DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Codi 16224109
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
FLORES FILLOL, RICARDO
Adreça electrònica ricardo.flores@urv.cat
enric.meix@urv.cat
Professors/es
FLORES FILLOL, RICARDO
MEIX LLOP, ENRIC
Web http://gandalf.fcee.urv.es/professors/RicardoFlores/
Informació rellevant S'estudia la interacció estratègica, el poder de mercat (monopoli i models d'oligopoli), diferenciació de producte i relacions verticals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
 A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
 A5 Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la interacció estratègica.
 A2 Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.
 A5 Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el paper de les institucions econòmiques públiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a l'Economia Industrial • Objecte i desenvolupament de l'Economia Industrial
• Doctrines de l'Economia Industrial
2. Eficiència i poder de mercat • Monopoli i poder de mercat
• Eficiència i estructura de mercat
• Eficiència dinàmica: innovació
3. Discriminació de preus • Discriminació de primer, segon i tercer grau
• Discriminació temporal
4. Relacions verticals • Control vertical
• Integració vertical
• Monopoli bilateral
• Límits a la integració vertical
5. Models bàsics d'oligopoli • Competència en quantitats: el model de Cournot
• Factors que influeixen en la col.lusió
• Estabilitat de la cooperació
6. Entrada en la indústria • Model d'Stackelberg
• Avantatge del primer moviment
• Barreres d’entrada
7. Competència en preus • La paradoxa de Bertrand
• Duopoli amb diferenciació horitzontal de producte
• Diferenciació horitzontal i entrada a la industria
• Diferenciació vertical

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
A1
A2
A5
31 46 77
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A5
18 27 45
Atenció personalitzada
A1
A2
A5
6 6 12
 
Proves pràctiques
A1
A2
A5
B2
C4
3 7.5 10.5
Proves de desenvolupament
A1
B2
C4
1 2.5 3.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes.
Presentació de l'assignatura: els continguts i el funcionament, com s'avaluarà, què és el que s'ha de fer i què es demana.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Són classes on el professor exposa els conceptes teòrics corresponents al temari.
Resolució de problemes, exercicis En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes.

Atenció personalitzada
Descripció
Correspon al temps que disposa el professor per a rebre consultes, dubtes, etc. per part de l'estudiant. Es concretarà el primer dia de classe.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A5
En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups. 30%
Proves pràctiques
A1
A2
A5
B2
C4
Exercicis semblants als fets a classe. 50%
Proves de desenvolupament
A1
B2
C4
Pregunta de raonament i interpretació de resultats. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- Pel que fa a l'avaluació de la primera convocatòria, hi haurà un examen parcial que representarà un 20% de la nota final, i un examen final que representarà el 50% de la nota final. El 30% restant va lligat al lliurament d'exercicis en classe i participació en classe.

- Pel que fa a l'avaluació de la segona convocatòria, hi haurà un examen general de tota la matèria (que típicament inclou preguntes pràctiques). Aquest examen contarà el 100% de la nota final.


Fonts d'informació

Bàsica

1) Oliva, M., Carles, M., Durán, C., Pérez, M.J., Teoria de l'organització industrial, URV, última edició disponible.

Complementària

1) J. Church i R. Ware, Industrial organization: a strategic approach, McGraw-Hill, última edició disponible.
2) X. Martínez-Giralt, Organització industrial, Sevei de publicacions de la UAB, última edició disponible.
3) J. Tirole, The theory of industrial organization, MIT Press, última edició disponible.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
POLÍTICA INDUSTRIAL/16224118

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR/16224108

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16224004
MICROECONOMIA/16224103
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent