DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) CIUTADANIA Codi 16234106
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
Adreça electrònica norberto.marquez@urv.cat
gloria.barbera@urv.cat
xavier.ponce@urv.cat
josep.miro@urv.cat
Professors/es
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
PONCE ALIFONSO, FRANCISCO JAVIER
MIRÓ ARAGONÉS, JOSEP
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general L'assignatura té com a finalitat que l'estudiant adquireixi un compromís ètic i una responsabilitat amb la societat, tant com a ciutadà com a professional.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
 B7 Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1. El paper de la Universitat a la formació
MÒDUL 2. La globablització i la sostenibilitat
MÒDUL 3. Tema d'actualitat
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B7
C5
14 14 28
Fòrums de discussió
B6
B7
C5
C6
0 14 14
Debats
B6
B7
C5
C6
14 35 49
Treballs
B6
B7
C5
C6
0 40 40
Atenció personalitzada
7 0 7
 
Proves de desenvolupament
B6
B7
C5
C6
0 10 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats de presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició magistral per part d'un ponent.
Fòrums de discussió Activitat, a través de les TIC, on es debatrà algun tema relacionat amb el mòdul.
Debats Sessions grupals en què es crearà un debat en torn a una matèria.
Treballs Elaboració del treball per part de l'estudiant.
Atenció personalitzada Atenció del professor per a la resolució de dubtes de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada serà realitzada durant les hores de consulta del professor encarregat de cada mòdul.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
B6
B7
C5
C6
Cada tema treballat a l'assignatura s'avaluarà mitjançant treballs, pràctiques o aportacions a fòrums de discussió. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les activitats avaluatives dels 3 mòduls. Cada mòdul pondera 1/3 sobre la qualificació final. 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, hi haurà un examen amb un pes del 100% sobre els continguts de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

Les fonts bibliogràfiques variaran segons el tema específic i n'informarà el professorat de cada mòdul.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent