DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES Codi 16224212
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Economia
Coordinador/a
DÍAZ SERRANO, LUIS
Adreça electrònica luis.diaz@urv.cat
Professors/es
DÍAZ SERRANO, LUIS
Web
Descripció general Aquest curs pretén proporcionar coneixements basics sobre la modelització econométrica de problemes referits a la presa de decisions per part de un agent econòmic. Els exemples pràctics que es discuteixin procediran en la seva majoria dels àmbits de l’Economia Laboral i la Organització Industrial. En aquestes aplicacions el programa informàtic utilitzat serà GRETL.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
 A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.
Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.
 A3 Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i espacial de l’activitat econòmica).
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: INTRODUCCIÓ
1.1. Naturalesa de les dades per l'anàlisi econòmica
1.2. Regressió múltiple
1.3. Estimació màxim versemblant

TEMA 2: MODELS DE RESPOSTA MÚLTIPLE NOMINAL. 2.1. Model Logit Multinomial
2.2. Interpretació dels paràmetres
2.3. Bondat de l'ajust
2.4. Model Logit Condicional
2.5. Interpretació dels paràmetres
2.6. Axioma d'independència d'alternatives irrellevants

TEMA 3: MODELS DE RESPOSTA MÚLTIPLE ORDINAL 3.1. Model Multinomial Ordenat
3.2. Model Logit Ordenat en Rangs
3.3. Model Probit per dades en intervals
TEMA 4: MODELS DE RESPOSTA MÚLTIPLE CARDINAL 4.1. Models basats en la distribució de Poisson
4.2. Models basats en la distribució Binomial Negativa
4.3. Models modificats en el cero
TEMA 5: MODELS PER VARIABLES DEPENDENTS LIMITADES 5.1. Censura i mostres seleccionades
5.2. Models de regressió truncats
5.3. Models de regressió censurats

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A3
22 30 52
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A3
C2
22 30 52
Presentacions / exposicions
B1
C2
C4
4 12 16
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A2
A3
C2
8 8 16
Proves pràctiques
A2
A3
C2
2 8 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del curs, metodologies, etc.
Sessió Magistral Discussió de les notes que es proporcionen per part del professor a través del Campus Virtual. Aquestes notes són orientatives i s’han de complementar amb les fonts d’informació addicional que es proporcionen i amb les explicacions i recomanacions del professor
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Seguiment i compressió de la resolució de les practiques presentades pel professor. Les practiques estan basades en enunciats que reflecteixen problemes econòmics i es resoldran fent servir les bases de dades i software apropiat (GRETL). L’alumne ha d’aprendre a utilitzar aquet software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
Presentacions / exposicions Ampliació i exposició d’algun resultat teòric i/o pràctic presentat durant el curs.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes relacionades amb els conceptes teòrics i la resolució de les practiques (software, interpretació de resultats numèrics, etc.).

Atenció personalitzada
Descripció
L’atenció personalitzada es planteja amb hores de consultes (visita).

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B1
C2
C4
L’alumne haurà d’entregar i exposar un treball en el que s’ampliïn alguns dels resultats teòrics i/o pràctics presentats durant el curs. 17%
Proves pràctiques
A2
A3
C2
L’examen final. Aquesta prova tindrà lloc durant el període d’exàmens, una vegada acabada la docència de l’assignatura. La prova consistirà en diversos exercicis similars a les practiques realitzades durant el curs acadèmic. 55%
Proves objectives de tipus test
A2
A3
C2
Preguntes tipo test a resoldre utilitzant un conjunt de dades i el programa economètric GRETL. Es realitzaran 4 proves d’aquest tipus (un després de cada tema). Cadascuna contarà un 7%. 28%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació a la segona convocatòria es basarà en una prova pràctica similar a la realitzada a la primera convocatòria. La nota del treball i de les proves parcials es guardaran (amb el mateix percentatge que a la primera convocatòria) sempre que milloren la nota de la prova pràctica realitzada a la segona convocatòria


Fonts d'informació

Bàsica Green, W.G. , Análisis Econométrico, 2000,
Gujarati, D. N., Econometría, 2010,
Cameron, A.C. and Trivedi, P.K, Microeconometrics, 2005,

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16224007
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16224004
ECONOMETRIA I/16224114
MICROECONOMIA/16224103
ESTADÍSTICA II/16224104
ECONOMETRIA II/16224115
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent