DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ESTADÍSTICA I Codi 16234007
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
PEREZ LABORDA, ALEJANDRO
Adreça electrònica alejandro.perez@urv.cat
Professors/es
PEREZ LABORDA, ALEJANDRO
Web http://moodle.urv.cat/
Descripció general Aprendre a ordenar la informació econòmica per a aprofitar-la millor i per seleccionar les mesures més representatives per descriure-la. Contingut: Estadística descriptiva, anàlisi de la regressió, números índexs i taxes de variació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció 1. Concepte i contingut de l'Estadística
2. Estadística econòmica
3. Estadística descriptiva. Inferència estadística
4. Concepte estadístic de població, mostra i individu
5. Variables estadístiques. Classificació
6. Fases del procés estadístic
Tema 2. Anàlisi descriptiva de les dades 1. Distribució de freqüències d'una variable
2. Reducció de dades, agrupació en intervals
3. Representacions gràfiques
4. Paràmetres poblacionals. Mesures i estadístics mostrals
5. Mesures i estadístics de posició: mesures de tendència central
6. Mesures de posició no centrals: quartils, decils, percentils
7. Mesures de variabilitat o dispersió
8. Altres mesures
Tema 3. Tractament descriptiu bidimensional 1. Introducció al tractament bidimensional
2. Distribucions marginals i condicionades
3. Covariància, coeficient de correlació lineal de Pearson. Propietats
4. Independència, dependència estadística, dependència funcional

Tema 4. Anàlisi de la regressió 1. Concepte de regressió lineal simple. Criteri de mínims quadrats
2. Obtenció dels coeficients de la recta. Interpretació
3. Bondat de l'ajust: variància residual, coeficient de determinació
4. Predicció
Tema 5. Números índexs i taxes de variació 1. Definició d'un índex i les seves aplicacions
2. Índexs simples i complexes (o compostos)
3. Índexs complexes (o compostos) de preus ponderats i no ponderats
4. Propietats dels índexs. Enllaços i canvis de base
5. Índexs de valor. Com deflactar sèries econòmiques
6. Altres indicadors econòmics
7. Taxes de variació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 3 4
Sessió Magistral
A2
B1
20 29 49
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
B1
C3
10 15 25
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
B1
C2
C3
22 35 57
Atenció personalitzada
A2
B1
1 0 1
 
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
2 4 6
Proves pràctiques
A2
B1
C2
C3
C4
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Classe de presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Tractament de dades mitjançant full de càlcul.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
Consultes: Resoldre dubtes de forma personalitzada. El primer dia de classe s'informarà de l'horari d'atenció als estudiants de cada professor/a.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
A la primera convocatòria oficial (60% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics. 60%
Proves pràctiques
A2
B1
C2
C3
C4
Es realitzaran 2 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 20% de la nota final. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El primer dia de classe s'indicaran les normes de realització de les diferents proves així com el material que es pot portar en cadascuna d'elles. Aquestes normes estaran penjades a l'espai moodle de l'assignatura durant tot el curs. Las pràctiques a través de TIC en aules informàtiques hauran de penjar-se al moodle al cap d'una setmana per poder fer les proves pràctiques i mixta.

Segona convocatòria:
L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria oficial: preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics. L'ús de la calculadora i/o del software informàtic és un dels objectius de l'assignatura. Per això a l'examen es permeten les calculadores científiques i únicament queden prohibits els dispositius que permeten la connexió a xarxes de dades. Així mateix queden totalment prohibits a l'aula l'ús de telèfons i altres dispositius mòbils que li suposaria a l'alumne l'expulsió de l'aula.


Fonts d'informació

Bàsica

DOMINGO, C. /Coord.) (2006): "Exercicis d'estadística empresarial". Universitat Rovira i Virgili, 2006 col. EINA, 36.

MARTINPLIEGO, F.J. (2004): "Introducción a la estadística económica yempresarial (Teoría y práctica)". Thomson.

PEREZ, C. (2002): "Estadística a través deExcel". PrenticeHall.

Complementària

ARNALDOS,F. et al. (2003): "Estadística descriptiva para economía y administraciónde empresas". AC.

Lind, D. A. et al. (2012): "Estadística aplicada a los negocios y a la economía". Mc Graw Hill.

Altres recursos

Pàgina web de l' Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) i de l’Institut Català d’Estadística (www.idescat.net)

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent