cat
dolors.seto@urv.cat
josep.miro@urv.cat
Lecturers
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
SEGARRA ROCA, PEDRO
TERUEL CARRIZOSA, MERCEDES
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
MAÑÉ VERNET, FERRAN
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
MIRÓ ARAGONÉS, JOSEP
Web http://moodle.urv.cat
General description L'assignatura té com a finalitat que l'estudiant adquireixi un compromís ètic i una responsabilitat amb la societat, tant com a ciutadà com a professional.

Competences
Type A Code Competences Specific
Type B Code Competences Transversal
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
 B7 Sensitivity to environmental issues
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
 C6 Be able to define and develop their academic and professional project

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
Type B Code Learning outcomes
 B6 Intervene effectively and convey relevant information.
 B7 Identify the problems and consequences of sustainable development.
Type C Code Learning outcomes
 C5 Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational needs.
Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
 C6 Identify their own academic and professional interests and motivations.

Contents
Topic Sub-topic
MÒDUL 1. L'orientació i la inserció laboral
MÒDUL 2. L'emprenedoria.
MÒDUL 3. El paper de la Universitat a la formació
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Lecture
B7
C5
14 14 28
Forums of discussion
B6
B7
C5
C6
0 14 14
Debates
B6
B7
C5
C6
14 35 49
Assignments
B6
B7
C5
C6
0 40 40
Personal tuition
7 0 7
 
Extended-answer tests
B6
B7
C5
C6
0 10 10
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats de presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició magistral per part d'un ponent.
Forums of discussion Activitat, a través de les TIC, on es debatrà algun tema relacionat amb el mòdul.
Debates Sessions grupals en què es crearà un debat en torn a una matèria.
Assignments Elaboració del treball per part de l'estudiant.
Personal tuition Atenció del professor per a la resolució de dubtes de l'assignatura.

Personalized attention
Description
L'atenció personalitzada serà realitzada durant les hores de consulta del professor encarregat de cada mòdul.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Extended-answer tests
B6
B7
C5
C6
Cada tema treballat a l'assignatura s'avaluarà mitjançant treballs, pràctiques o aportacions a fòrums de discussió. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les activitats avaluatives dels 3 mòduls.
Es requerirà un mínim de 3 punts en la qualificació de cada mòdul per a fer la mitjana de la qualificació final.
Cada mòdul pondera 1/3 sobre la qualificació final.
100%
Others  
 
Other comments and second call

En segona convocatòria, hi haurà un examen amb un pes del 100% sobre els continguts de l'assignatura.


Sources of information

Basic

Les fonts bibliogràfiques variaran segons el tema específic i n'informarà el professorat de cada mòdul.

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.