DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ECONOMIA INTERNACIONAL Codi 16224203
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Economia
Coordinador/a
COCA SÁNCHEZ, JAVIER
Adreça electrònica javier.coca@urv.cat
Professors/es
COCA SÁNCHEZ, JAVIER
Web
Informació rellevant L’objectiu d’aquest curs es oferir una formació analítica en temes d’economia oberta des d’una perspectiva europea. S’analitzaran qüestions claus de macroeconomia oberta com, per exemple, com es determina el tipus de canvi (nominal) de l’euro respecte altres monedes? Què significa per una moneda com l’euro estar apreciada o depreciada? Quins són els beneficis dels tipus de canvi fixes o els d’una moneda comuna? Perquè alguns sistemes de tipus de canvi fixes acaben en una crisi?

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus de canvi.
Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

Continguts
Tema Subtema
PART I: INTRODUCCIÓ
TEMA 1. Una visió panoràmica dels principals trets de l’economia internacional
PART II: EL TIPUS DE CANVI
TEMA 2. El tipus de canvi i el mercat de divises
2.1. El tipus de canvi
2.2. L’euro
2.3. El mercat de divises
2.4. Demanda d’actius en el mercat de divises
2.5. Equilibri del mercat de divises
2.6. La paritat coberta del tipus d’interès
TEMA 3. El tipus de canvi i el mercat monetari
3.1. L’oferta de diner
3.2. La demanda agregada de diner
3.3. Equilibri en el mercat monetari
3.4. L’oferta de diner i el tipus de canvi a curt termini
3.5. Diner, nivell de preus i el tipus de canvi a llarg termini
PART III: POLITIQUES, LA UME I CRISIS INTERNACIONALS.
TEMA 4. Politiques macroeconòmiques i el tipus de canvi.
4.1. Determinants de la demanda agregada
4.2. Oferta agregada en el curt termini
4.3. Equilibri del mercat de béns
4.4. Equilibri del mercat d’actius
4.5. Equilibri a curt termini d’una economia oberta
4.6. Politiques monetària i fiscal
4.7. La corba J
TEMA 5. Elecció del sistema de tipus de canvi
5.1. Tipus de canvi fix
5.2. Crisi de tipus de canvi
5.3. Sistemes multilaterals de tipus de canvi fix
5.4. Tipus de canvi fix o flexible?
TEMA 6. La Unió Monetària Europea.
6.1. El procés d'integració monetària Europea
6.2. Arees monetàries òptimes i la Unió Monetària Europea
6.3. Balanç dels primers anys de la UME
6.4. La crisi de dèficit i deute de la UME

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 0 2
Sessió Magistral
A1
C1
36 44 80
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B5
C1
16 18 34
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7
B5
C1
10 8 18
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves de desenvolupament
A1
C1
6 6 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i presentar els continguts de l’assignatura, la bibliografia i els mètodes d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura i plantejament de qüestions i situacions a tractar amb l'anàlisi exposada.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Els alumnes estudiaran, a partir de bibliografia específica, l'experiència d'alguns països.
Atenció personalitzada Ressolució de dubtes que tingui l'alumne.

Atenció personalitzada
Descripció
L'horari d'atenció es comunicarà el primer dia de classe.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7
B5
C1
Els alumnes escriuran un text on respondran a preguntes concretes o tractaran sobre temes específics sobre estudi de casos. 20%
Proves de desenvolupament
A1
C1
Es faran dues proves durant el curs, cadascuna suposarà un 15% de la nota. També es farà un examen final a la data oficial de la primera convocatòria que suposarà el 50%. 30%
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica Fernández Navarrete, D., Fundamentos Económicos de la Unión Europea., , 2007
J. Tugores, Economia Internacional. Globalización e integración regional., 5th edition, 2002
Krugman, P.; Obstfeld, M., Melitz, M., International Economics: theory and policy, 9th edition,

Complementària P. De Grauwe, Economics of EMU, , 2005

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA/16224005
MACROECONOMIA/16224107
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent