DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ECONOMIA PÚBLICA Codi 16224111
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
CARRERAS ROIG, LLUÍS
DURÁN WEITKAMP, CHRISTIAN
Adreça electrònica lluis.carreras@urv.cat
christian.duran@urv.cat
Professors/es
CARRERAS ROIG, LLUÍS
DURÁN WEITKAMP, CHRISTIAN
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer el funcionament del Sector Públic i ser capaç de gestionar eficientment les seves institucions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.
Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la composició dels ingressos i la despesa pública.
Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents instruments de control d’aquesta gestió.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Economia i sector públic: introducció 1. Què és l’economia pública?
2. Què o qui és l’Estat?
3. Activitat econòmica de l’Estat
TEMA 2. Model de referència: Economia del Benestar 1. Economia de mercat
2. Concepte d’eficiència de Pareto
3. Teoremes fonamentals de l’Economia del Benestar
TEMA 3. Béns públics 1. Provisió òptima
2. Provisió privada
3. Provisió pública
4. Mecanisme de revelació de preferències
TEMA 4: Externalitats 1. Concepte d’externalitat
2. El problema del medi ambient
3. Internalització de les externalitats
TEMA 5. Informació incompleta 1. Selecció adversa
2. Risc moral
3. El paper de l’Estat
TEMA 6. Monopoli natural 1. Ineficiència del monopoli
2. Regulació del monopoli
3. Economies de xarxa
TEMA 7. Eficiència i equitat 1. Funcions de benestar social
2. Justícia distributiva
3. Conflicte entre eficiència i equitat
TEMA 8. Teoria positiva del sector públic 1. Costos de la imposició
2. Imposició òptima
3. Deute públic
TEMA 9. Ingressos Públics 1. Costos de la imposició
2. Imposició óptima
3. Deute públic
TEMA 10. Estat del Benestar 1. Lluita contra la pobresa
2. Sanitat
3. Educació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 1 1.5
Sessió Magistral
A4
40 52 92
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
18 37 55
Atenció personalitzada
1.5 0 1.5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació.
Sessió Magistral Exposició sintètica dels continguts de cadascun dels temes en que es divideix l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi d'un problema relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja a partir de les consultes dels alumnes a les hores de tutories, l'assessorament i la tutorització en la resolució dels exercicis plantejats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A4
Examen final que es realitza el dia de la 1a convocatòria sobre el contingut de l'assignatura 70%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
Realització de una o dues pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura. Els continguts, metodologia i terminis son indicats pel professor 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En 2a convocatòria hi ha dues opcions: -examen del 70% si s'han resolt les pràctiques plantejades (s'afegeix la nota
dels problemes) o -examen del 100% (teóric i pràctic) qui no hagi resolt previament les pràctiques.


Fonts d'informació

Bàsica Albi, E. et al., Economía Pública, I y II, 2000, Barcelona
Rosen, H., Manual de Hacienda Pública, 3ª (2001), Madrid
Stiglitz, J. , Economía del Sector Público, 2ª (1995) , Barcelona

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent