DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III Codi 16224208
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
Adreça electrònica gloria.barbera@urv.cat
albert.fonts@urv.cat
Professors/es
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
FONTS RIBAS, ALBERT
Web
Descripció general Matèria cursada en el marc de programes de mobilitat nacionals i internacionals, de l'àmbit acadèmic de l'Economia, complementària a l'actual pla d'estudis.
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.

Mobilitat
Descripció
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent