IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) STATISTICS I Code 16234007
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 1Q
Language
Català
Department Economia
Coordinator
PEREZ LABORDA, ALEJANDRO
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
E-mail alejandro.perez@urv.cat
Lecturers
PEREZ LABORDA, ALEJANDRO
Web http://moodle.urv.cat/
General description Aprendre a ordenar la informació econòmica per a aprofitar-la millor i per seleccionar les mesures més representatives per descriure-la. Contingut: Estadística descriptiva, anàlisi de la regressió, números índexs i taxes de variació.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Find, analyze and interpret quantitative and qualitative information of a financial, accounting, economic, social and legal nature that is relevant to the taking of business decisions.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
Type C Code Competences Nuclear
 C2 Be advanced users of the information and communication technologies
 C3 Be able to manage information and knowledge
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Interpret correctly and organize initial quantitative and qualitative information.
Solve statistical problems.
Use the appropriate statistical techniques to solve problems.
Interpret and understand statistical information.
Type B Code Learning outcomes
 B1 Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a disciplined fashion.
Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
Type C Code Learning outcomes
 C2 Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
 C4 Produce grammatically correct written texts

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció 1. Concepte i contingut de l'Estadística
2. Estadística econòmica
3. Estadística descriptiva. Inferència estadística
4. Concepte estadístic de població, mostra i individu
5. Variables estadístiques. Classificació
6. Fases del procés estadístic
Tema 2. Anàlisi descriptiva de les dades 1. Distribució de freqüències d'una variable
2. Reducció de dades, agrupació en intervals
3. Representacions gràfiques
4. Paràmetres poblacionals. Mesures i estadístics mostrals
5. Mesures i estadístics de posició: mesures de tendència central
6. Mesures de posició no centrals: quartils, decils, percentils
7. Mesures de variabilitat o dispersió
8. Altres mesures
Tema 3. Tractament descriptiu bidimensional 1. Introducció al tractament bidimensional
2. Distribucions marginals i condicionades
3. Covariància, coeficient de correlació lineal de Pearson. Propietats
4. Independència, dependència estadística, dependència funcional

Tema 4. Anàlisi de la regressió 1. Concepte de regressió lineal simple. Criteri de mínims quadrats
2. Obtenció dels coeficients de la recta. Interpretació
3. Bondat de l'ajust: variància residual, coeficient de determinació
4. Predicció
Tema 5. Números índexs i taxes de variació 1. Definició d'un índex i les seves aplicacions
2. Índexs simples i complexes (o compostos)
3. Índexs complexes (o compostos) de preus ponderats i no ponderats
4. Propietats dels índexs. Enllaços i canvis de base
5. Índexs de valor. Com deflactar sèries econòmiques
6. Altres indicadors econòmics
7. Taxes de variació

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 3 4
Lecture
A2
B1
20 29 49
Problem solving, classroom exercises
A2
B1
C3
10 15 25
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
A2
B1
C2
C3
22 35 57
Personal tuition
A2
B1
1 0 1
 
Mixed tests
A2
B1
C3
C4
2 4 6
Practical tests
A2
B1
C2
C3
C4
4 4 8
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Classe de presentació de l'assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Tractament de dades mitjançant full de càlcul.
Personal tuition Time that the teacher has to speak to pupils and resolve their doubts.

Personalized attention
Description
Consultes: Resoldre dubtes de forma personalitzada. El primer dia de classe s'informarà de l'horari d'atenció als estudiants de cada professor/a.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
A2
B1
C3
C4
A la primera convocatòria oficial (60% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics. 60%
Practical tests
A2
B1
C2
C3
C4
Es realitzaran 2 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 20% de la nota final. 40%
Others  
 
Other comments and second call

El primer dia de classe s'indicaran les normes de realització de les diferents proves així com el material que es pot portar en cadascuna d'elles. Aquestes normes estaran penjades a l'espai moodle de l'assignatura durant tot el curs. Las pràctiques a través de TIC en aules informàtiques hauran de penjar-se al moodle al cap d'una setmana per poder fer les proves pràctiques i mixta.

Segona convocatòria:
L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria oficial: preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics. L'ús de la calculadora i/o del software informàtic és un dels objectius de l'assignatura. Per això a l'examen es permeten les calculadores científiques i únicament queden prohibits els dispositius que permeten la connexió a xarxes de dades. Així mateix queden totalment prohibits a l'aula l'ús de telèfons i altres dispositius mòbils que li suposaria a l'alumne l'expulsió de l'aula.


Sources of information

Basic

DOMINGO, C. /Coord.) (2006): "Exercicis d'estadística empresarial". Universitat Rovira i Virgili, 2006 col. EINA, 36.

MARTINPLIEGO, F.J. (2004): "Introducción a la estadística económica yempresarial (Teoría y práctica)". Thomson.

PEREZ, C. (2002): "Estadística a través deExcel". PrenticeHall.

Complementary

ARNALDOS,F. et al. (2003): "Estadística descriptiva para economía y administraciónde empresas". AC.

Lind, D. A. et al. (2012): "Estadística aplicada a los negocios y a la economía". Mc Graw Hill.

Altres recursos

Pàgina web de l' Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) i de l’Institut Català d’Estadística (www.idescat.net)

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.