IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) MANAGEMENT ACCOUNTING Code 16234117
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Fourth 2Q
Language
Català
Department Business Management
Coordinator
GINIEIS IRIBARREN, MATÍAS CARLOS
CAUBET ESPUNY, CLAUDIA
E-mail claudia.caubet@urv.cat
Lecturers
CAUBET ESPUNY, CLAUDIA
Web http://http://www.urv.cat
General description Aquesta comptabilitat persegueix la determinació del resultat intern a partir de la consideració dels diferents tipos de costos.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Find, analyze and interpret quantitative and qualitative information of a financial, accounting, economic, social and legal nature that is relevant to the taking of business decisions.
Type B Code Competences Transversal
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Students can determine the company's production costs, margins and results for a given period in order to provide the organization with the relevant information for taking decisions.
Type B Code Learning outcomes
 B5 Participate actively and share information, knowledge and experience.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
PART I. CONCEPTES BÀSICS
Tema 1. Introducció a la comptabilitat de costos i de gestió 1.1. Introducció
1.2. Evolució històrica de la comptabilitat de costos
1.3. Concepte i objectius de la comptabilitat de costos
1.4. Delimitació entre comptabilitat de costos i comptabilitat de gestió
Tema 2. Anàlisi i classificació dels costos
2.1. Concepte de cost
2.2. Diferenciació entre els conceptes de despesa, pagament i cost
2.3. Classificació dels costos
2.4. El cicle comptable de la comptabilitat de costos
Tema 3. Sistemes d’acumulació de costos: cost complet i cost variable
3.1. Conceptes de periodificació, classificació, localització i imputació de costos
3.2. Sistema de cost complet
3.3.Sistema de cost variable
PART II. EL COST DELS FACTORS
Tema 4. El cost dels materials
4.1. Introducció
4.2. Valoració dels materials en un sistema de costos històrics
4.3. Inventaris permanents
Tema 5. El cost de personal

5.1. Conceptes generals
5.2. Control dels temps d’activitat
5.3. Sistemes de retribució
Tema 6. El cost de l’equip productiu: la depreciació i altres costos generals de fabricació 6.1. Costos d’amortització
6.1.1. Concepte i classes
6.1.2. Determinació i localització

6.2. Altres costos generals de fabricació
6.2.1. Concepte i classes
6.2.2. Determinació i localització
PART III. MODELS DE COSTOS

Tema 7. Model de comptabilitat de costos per seccions
7.1. Introducció
7.2. Divisió de l’empresa en centres de responsabilitat
7.3. Determinació de les seccions homogènies
7.4. Naturalesa econòmica de les seccions
7.5. Unitats d’obra
7.6. Prestacions reciproques entre seccions
Tema 8. Model complementari dels costos d’oportunitat
8.1. Introducció i concepte
8.2. Tipus de costos d’oportunitat
8.3. Càlcul dels costos d’oportunitat
Tema 9. Model de costos estàndards
9.1. Introducció
9.2. Classes d’estàndards
9.3. Càlcul del cost estàndard del producte
9.4. Càlcul de desviacions

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 1.5 3.5
Lecture
A2
B5
C4
39 87.75 126.75
Personal attention
1 0.75 1.75
 
Multiple-choice objective tests
A2
2 0 2
Practical tests
A2
B5
C4
16 0 16
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura. Explicació del sistema de treball, metodologia, criteris d'avaluació. Creació de grups de treball, etc.
Lecture Aquestes sessions pretenen exposar els continguts de l’assignatura a partir de relacionar les explicacions entre les diferents sessions, emfatitzar les idees i conceptes principals de cada tema amb llur relació posterior, aportar exemples que seran solucionats un cop l’alumne els hagi treballat.

Les sessions magistrals seran desenvolupades a la classe amb presentacions fetes amb power point.

Aquestes classes sempre acabaran amb un torn obert de preguntes sobre els temes desenvolupats. Cas de no haver preguntes per part dels alumnes, serà el professor que farà preguntes als estudiants per copsar el grau d’atenció mantingut durant l’explicació.
Personal attention Els estudiants disposaran d'hores de consulta de l'assignatura, que es realitzaran al despatx concertant hora prèviament per correu electrònic.

Personalized attention
Description
Proves pràctiques: En la realització de les proves pràctiques a classe, cada grup tindrà dret a realitzar una pregunta sobre el desenvolupament de la mateixa. A banda, els estudiants disposaran d'hores de consulta de l'assignatura, que es realitzaran al despatx concertant hora prèviament per correu electrònic.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Multiple-choice objective tests
A2
Hi haurà dues proves objectives de tipus test i teòrico-pràctiques. La primera es farà al llarg del quatrimestre (15%), i la segona a la data fixada per l'examen de la primera convocatòria (50%) 65%
Practical tests
A2
B5
C4
Les proves pràctiques seran realitzades en grups de quatre persones a classe a partir d'un text lliurat pel professor i on estaran especificats els inputs i outputs a utilitzar i a entregar.

L'alumne disposarà de la solució un cop acabat el temps de realització. Aquestes proves no són revisables, però l'alumne podrà fer comentaris, com a grup, mitjançant el correu electrònic.
35%
Others  
 
Other comments and second call

A les proves d'avaluació no es poden fer servir mòbils, tablets, portàtils i similars.

La primera convocatòria és per avaluació continuada. La nota sorgeix de les proves pràctiques i les proves objectives de tipus test amb els percentatges especificats. La nota mínima de la segona prova tipus test amb la data fixada com a examen de primera convocatòria ha de ser un 3,5.

La segona convocatòria constarà d'una prova objectiva de tipus test que representarà el 100% de la nota final d'aquesta convocatòria


Sources of information

Basic AECA, El marco de la contabilidad de gestión, Última edición disponible, Madrid
Álvarez-Dardet, M.C.; Guitiérrez Hidalgo, F. (Coords)., Contabilidad de gestión. Cálculo de costes, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Fullana, C. y Paredes, J.L., Manual de contabilidad de costes, Última edición disponible, Delta (Madrid)
Mallo, C.; Jiménez Montañés, M.A., Contabilidad de Costes, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Monclús Guitart, R.; Vidal Blasco, M.A., Lliçons de comptabilitat de costos, Última edición disponible, Publicacions URV (URV-Arola-Cossetània). Tarragona
Sáez Torrecilla, A; Fernández Fernández, A;Gutierrez Díaz, G., Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. Vol. 1 y 2, Última edición disponible, McGraw-Hill (Madrid)

Complementary Álvarez-Dardet, M.C.; Guitiérrez Hidalgo, F. (Coords)., Contabilidad de gestión. Profundización en el cálculo del coste y proceso de planificación y control, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Blanco Ibarra,F., Contabilidad de Costes y Análisis de Gestión para las decisiones estratégicas (Teoría y ejercicios resueltos), Última edición disponible, Deusto (Bilbao)
Rocafort Nicolau, A, Contabilidad de costes, fundamentos y ejercicios resueltos, Última edición disponible, Bresca (Barcelona)
Rodríguez González, R. et al., Contabilidad de costes y de gestión: supuestos prácticos, Última edición disponible, McGraw-Hill (Madrid)

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
FINANCIAL ACCOUNTING/16214002
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.