DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS Codi 16234116
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ANTO ESPELTA, PAU
RABASSA FIGUERAS, MARIA NOEMÍ
Adreça electrònica pau.anto@urv.cat
Professors/es
ANTO ESPELTA, PAU
Web
Descripció general L’assignatura Investigació de Mercats dóna a conèixer els procediments i instruments per a la investigació comercial relacionada en les decisions que s’han de prendre en l’àmbit del màrqueting. El seu contingut s’encamina a obtenir una visió general del procés d'investigació de mercats, i pretén donar a conèixer la utilitat de la investigació de màrqueting, el seu context i els límits del seu ús. Es presentaran les principals tècniques d’investigació que s’utilitzen: en què consisteixen, quan cal utilitzar-les i també els seus avantatges i inconvenients respecte a la resta de tècniques. L’assignatura es durà a terme des d’una perspectiva d’usuari de la investigació, és a dir, com utilitzar la investigació en cada situació per prendre les millors decisions operatives i estratègiques de màrqueting.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.
Sap dissenyar una investigació de mercats
Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus objectius.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
 B6 Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Fonaments de la investigació comercial

1.1. Necessitats d’informació per a la gestió de Màrqueting
1.2. Fonts i sistemes d’informació de màrqueting
1.3. Organització de la investigació comercial
1.4. Formulació d’una investigació comercial
1.5. Limitacions de la investigació comercial

TEMA 2. La investigació qualitativa

2.1. Factors a considerar de la investigació qualitativa
2.2. Tècniques d’investigació qualitativa
2.3. Entrevista en profunditat
2.4. Grups de discussió
2.5. Interpretació dels resultats i presa de decisions
2.6. Innovacions metodològiques
TEMA 3. La investigació quantitativa

3.1. Factors a considerar de la investigació quantitativa
3.2. Disseny estudis quantitatius
3.3. Decisió i característiques de la mostra
3.4. Selecció de la mostra i treball de camp
TEMA 4. Tècniques d’investigació quantitativa

4.1. Tipologies d’enquestes.
4.2. Disseny del qüestionari. Escales i Codificació.
4.3. L’observació i l’experimentació
4.5. Els panells i òmnibus
4.6. Innovacions metodològiques
TEMA 5. Anàlisis bàsica de dades
5.1. Pla d’anàlisi i elaboració d’informes
5.2. Anàlisi descriptiva
5.3. El procés de tabulació
5.4. Representacions gràfiques

TEMA 6. Aplicacions de la investigació comercial
6.1. Test de producte/concepte
6.2. L’estimació de la demanda de mercat
6.3. Anàlisi de la imatge de la marca i posicionament
6.4. La segmentació de mercats
6.5. Efectivitat publicitària
6.6. La Satisfacció i fidelitat dels clients
6.7. Analítica bàsica Web
6.8. La informació a les xarxes socials
6.9. Neuromarketing

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
C3
11 15 26
Sessió Magistral
B2
29 47 76
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
6 0 6
Debats
B6
3 0 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
C3
5 8 13
Presentacions / exposicions
B6
C4
2 16 18
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
B2
C3
3 0 3
Proves objectives de tipus test
C3
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assigantura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicar, a nivell pràctic, part dels continguts de l'assignatura. S'utilitzarà el programa específic d'investigació de mercats per tal de fer el tractament i anàlisis de dades.
Sessió Magistral Exposició del continguts en sesions teòriques
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Durant el curs es plantejaran exercicis pràctics a l'aula que es treballaran a l'aula ordinària
Debats Presentar diferents tòpics per tal de ser debatuts i valorats de forma coordinada
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Treballs Realització de tres exercicis coordinats, per tal de realitzar y desenvolupar les fases del procés metodològic d'investigació de mercats
Presentacions / exposicions Presentació oral d'un treballs en grup seguint les pautes idicades en cada cas.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüetions i resoldre qualsevol dubte concret

Atenció personalitzada
Descripció
La utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets seran al despatx del professor sempre després de finalitzar les sessions, en el cas que no es pugui assistir es pot concertar dia i hora amb el professor.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
C3
Utilització de diferent programari d'investigació comercial. 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
C3
Propostes de diferents problemes comercials i activitats 10%
Presentacions / exposicions
B6
C4
Desenvolupament i defensa aplicació qualitativa de la Investigació de Mercats (grup) 10%
Proves pràctiques
A2
B2
C3
Disseny Estudi Qualitatiu. Guió (individual)
Disseny Estudi Quantitatiu. Qüestionari (individual)
30%
Proves objectives de tipus test
C3
Proves tipus test tant del contingut teòric com pràctic de l’assignatura 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Primera convocatòria: Avaluació continuada mitjançant la realització d'activitats a classe, pràctiques i dues proves tipus test. En relació a les pràctiques i les proves tipus test: són tasques obligatories que fer mitjana amb la resta de tasques la nota mínima és un 4.

Segona convocatòria: Examen teòric i pràctic. La part tòrica (40%) i la part pràctica (60%). Per fer mitjana s'han de superar les dues parts per separat.


Fonts d'informació

Bàsica Báez y Pérez de Tudela, Juan, Investigación Cualitativa, 2009, Esic Editorial
Díaz de Rada Iguzquiza, Vidal, Diseño y Elaboración de Cuestionarios para la Investigación Comercial, 2001, Esic Editorial
Luque, Teodoro (Coord.), Técnicas de Análisis de datos en investigación de mercados, 2012, Pirámide
Grande, Idelfonso y Abscal Elena, Fundamentos y Técnicas de la Investigación Comercial, 2007, Esic

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent