IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) INTRODUCTION TO ACCOUNTING Code 16234001
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 1Q
Language
Català
Department Business Management
Coordinator
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
CALLAU MASCARELL, LORENZO
E-mail lorenzo.callau@urv.cat
Lecturers
CALLAU MASCARELL, LORENZO
Web
Relevant information Aquesta assignatura inicia a l’estudiant en els aspectes generals de la comptabilitat, així com en aquells aspectes més rellevats que permetin elaborar una informació que sigui útil per als estudiants.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Find, analyze and interpret quantitative and qualitative information of a financial, accounting, economic, social and legal nature that is relevant to the taking of business decisions.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Understand the reasons for collecting accounting information and the basics of the Conceptual Framework of Accounting incorporated into the general Accountancy Plan in 2007.
Understand the concepts of income and expenditure, how they are recorded and the criteria for registering and recognizing accounting.
Apply the procedures of the accounting cycle, which end in the preparation of financial statements.
Understand and apply the accounting criteria for valuing and recognizing assets and liabilities.
Understand the method used to systematically record accounts.
Type B Code Learning outcomes
 B1 Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. COMPTABILITAT I SISTEMES D'INFORMACIÓ 1. La comptabilitat: Concepte i objectius
2. Divisió de la comptabilitat d’empresa
3. Usuaris de la informació comptable
4. La comptabilitat financera
TEMA 2. EL PATRIMONI I EL MÈTODE COMPTABLE 1. El patrimoni de l’empresa
1.1. Concepte
1.2. Elements patrimonials i masses patrimonials
1.3. El balanç de situació com expressió de l’equilibri patrimonial
2. Els instruments de representació comptable
2.1 El compte com instrument de representació comptable
2.1.1 Concepte i estructura del compte
2.1.2 Terminologia del compte
2.1.3 Convenis de càrrec i abonament
2.2 Els llibres de comptabilitat com instrument formal de representació comptable
3. El mètode comptable: La partida doble
TEMA 3. El CICLE COMPTABLE 1. Concepte i fases del cicle comptable
2. Fase inicial o d’obertura
3. Fase de desenvolupament
4. Fase de conclusió o tancament
4.1 Regularització
4.2 Determinació del resultat
4.3 Assentament de tancament
5. Elaboració de Comptes Anuals
6. Cicle Fiscal: IVA, retencions i societats
TEMA 4. NORMATIVA LEGAL DE LA COMPTABILITAT 1. La regulació de la comptabilitat a Espanya
2. El Pla General de Comptabilitat
2.1. Primera part: objectiu, requisits, hipòtesis bàsiques, principis i normes de reconeixement
2.2. Segona part: Normes de valoració
2.3. Tercera Part: Normes d’elaboració de comptes anuals
2.4. Quarta part: pla de comptes
2.5. Cinquena part: definicions i relacions comptables

TEMA 5. EXISTÈNCIES 1. Concepte i classificació de les existències
2. Valoració de les existències
3. Procediment especulatiu
3.1. Desdoblament de compres i vendes
3.2. Regularització
4. Procediment administratiu
5. Deteriorament de valor de les existències
6. Normativa de facturació: aspectes formals de les factures
TEMA 6. CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS 1. Concepte i classificació de les comptes a cobrar
2. Valoració dels comptes a cobrar
3. Clients i bestretes de clients
4. Gestió de cobraments
4.1. Remeses bancaris
4.2. Efectes comercials: emissió i descompte
4.3. Altres
5. Clients de dubtós cobraments i correccions de valors
5.1. Estimació global
5.2. Estimació individual
6. Proveïdors i bestretes de proveïdors
TEMA 7. INGRESSOS I DESPESES: DETERMINACIÓ DEL RESULTAT 1. Ingressos
1.1 Concepte i valoració
1.2 Comptes de vendes d'ingressos
1.3. Subvencions d’explotació
2. Despeses
2.1. Concepte i valoració
2.2. Comptes de compres i despeses
2.3. Provisions per garanties de vendes
2.4. Despeses de personal
2.5. Despeses amb Creditors varis
2.6. Comptes amb Administracions públiques
3. Periodificació d’ingressos i despeses
4. Determinació del resultat

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
B1
26 33 59
Problem solving, exercises in the classroom
A2
B1
26 57 83
Personal attention
A2
2 0 2
 
Short-answer objective tests
A2
B1
C4
2 0 2
Practical tests
A2
B1
C4
2 0 2
Oral tests
A2
B1
C4
1 0 1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, exercises in the classroom Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Personal attention Temps reservat per atendre i resoldre dubtes dels estudiants.

Personalized attention
Description
A l'inici del curs el professor facilitarà a l'alumne l'horari d'atenció per consultes.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Short-answer objective tests
A2
B1
C4
Es realitzaran dues proves al llarg del curs. La segona tindrà un major pes específic perquè al ser coneixements acumulatius engloba també els continguts anteriors. 10% Primera prova

25% Segona prova
Practical tests
A2
B1
C4
En data oficial es realitzarà l'última prova que consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic complert. Englobarà els coneixements de tota l'assignatura. 60%
Oral tests
A2
B1
C4
Al llarg del curs, durant les sessions magistrals, el professor plantejarà diferents qüestions que hauran de respondre oralment els estudiants. 5%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria únicament es mantindrà la qualificació obtinguda a la prova oral.
El 95% restant s'avaluarà en una prova global, donat que els coneixements en aquesta assignatura són coneixements acumulatius.


Sources of information

Basic

- Contabilidad financiera: Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES. J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Contabilidad Financiera: Un enfoque actual. C. Mallo y A. Pulido. Editorial Paraninfo.

- Plan General de Contabilidad. A. Pedro Gómez, P. Rodríguez Sanz, F. Alcarz Quiles, J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Introducción a la Contabilidad, Angel Muñoz Merchante, Ediciones académicas.S.A. 2014.

Complementary

- Ejercicios resueltos y comentados con el Nuevo Plan General de Contabilidad. F. Gómez, O. Amat. ACCID.

Guía práctica del Plan General de Contabilidad. E. Pascual. Editorial Lex Nova.

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.