DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Codi 16234006
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
FARRÉ ALBENDEA, FRANCISCO JAVIER
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
Adreça electrònica xavier.farre@urv.cat
Professors/es
FARRÉ ALBENDEA, FRANCISCO JAVIER
Web
Informació rellevant L’assignatura Principis d’Economia Aplicada ofereix una visió que combina teoria i pràctica per tal d’entendre les característiques, macromagnituds i importància de l’activitat econòmica. Concretament, es presenten els principals trets que caracteritzen les economies modernes, tant pel que fa als sectors d’activitat en què aquestes s’estructuren, com a les institucions que les regeixen. Cal destacar que l’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic, ja que al marge de la caracterització teòrica de cadascun dels temes, els alumnes utilitzen una part important del temps de treball en buscar informació econòmica, processar-la i confeccionar treballs i exercicis.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.2. El PIB a la comptabilitat nacional.
1.3. Del PIB a la capacitat/necessitat de finançament del país
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: anàlisi de les dades de la comptabilitat nacinal.
TEMA 2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC 2.1. El PIB i el creixement econòmic: comparacions temporals.
2.2. Benestar i els determinants del PIB per càpita
2.3. Diferències internacionals del PIB per càpita: comparacions territorials.
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: comparacions temporals i territorials de magnituds econòmiques.
TEMA 3. ELS DESEQUILIBRIS INTERNS 3.1. Desequilibris monetaris: la inflació. Indicadors de preus
3.2. Desequilibris al mercat de treball: l'atur. Indicadors del mercat de treball.
3.3. Desequilibris del sector públic: el dèficit públic i el deute.
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris interns d'una economia
TEMA 4. ELS DESEQUILIBRIS EXTERNS 4.1. La Balança de Pagament: concepte i estructura
4.2. El compte corrent i el compte de capital
4.3. El compte financer
4.4. Mètode de registre i interpretació conjunta de saldos.
4.5. Fonts estadístiques
4.6. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris externs d'una economia
TEMA 5. ELS SECTORS PRODUCTIUS 5.1 Canvis en l'estructura sectorial de les economies
5.2. Indicadors econòmics del sector agrari
5.3. Indicadors econòmics del sector industrial
5.4. Indicadors econòmics del sector serveix
5.5. Fonts estadístiques
5.6. Cas aplicat: anàlisi dels sectors productius
TEMA 6. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 6.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
6.2. Els coeficients tècnics
6.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
6.4. Fonts estadístiques
6.5. Cas aplicat: la Taula Input-ouput de l’economia catalana

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
0.5 1 1.5
Sessió Magistral
A1
C3
22 40 62
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1
C3
18 33 51
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B6
10 6 16
Treballs
A1
B6
C3
C4
4 6 10
Atenció personalitzada
B6
1.5 0 1.5
 
Proves de desenvolupament
A1
C3
C4
4 8 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Sessió Magistral Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats de realització de problemes a l'aula (avaluables)
Treballs Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)
Atenció personalitzada L'atenció personalitzada es planteja en base a les consultes dels alumnes a les hores de tutories, l'assessorament en l'aula d'informàtica i la tutorització del treball.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja en base a les consultes dels alumnes a les hores de tutories, l'assessorament en l'aula d'informàtica i la tutorització del treball.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Treballs
A1
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Proves de desenvolupament
A1
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i Tema 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (60%)
70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria.

La qualificació final en segona convocatòria serà:

a) Pels alumnes que han fet el treball de l'assignatura: 20% treball i 80% examen final.

b) Pels alumnes que no han fet el treball de l'assignatura: 100% examen final.


Fonts d'informació

Bàsica SERRANO, J. et al., Entorno económico: Instrumentos para su análisis, 2009, Ed. Pirámide
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación II. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación I. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
MARTINEZ CHACÓN, E. , Economía española, 2a ed., 2009, Ed. Ariel, Barcelona
MARTIN, M. et al. , Introducció a l’economia aplicada: Fonts i instruments, 2000, Servei Lingüístic URV (EINA 17).
GARCIA DELGADO, J.L. i R. MYRO (coord.) , Lecciones de economía española, 10a ed., 2011, Civitas, Madrid.
DELGADO, M.J. et al. , Introducción a la economía aplicada: metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos, 2002, Ariel Practicum, Barcelona.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent