IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS Code 16234116
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Third 1Q
Language
Català
Department Business Management
Coordinator
ANTO ESPELTA, PAU
SALVAT RULL, HILDEBRAND
E-mail pau.anto@urv.cat
Lecturers
ANTO ESPELTA, PAU
Web
General description L’assignatura Investigació de Mercats dóna a conèixer els procediments i instruments per a la investigació comercial relacionada en les decisions que s’han de prendre en l’àmbit del màrqueting. El seu contingut s’encamina a obtenir una visió general del procés d'investigació de mercats, i pretén donar a conèixer la utilitat de la investigació de màrqueting, el seu context i els límits del seu ús. Es presentaran les principals tècniques d’investigació que s’utilitzen: en què consisteixen, quan cal utilitzar-les i també els seus avantatges i inconvenients respecte a la resta de tècniques. L’assignatura es durà a terme des d’una perspectiva d’usuari de la investigació, és a dir, com utilitzar la investigació en cada situació per prendre les millors decisions operatives i estratègiques de màrqueting.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Find, analyze and interpret quantitative and qualitative information of a financial, accounting, economic, social and legal nature that is relevant to the taking of business decisions.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex problems
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Be able to manage information and knowledge
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Interpret results and draw correct conclusions for Presentation in a final report.
Design market research.
Choose the most appropriate analysis techniques for a given study and its results.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Identify problems and take decisions to solve them.
 B6 Adapt their arguments to different groups and/or situations.
Type C Code Learning outcomes
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system of values.
Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and using information.
 C4 Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. Fonaments de la investigació comercial

1.1. Necessitats d’informació per a la gestió de Màrqueting
1.2. Fonts i sistemes d’informació de màrqueting
1.3. Organització de la investigació comercial
1.4. Formulació d’una investigació comercial
1.5. Limitacions de la investigació comercial

TEMA 2. La investigació qualitativa

2.1. Factors a considerar de la investigació qualitativa
2.2. Tècniques d’investigació qualitativa
2.3. Entrevista en profunditat
2.4. Grups de discussió
2.5. Interpretació dels resultats i presa de decisions
2.6. Innovacions metodològiques
TEMA 3. La investigació quantitativa

3.1. Factors a considerar de la investigació quantitativa
3.2. Disseny estudis quantitatius
3.3. Decisió i característiques de la mostra
3.4. Selecció de la mostra i treball de camp
TEMA 4. Tècniques d’investigació quantitativa

4.1. Tipologies d’enquestes.
4.2. Disseny del qüestionari. Escales i Codificació.
4.3. L’observació i l’experimentació
4.5. Els panells i òmnibus
4.6. Innovacions metodològiques
TEMA 5. Anàlisis bàsica de dades
5.1. Pla d’anàlisi i elaboració d’informes
5.2. Anàlisi descriptiva
5.3. El procés de tabulació
5.4. Representacions gràfiques

TEMA 6. Aplicacions de la investigació comercial
6.1. Test de producte/concepte
6.2. L’estimació de la demanda de mercat
6.3. Anàlisi de la imatge de la marca i posicionament
6.4. La segmentació de mercats
6.5. Efectivitat publicitària
6.6. La Satisfacció i fidelitat dels clients
6.7. Analítica bàsica Web
6.8. La informació a les xarxes socials
6.9. Neuromarketing

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
IT-based practicals in computer rooms
A2
C3
11 15 26
Lecture
B2
29 47 76
Practical cases/ case studies in the classroom
B2
6 0 6
Debates
B6
3 0 3
Problem solving, exercises in the classroom
A2
C3
5 8 13
Presentations / oral communications
B6
C4
2 16 18
Personal attention
2 0 2
 
Practical tests
A2
B2
C3
3 0 3
Multiple-choice objective tests
C3
1 0 1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assigantura
IT-based practicals in computer rooms Aplicar, a nivell pràctic, part dels continguts de l'assignatura. S'utilitzarà el programa específic d'investigació de mercats per tal de fer el tractament i anàlisis de dades.
Lecture Exposició del continguts en sesions teòriques
Practical cases/ case studies in the classroom Durant el curs es plantejaran exercicis pràctics a l'aula que es treballaran a l'aula ordinària
Debates Presentar diferents tòpics per tal de ser debatuts i valorats de forma coordinada
Problem solving, exercises in the classroom Treballs Realització de tres exercicis coordinats, per tal de realitzar y desenvolupar les fases del procés metodològic d'investigació de mercats
Presentations / oral communications Presentació oral d'un treballs en grup seguint les pautes idicades en cada cas.
Personal attention Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüetions i resoldre qualsevol dubte concret

Personalized attention
Description
La utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets seran al despatx del professor sempre després de finalitzar les sessions, en el cas que no es pugui assistir es pot concertar dia i hora amb el professor.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
IT-based practicals in computer rooms
A2
C3
Utilització de diferent programari d'investigació comercial. 10%
Problem solving, exercises in the classroom
A2
C3
Propostes de diferents problemes comercials i activitats 10%
Presentations / oral communications
B6
C4
Desenvolupament i defensa aplicació qualitativa de la Investigació de Mercats (grup) 10%
Practical tests
A2
B2
C3
Disseny Estudi Qualitatiu. Guió (individual)
Disseny Estudi Quantitatiu. Qüestionari (individual)
30%
Multiple-choice objective tests
C3
Proves tipus test tant del contingut teòric com pràctic de l’assignatura 40%
Others  
 
Other comments and second call

Primera convocatòria: Avaluació continuada mitjançant la realització d'activitats a classe, pràctiques i dues proves tipus test. En relació a les pràctiques i les proves tipus test: són tasques obligatories que fer mitjana amb la resta de tasques la nota mínima és un 4.

Segona convocatòria: Examen teòric i pràctic. La part tòrica (40%) i la part pràctica (60%). Per fer mitjana s'han de superar les dues parts per separat.


Sources of information

Basic Báez y Pérez de Tudela, Juan, Investigación Cualitativa, 2009, Esic Editorial
Díaz de Rada Iguzquiza, Vidal, Diseño y Elaboración de Cuestionarios para la Investigación Comercial, 2001, Esic Editorial
Luque, Teodoro (Coord.), Técnicas de Análisis de datos en investigación de mercados, 2012, Pirámide
Grande, Idelfonso y Abscal Elena, Fundamentos y Técnicas de la Investigación Comercial, 2007, Esic

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.