DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ECONOMETRIA I Codi 16224114
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Economia
Coordinador/a
DÍAZ SERRANO, LUIS
Adreça electrònica luis.diaz@urv.cat
Professors/es
DÍAZ SERRANO, LUIS
Web
Informació rellevant Este curso constituye una introducción a la modelización econométrica de problemas de interés económico. El curso pretende proporcionar conocimientos básicos sobre el modelo de regresión lineal múltiple, con especial énfasis en la interpretación estadística y económica de los resultados obtenidos en este tipo de modelos. Al finalizar el curso el/la alumno/a deberá estar plenamente familiarizado/a con los medios informáticos que se requieren para obtener estos resultados y con los conceptos fundamentales de distribución muestral, esperanza condicional, estimador versus estimación, inferencia estadística, mínimos cuadrados ordinarios y proceso generador de los datos. Con la aplicación del modelo de regresión lineal múltiple a ejemplos ilustrativos los/las alumnos/as aprenderán a estimar la magnitud de las relaciones económicas y a contrastar hipótesis en torno al comportamiento de los agentes.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
 A6 Analitzar els diversos contexts professionals en els que treballa un economista: la cojuntura econòmica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament en qüestió.
 A8 Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional, regional o local) o de sectors de la mateixa.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.
Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a l'anàlisi empíric de problemes econòmics.
 A6 És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.
És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de l'empresa.
 A8 Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.
Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Identifica els resultats de la innovació
Troba nous mètodes per fer les coses
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció 1.1. Introducció
1.2. Model de regressió lineal simple
Tema 2. Model de regressió lineal multiple. 2.1. Esperança condicional i model de regressió lineal.
2.2. Estimació per Mínims Quadrats Ordinaris.
2.3. Propietats de l‘estimador MQO.
2.4. Inferència en el Model de Regressió Lineal Estàndard.
2.5. Avaluació del model: bondat de l'ajust, significació conjunta i predicció.
Tema 3. Restriccions lineals, forma funcional i variables fictícies. 3.1. Restriccions lineals.
3.1.1 Contrastos de canvi estructural i estabilitat en el model.
3.2. Formes funcionals alternatives.
3.2.1 Models intrínsecament lineals.
3.2.2 Funcions no lineals de les variables explicatives: transformacions polinòmiques i logarítmiques.
3.2.3 Contrastos sobre la forma funcional.
3.3. Models amb variables explicatives "fictícies".
3.3.1 Interpretació dels coeficients.
3.3.2 Interaccions entre variables discretes i / o contínues.
3.3.3 Regressió per trams.
Tema 4. Problemes amb les dades i errors d'especificació. Perturbacions no esfèriques 4.1. Observacions influents i Normalitat.
4.2. Multicolinealitat.
4.3. Omissió (Inclusió) de regressors (ir) rellevants.
4.4. Endogeneïtat.
4.5 Perturbacions no esfèriques: Heterocedasticitat i autocorrelació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C4
4 2 6
Sessió Magistral
A2
A6
A8
B5
28 42 70
Pràctiques a través de TIC
A2
A6
A8
C2
18 0 18
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A6
A8
C2
24 24 48
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A6
A8
B3
4 0 4
Proves pràctiques
A2
A6
A8
B3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quins són els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Continguts que s'hauran de completar amb les lectures recomenades pel professor/a
Pràctiques a través de TIC L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a l'examen de manera guiada a l'aula d'informàtica.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a l'examen de manera guiada a l'aula d'informàtica.
Atenció personalitzada Temps per resoldre dubtes als estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
És recomanable que l'alumne aprofiti l'atenció personalitzada per tal de resoldre els dubtes relacionats amb els conceptes teòrics i la resolució de les pràctiques (software, interpretació de resultats numèrics, etc.).

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
A6
A8
B3
Aquesta prova te caràcter obligatori i es durà a terme durant el periode d'examens, un cop acabada la docència de l'assignatura. La prova consistirà de preguntes conceptuals i exercicis similars als de les pràctiques realitzades durant el curs acadèmic. Els exercicis constaran de varies preguntes en les que l'alumne haura de demostrar la seva capacitat per aplicar els conceptes teòrics de la regressió lineal a problemes econòmics concrets. També haurà de demostrar la seva capacitat per interpretar els resultats numèrics obtesos, tant en termes estadístics com econòmics. 70%
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A6
A8
B3
Aquestes proves formen part de l'avaluació continuada i es duran a terme dues com a minim.Les proves faran referència als aspectes metodològics, tant teòrics com pràctics, necessaris per a la resolució dels problemes analitzats. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatoria: Prova amb un pes del 100%.


Fonts d'informació

Bàsica

Kennedy, P. (1998): A Guide to Econometrics, Blackwell.
Novales, A. (1997): Estadística y Econometría, McGraw-Hill.
Stock, J. and Watson, M. (2002): Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16224007
MATEMÀTIQUES I/16224008
MATEMÀTIQUES II/16224009
ESTADÍSTICA II/16224104
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent