DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL Codi 16234112
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
HERNANDEZ LARA, ANA BEATRIZ
VILLARROYA MARTÍNEZ, MARIA MATILDE
Adreça electrònica matilde.villarroya@urv.cat
Professors/es
VILLARROYA MARTÍNEZ, MARIA MATILDE
Web
Descripció general L'assignatura pretén aproximar a l'estudiant des d'un punt de vista pràctic a diferents tècniques de suport a l'adopció de decisions que permeten afrontar diferents situacions problemàtiques de les empreses actuals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
 A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la competència.
Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.
 A6 Justifica les tècniques de decisió més adequades a cada tipus de problema en cada àrea funcional, o en el conjunt de l'empresa.
Gestiona adequadament la presa de decisions en equip.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
Part I: FONAMENTS BÀSICS DE LA PRESA DE DECISIONS
Tema 1. Anàlisi conceptual
1.1. Concepte i definició de decisió
1.2. Tipus de decisions
1.3. El procés d'adopció de decisions
1.4. El sistema d'informació en l'empresa
1.5. Decisions de grup i col•lectives
Tema 2. Models d'adopció de decisions
2.1. Model racional, de satisfacció, de selecció, polític, de la paperera
2.2. Racionalitat limitada i asimetries d'informació
2.3. La matriu de decisió: decisions en condicions de certesa, risc i incertesa
2.4. Incorporació d'informació en el sistema de decisió
2.5. Decisions seqüencials i multicriteri
Part II: TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
Tema 3. Decisions empresarials I 3.1. Electra I
3.2. Electra II
3.3. Multicriteri basades en grafs de suport: Pattern
3.4. Multicriteri basades en grafs de suport: CPE

Tema 4. Decisions empresarials II 4.1. PERT/ROY en condicions d'incertesa
4.2. Teoria de cues
4.3. Control d'inventaris

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A4
B1
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
C3
30 30 60
Atenció personalitzada
B1
4 4 8
 
Proves mixtes
A4
A6
B1
C3
5 0 5
Proves objectives de tipus test
A4
A6
B1
C3
8 0 8
Proves pràctiques
A4
A6
B1
C3
5 0 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, avaluació, resultats d'aprenentatge, continguts, metodologies i planificació
Sessió Magistral Explicació teòrica per part del professor de les principals tècniques de decisió empresarial que forma part del programa de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització a l'aula de pràctiques i exercicis que descriguin situacions que afronten les empreses quant a l'adopció de decisions
Atenció personalitzada Resolució de dubtes i problemes relacionats amb l'assignatura de forma personalizatzada

Atenció personalitzada
Descripció
Cada setmana el professorat dedicarà 6 hores a l'atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes als estudiants en relació a l'assignatura. Les tutories es realitzaran els mateixos dies de classe, tot i que seran especificades per cada professor

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A4
A6
B1
C3
Examen final (prova integral) que avaluarà coneixements teòrics i pràctics sobre tècniques de decisió empresarial de qualsevol tema de l'assignatura. 70%
Proves objectives de tipus test
A4
A6
B1
C3
Com a part de l'avaluació continua es realitzarà una prova tipus test de 20 preguntes (respostes errònies resten -0.33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura 10%
Proves pràctiques
A4
A6
B1
C3
Realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 10% de la nota. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria, la qualificació de l'estudiant s'obtindrà a partir de:

- La realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 10% de la nota, 20% en total.

- La realització d'un tipus test de 20 preguntes (errònies resten -0,33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura, que equivaldrà a un 10% de la nota.

- La resolució d'una prova integral (examen) compost per continguts teòrics i pràctics sobre tècniques de decisió empresarial de qualsevol tema de l'assignatura. 70% de la nota.

En segona convocatòria, els estudiants s'avaluaran a través de les mateixes proves, que respectaran els mateixos percentatges de qualificació. Si l'estudiant no ha realitzat el tipus test o les proves pràctiques, en segona convocatòria només serà avaluat amb l'examen, en aquest cas aquest valdrà el 100% de la nota.

No es permetrà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.


Fonts d'informació

Bàsica Díez de Castro, J., Redondo López, C., Administración de Empresas, Pirámide, 1996
Chase, R.B., Jacobs, R., Aquilano, N.J., Administración de la Producción y Operaciones para una ventaja competitiva, McGraw-Hill, 2005
Leal Millán, A., Sánchez Apellániz, M., Roldán Salgueiro, J.L., Vázquez Sánchez, A.E., Decisiones Empresariales con Criterios Múltiples, Pirámide, 1995
Córdoba Bueno, M., Metodología para la Toma de Decisiones, Delta, 2004
Miranda, F.J., Rubio, S., Chamorro, A. BAñegil, T.M., Manual de Dirección de Operaciones, Thomson, 2005
Leon, O.G., Análisis de Decisiones, McGraw-Hill, 1994

Bibliografia bàsica

- Córdoba Bueno, M. (2004), Metodología para la Toma de Decisiones, Madrid: Delta.

- Díez de Castro, J., Redondo López, C. (1996), Administración de Empresas, Madrid: Pirámide.

- Leal Millán, A., Sánchez Apellániz, M., Roldán Salgueiro, J.L., Vázquez Sánchez, A.E. (1995), Decisiones Empresariales con Criterios Múltiples, Madrid: Pirámide.

- Leon, O.G. (1994), Análisis de Decisiones. Madrid: McGraw-Hill.

- Miranda, F.J., Rubio, S., Chamorro, A. BAñegil, T.M. (2005), Manual de Dirección de Operaciones. Madrid: Thomson.

- Chase, R.B., Jacobs, R., Aquilano, N.J. (2005), Administración de la Producción y Operaciones para una ventaja competitiva. Madrid: Mc Graw and Hill. 

Complementària Hammond, J.S., Keeney, R.L., Rafia, H., Decisiones Inteligentes, Gestión 2000, 2000
León, O.G., omar Decisiones Difíciles, McGraw-Hill, 2007
Rajagolapan, N., Rasheed, A.M.A., Datta, D., Strategic decision processes: Critical review and future directions, Journal of Management, 1993
Schwenk, Strategic decision making, Journal of Management, 1995
Weill, P., Aral, S., Cómo mejorar el rendimiento de las inversiones en TI, Harvard Deusto Business Review, 2007
Ballou, R.H., Logística. Administración de la cadena de suministro, Prentice Hall - Pearson, 2004
Krajewski, L.,Ritzman, L., Malhotra, M., Administración de operaciones. Procesos y cadenas de valor, Prentice Hall - Pearson, 2008

Bibliografia complementaria

- Hammond, J.S., Keeney, R.L., Rafia, H. (2000), Decisiones Inteligentes, Barcelona: Gestión 2000.

- León, O.G. (2007), Tomar Decisiones Difíciles, Madrid: McGraw-Hill.

- Rajagolapan, N., Rasheed, A.M.A., Datta, D. (1993), “Strategic decision processes: Critical review and future directions”, Journal of Management, Vol. 19: 349-384.

- Schwenk, C. (1995), “Strategic decision making”, Journal of Management, Vol. 21: 471-493.

- Weill, P., Aral, S. (2007), “Cómo mejorar el rendimiento de las inversiones en TI”, Harvard Deusto Business Review, Vol. 154: 14-28.

- Ballou, R.H. (2004), Logística. Administración de la cadena de suministro. Ed. Prentice Hall - Pearson.

- Krajewski, L.,Ritzman, L., Malhotra, M. (2008), Administración de operaciones. Procesos y cadenas de valor. Ed. Prentice Hall - Pearson.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent