DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) MICROECONOMIA Codi 16234103
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Economia
Coordinador/a
MANZANO TOVAR, CAROLINA
OSÓRIO DA COSTA ., ANTÓNIO MIGUEL
Adreça electrònica antonio.osoriodacosta@urv.cat
Professors/es
OSÓRIO DA COSTA ., ANTÓNIO MIGUEL
Web
Descripció general Aquest curs cobreix diversos temes microeconòmics. Inicialment, s’introdueix la teoria bàsica de jocs no-cooperatius. A continuació, s’analitza el comportament de les empreses en diferents estructures de mercat (Monopoli i Oligopoli). Finalment, s’analitza l'elecció d'un agent econòmic en un entorn d'incertesa i d'informació asimètrica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.
Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Part I: TEORIA DE JOCS
Tema 1. Jocs estàtics
1.1 Representació en forma normal d’un joc
1.2 Racionalitat i informació
1.3 Solucions als jocs estàtics
Tema 2. Jocs dinàmics 2.1 Representació en forma extensiva d’un joc
2.2 Solucions als jocs dinàmics
2.3 Jocs repetits
Part II: MERCATS I ESTRUCTURES DE MERCAT
Tema 3. Monopoli 3.1 Concepte i causes d’un monopoli
3.2 La maximització de beneficis d’un monopolista
3.3 Comparació monopoli amb competència perfecta: el cost social del monopoli
3.4 Discriminació de preus
3.5 Monopoli natural
Tema 4. Oligopoli 4.1 Model de duopoli de Cournot
4.2 Col•lusió
4.3 Estabilitat dels càrtels
4.4 Model de duopoli de Stackelberg
4.5 Barreres a l’entrada
4.6 Model de duopoli de Bertrand
Part III: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS D’INCERTESA I INFORMACIÓ ASIMÈTRICA
Tema 5. Elecció en condicions d'incertesa 5.1 Teoria de la utilitat esperada
5.2 L’aversió al risc
5.3 Aplicacions
Tema 6. Informació asimètrica 6.1 Risc moral
6.2 Selecció adversa
6.3 Senyalització
6.4 Problema del principal-agent

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 1 2
Sessió Magistral
A1
42 63 105
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
11 22 33
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques
A1
B2
6 1.5 7.5
Proves mixtes
A1
B2
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. S'explica els objectius, continguts, metodologies i criteris d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.Atenció personalitzada
Descripció
Temps destinat a resoldre dubtes dels estudiants. Les tutories es realitzaran al despatx del professor. L'horari d'atenció es comunicarà el primer dia de classe.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
B2
El temari de l'assignatura es divideix en tres blocs. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis i/o qüestions relacionades amb cada bloc durant el curs (15% cadascuna) 45%
Proves mixtes
A1
B2
C4
L'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. 55%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica Gadner, R. , Juegos para empresarios y economistas, , Antoni Bosch
Gibbons, R. , Un primer curso en teoría de juegos, , Antoni Bosch
Nicholson, W. , Teoría Microeconomica: Principios básicos y aplicaciones, 7ª edició, McGraw-Hill
Pindyck, R. S. i D. L. Rubinfeld , Microeconomía, 7ª edició, Prentice Hall
Varian, Hal R. , Microeconomía intermedia: un enfoque actual, 7ª edició, Antoni Bosch

Complementària Gravelle, H. i R. Ress, Microeconomía, 3ª edició, Pearson Prentice Hall

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16214004
MATEMÀTIQUES I/16214008
MATEMÀTIQUES II/16214009
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent