DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ECONOMIA REGIONAL I URBANA Codi 16224119
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
ARAUZO CAROD, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josepmaria.arauzo@urv.cat
Professors/es
ARAUZO CAROD, JOSEP MARIA
Web
Informació rellevant Economia Regional i Urbana pretén oferir una visió global de la dimensió espacial de l'activitat econòmica, així com proporcionar eines d'anàlisi que incloguin aquesta visió territorial.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Pensar amb una visió global, macroeconòmica i actuar amb una visió local, microeconòmica.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Utilitza fons documentals digitals i impreses per a l'anàlisi de la realitat econòmica
Analitza i interpreta dades econòmiques
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: Introducció: la dimensió espacial de l'activitat econòmica
1.1. Introducció
1.2. Aglomeració de persones i empreses
1.3. Economies externes
1.4. Urbanització i creixement econòmic
TEMA 2: Anàlisi de la localització de l’activitat econòmica
2.1. Introducció
2.2. Enfocament estàtic: costos de transport i àrees de mercat
2.3. Enfocament dinàmic: la localització de noves empreses
TEMA 3: Economia del sòl
3.1. Introducció
3.2. Els models monocèntrics
3.3. Els usos del sòl i la mobilitat
3.4. Recull de casos en matèria d’usos del sòl
TEMA 4: Economies d’aglomeració: indústria i ciutats
4.1. Introducció
4.2. Processos d’urbanització i suburbanització
4.3. Globalització de l’activitat productiva
4.4. Tendències de recentralització
TEMA 5: Desequilibris regionals i política regional
5.1. Introducció
5.2. Desequilibris regionals
5.3. Política regional
TEMA 6: Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) 6.1. Introducció
6.2. Revisió del software en matèria de SIG
6.3. Anàlisi de les aplicacions amb GeoDa
6.4. Estudi de casos pràctics

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A7
40 60 100
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
C3
2 3 5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B7
2 4 6
Atenció personalitzada
6 6 12
 
Proves pràctiques
A7
4 7 11
Proves orals
A7
4 6 10
Proves de desenvolupament
A7
B7
C3
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició teòrica dels blocs temàtics a l’aula
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Treball en grup
Atenció personalitzada Atenció personalitzada (resolució de dubtes i orientació dels treballs)

Atenció personalitzada
Descripció
Per atendre i resoldre dubtes als estudiants en relació a aquesta assignatura cal adreçar-se al despatx del professor als dies i hores convingudes o contactar per e-mail amb josepmaria.arauzo@urv.cat per demanar hora.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A7
Pràctiques TIC
Resolució de problemes / exercicis
10%
10%
Proves orals
A7
Presentacions dels treballs individuals 20%
Proves de desenvolupament
A7
B7
C3
Examen Parcial
Examen Final
20%
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre el 90% de la nota de l'assignatura i el 10% restant correspondrà al pes del treball individual (en cas de no haver realitzat el treball durant el curs acadèmic es pot entregar el dia de la convocatòria oficial de 2a convocatòria).


Fonts d'informació

Bàsica Capello, R. , Regional Economics, Routledge, New York
O'Sullivan, A. , Urban economics, McGraw-Hill, Chicago
Polèse, M. i Shearmur, R. , Économie Urbaine et Régionale, Economica, París
McCann, P. , Urban and Regional Economics, Oxford University Press, Oxford
Josep Maria Arauzo Carod, Lectures i transparències ERU, ,

Complementària Camagni, R. , Economía ubana, Antoni Bosch, Barcelona
Krugman, P. , Geografía y comercio, Antoni Bosch , Barcelona
Krugman, P., Desarrollo, geografía y teoría económica, Antoni Bosch, Barcelona

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent