DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) MÀRQUETING INTERNACIONAL Codi 16224201
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Anglès
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PAPAOIKONOMOU ., ELENI
Adreça electrònica eleni.papaoikonomou@urv.cat
Professors/es
PAPAOIKONOMOU ., ELENI
Web
Descripció general Aquest mòdul introdueix els estudiants als diversos aspectes de la comercialització internacional amb l'objectiu principal de desenvolupar habilitats en la identificació, anàlisi i solució dels problemes trobats en les teories de màrqueting internacional i la pràctica del màrqueting internacional a Espanya i a l'estranger . Anem a discutir els principals reptes estratègics per a la comercialització internacional, juntament amb les qüestions específiques de la internacionalització de la barreja de màrqueting. En aquest mòdul, utilitzarem exemples de màrqueting d'èxit internacional, així com investigarem per què algunes estratègies de màrqueting internacional han funcionat tan bé a la pràctica. A més, anem a discutir una sèrie de temes candents per als venedors internacionals, com el repte de la comercialització de productes i serveis en mercats emergents o l'impacte dels avenços tecnològics en la comercialització internacional.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa
Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en l’expansió internacional.
Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
BLOC I. CONCEPTES BÀSICS DEL MÀRQUETING INTERNACIONAL
TEMA 1. Introducció al Màrqueting Internacional.
1.1. El mercat global
1.2. Dimensions del mercat global
1.3. Concepte de competitivitat internacional
1.4. Màrqueting global versus màrqueting internacional
1.5. La importància del màrqueting internacional

BLOC II. MÀRQUETING ESTRATÈGIC INTERNACIONAL
TEMA 2. Anàlisi del macro-entorn internacional.
2.1. L'entorn econòmic
2.2. L'entorn cultural i social
2.3. L'entorn polític i legal
2.4. Informació i tecnologia
TEMA 3. Segmentació i posicionament en el mercat internacional
3.1. Segmentació del mercat global
3.2. Definició del públic objectiu global
3.3. Posicionament global del producte
UNITAT 4. Dimensions internacionals del comportament del consumidor 4.1. Introducció a la presa de decisions del consumidor
4.2. Analitzar i influir en els comportaments dels consumidors
4.3. Els individus i les famílies que influeixen
4.4. Les influències culturals i interculturals
4.5. El comportament dels consumidors internacionals
TEMA 5. La selecció de mercats i les estratègies d'internacionalització 5.1. Les característiques dels mercats
5.2. Anàlisi de les oportunitats en el mercat internacional
5.3. Criteris per a la selecció de mercats
5.4. Decisions de localització i la cadena de valor
5.5. Estratègies per a la penetració i expansió en el mercat internacional
TEMA 6. Màrqueting internacional en mercats emergents 6.1. Mercats emergents
6.2. Reptes i oportunitats
6.3. Anàlisi d'oportunitats en mercats emergents

BLOC III. ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING MIX EN MERCATS INTERNACIONALS

TEMA 7. El desenvolupament de productes i serveis per al mercat global
7.1. Conceptes bàsics
7.2. Marques globals
7.3. Disseny del producte global
7.4. Nivells de saturació del producte en mercats globals
7.5. Nous productes en el màrqueting internacional
7.6. Màrqueting de serveis en l'àmbit internacional
TEMA 8. Sistemes de distribució internacional 8.1. Objectius i restriccions de canals
8.2. Factors que defineixen la selecció de canals de distribució
8.3. Estructura dels canals de distribució
8.4. Innovació de canals internacionals
8.5. Estratègia de canals per a la penetració en nous mercats
TEMA 9. Estratègies de promoció en el mercat internacional 9.1. El procés de comunicació: Single country versus Multicountry
9.2. Estratègies de promoció internacional
9.3. Publicitat global
9.4. Mitjana planning i anàlisi
9.5. Gestió de força de vendes
9.6. Altres formes de promoció en el mercat internacional
TEMA 10. La fixació de preus en el mercat global 10.1. Estratègies de fixació de preus globals
10.2. Assignació de preus per transferència
10.3. Influències de l'entorn sobre fixació de preus
10.4. Factors interns empresarials

TEMA 11. Gestió i control del pla de Màrqueting Internacional 11.1. Lideratge i organització
11.2. Mètodes formals de control
11.3. Avaluació de rendiment
11.4. L'auditoria del màrqueting global

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A3
B5
B6
C1
C3
C4
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
B5
B6
C1
C3
C4
22 40 62
Presentacions / exposicions
A3
B5
B6
C1
C3
C4
8 16 24
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A3
B6
C1
C3
C4
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del mòdul
Presentació de l'estructura i les unitats del mòdul
Presentació de l'avaluació que es porta a terme i dels objectius d'aprenentatge del curs
Sessió Magistral Explicació dels continguts.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Aplicació a l'aula dels coneixements teòrics, presentacions d'estudis de casos, resolució de problemes, anàlisi i debats relacionats amb els continguts del mòdul.
Presentacions / exposicions Presentació escrita dels treballs i exposició oral

Atenció personalitzada
Descripció
Les hores d'atenció al despatx s'establiran (4h per setmana) per resoldre els problemes i les preguntes que els estudiants puguin tenir. A més, la comunicació es pot fer a través de correu electrònic i moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A3
B5
B6
C1
C3
C4
S'avaularà:
-l'assistència,
-la participació
1 %
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
B5
B6
C1
C3
C4
S'avaularà:
-l'assistència,
-la participació en els debats,
-el treball en equip,
-la presentació oral
4%
Presentacions / exposicions
A3
B5
B6
C1
C3
C4
El mòdul és avaluat amb dos treballs. Cada un d'ells amb un 30% de pes a la nota final.
Els detalls sobre el treball es donarà durant el curs

S'avaluarà tant el treball escrit com l'exposició oral i el treball en equip.
40%
Proves mixtes
A3
B6
C1
C3
C4
Prova final de tots els continguts de l'assignatura. 55%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

2a convocatoria

L'estudiant ha d'haver presentat els dos treballs abans de fer la prova de 2a convocatoria.

La nota es calcularà de la segúent manera:

Treball 1 (escrit i presentació oral): 30%

Treball 2 (escrit i presentació oral): 30%

Prova final: 40%


Fonts d'informació

Bàsica Onkvisit, S., & Shaw J.J. , International marketing : analysis and strategy, 4th edition, Routlege
Paliwoda, S.J., & Thomas, M.J. , International Marketing, 3rd edition, Oxford
Cerviño, J., Marketing internacional : nuevas perspectivas para un mercado globalizado, , Piramide
Churruca, A., García-Lomas, O. & Cerviño Fernández, J. , Marketing Internacional: Casos y ejercicios prácticos, , Piramide

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent