DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) COMPTABILITAT DE GESTIÓ Codi 16234117
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VIDAL BLASCO, MARIA ARANTZAZU
TOMÀS ENRIQUE, JUAN
MONCLÚS GUITART, RICARD
Adreça electrònica juan.tomas@urv.cat
Professors/es
TOMÀS ENRIQUE, JUAN
Web http://http://www.urv.cat
Descripció general Aquesta comptabilitat persegueix la determinació del resultat intern a partir de la consideració dels diferents tipos de costos.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la presa de decisions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
PART I. CONCEPTES BÀSICS
Tema 1. Introducció a la comptabilitat de costos i de gestió 1.1. Introducció
1.2. Evolució històrica de la comptabilitat de costos
1.3. Concepte i objectius de la comptabilitat de costos
1.4. Delimitació entre comptabilitat de costos i comptabilitat de gestió
Tema 2. Anàlisi i classificació dels costos
2.1. Concepte de cost
2.2. Diferenciació entre els conceptes de despesa, pagament i cost
2.3. Classificació dels costos
2.4. El cicle comptable de la comptabilitat de costos
Tema 3. Sistemes d’acumulació de costos: cost complet i cost variable
3.1. Conceptes de periodificació, classificació, localització i imputació de costos
3.2. Sistema de cost complet
3.3.Sistema de cost variable
PART II. EL COST DELS FACTORS
Tema 4. El cost dels materials
4.1. Introducció
4.2. Valoració dels materials en un sistema de costos històrics
4.3. Inventaris permanents
Tema 5. El cost de personal

5.1. Conceptes generals
5.2. Control dels temps d’activitat
5.3. Sistemes de retribució
Tema 6. El cost de l’equip productiu: la depreciació i altres costos generals de fabricació 6.1. Costos d’amortització
6.1.1. Concepte i classes
6.1.2. Determinació i localització

6.2. Altres costos generals de fabricació
6.2.1. Concepte i classes
6.2.2. Determinació i localització
PART III. MODELS DE COSTOS

Tema 7. Model de comptabilitat de costos per seccions
7.1. Introducció
7.2. Divisió de l’empresa en centres de responsabilitat
7.3. Determinació de les seccions homogènies
7.4. Naturalesa econòmica de les seccions
7.5. Unitats d’obra
7.6. Prestacions reciproques entre seccions
Tema 8. Model complementari dels costos d’oportunitat
8.1. Introducció i concepte
8.2. Tipus de costos d’oportunitat
8.3. Càlcul dels costos d’oportunitat
Tema 9. Model de costos estàndards
9.1. Introducció
9.2. Classes d’estàndards
9.3. Càlcul del cost estàndard del producte
9.4. Càlcul de desviacions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 1.5 3.5
Sessió Magistral
A2
B5
C4
39 87.75 126.75
Atenció personalitzada
1 0.75 1.75
 
Proves objectives de tipus test
A2
2 0 2
Proves pràctiques
A2
B5
C4
16 0 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Explicació del sistema de treball, metodologia, criteris d'avaluació. Creació de grups de treball, etc.
Sessió Magistral Aquestes sessions pretenen exposar els continguts de l’assignatura a partir de relacionar les explicacions entre les diferents sessions, emfatitzar les idees i conceptes principals de cada tema amb llur relació posterior, aportar exemples que seran solucionats un cop l’alumne els hagi treballat.

Les sessions magistrals seran desenvolupades a la classe amb presentacions fetes amb power point.

Aquestes classes sempre acabaran amb un torn obert de preguntes sobre els temes desenvolupats. Cas de no haver preguntes per part dels alumnes, serà el professor que farà preguntes als estudiants per copsar el grau d’atenció mantingut durant l’explicació.
Atenció personalitzada Els estudiants disposaran d'hores de consulta de l'assignatura, que es realitzaran al despatx concertant hora prèviament per correu electrònic.

Atenció personalitzada
Descripció
Proves pràctiques: En la realització de les proves pràctiques a classe, cada grup tindrà dret a realitzar una pregunta sobre el desenvolupament de la mateixa. A banda, els estudiants disposaran d'hores de consulta de l'assignatura, que es realitzaran al despatx concertant hora prèviament per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A2
Hi hauràn dues proves objectives de tipus test i teòrico-pràctiques. La primera es farà al llarg del quatrimestre (8%), i la segona a la data fixada per l'exàmen de la primera convocatòria (50%) 58%
Proves pràctiques
A2
B5
C4
Les proves pràctiques seran realitzades en grups de quatre persones a classe a partir d'un text lliurat pel professor i on estaran especificats els inputs i outputs a utilitzar i a entregar.

L'alumne disposarà de la solució un cop acabat el temps de realització. Aquestes proves no són revisables, però l'alumne podrà fer comentaris, com a grup, mitjançant el correu electrònic.
42%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A les proves d'avaluació no es poden fer servir mòbils, tablets, portàtils i similars.

La primera convocatòria és per avaluació continuada. La nota sorgeix de les proves pràctiques i les proves objectives de tipus test amb els percentatges especificats.

La segona convocatòria constarà d'una prova objectiva de tipus test que representarà el 100% de la nota final d'aquesta convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica AECA, El marco de la contabilidad de gestión, Última edición disponible, Madrid
Álvarez-Dardet, M.C.; Guitiérrez Hidalgo, F. (Coords)., Contabilidad de gestión. Cálculo de costes, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Fullana, C. y Paredes, J.L., Manual de contabilidad de costes, Última edición disponible, Delta (Madrid)
Mallo, C.; Jiménez Montañés, M.A., Contabilidad de Costes, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Monclús Guitart, R.; Vidal Blasco, M.A., Lliçons de comptabilitat de costos, Última edición disponible, Publicacions URV (URV-Arola-Cossetània). Tarragona
Sáez Torrecilla, A; Fernández Fernández, A;Gutierrez Díaz, G., Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. Vol. 1 y 2, Última edición disponible, McGraw-Hill (Madrid)

Complementària Álvarez-Dardet, M.C.; Guitiérrez Hidalgo, F. (Coords)., Contabilidad de gestión. Profundización en el cálculo del coste y proceso de planificación y control, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Blanco Ibarra,F., Contabilidad de Costes y Análisis de Gestión para las decisiones estratégicas (Teoría y ejercicios resueltos), Última edición disponible, Deusto (Bilbao)
Rocafort Nicolau, A, Contabilidad de costes, fundamentos y ejercicios resueltos, Última edición disponible, Bresca (Barcelona)
Rodríguez González, R. et al., Contabilidad de costes y de gestión: supuestos prácticos, Última edición disponible, McGraw-Hill (Madrid)

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16234001

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
COMPTABILITAT FINANCERA/16234002

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent