DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL Codi 16234205
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Adreça electrònica pablo.girgado@urv.cat
laura.porrera@urv.cat
Professors/es
GIRGADO PERANDONES, PABLO
PORRERA GELON, LAURA
Web
Informació rellevant El programa d'aquesta assignatura aborda l'estudi dels instruments posats a l'abast de les empreses quan estableixen activitats econòmiques a nivell internacional

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.
Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Mercats Internacionals i la Llei: una introducció
1.1. Les transaccions internacionals
1.2. Els operadors en les transaccions internacionals
1.3. La nova lex mercatoria
1.4. Definició i fonts
1.5. Aplicació de les institucions
1.6. La resolució de conflictes. Arbitratge Internacional

TEMA 2. Operadors internacionals del mercat 2.1. Definició
2.2. Les empreses multinacionals i grups d'empreses
2.3. Les organitzacions internacionals de negocis: PE, CPE
2.4. Tipus de col.laboració empresarial: AEMA, joint ventures, etc

TEMA 3. Operacions internacionals del mercat I 3.1. El Dret de contractes
3.2. Els contractes subjectes als termes i condicions
3.3. La compravenda internacional
3.4. Els Incoterms

TEMA 4. Operacions internacionals del mercat II 4.1. Contractes de transport internacional de mercaderies
4.2. Transport marítim
4.3. Transport terrestre per carretera
4.4. Transport terrestre per ferrocarril
4.5. Transport aeri
TEMA 5. Operacions internacionals del mercat III 5.1. Els contractes d'asegurança del transport internacional de mercaderies
5.2. Les assegurances terrestres
5.3. El segur marítim
5.4. Les assegurances aèries
TEMA 6. Instruments negociables i financers 6.1. Finançament internacional
6.2. Mitjans de pagament internacionals
6.3. Crèdit documentari
6.4. Garanties bancàries i cartes de crèdit standby
TEMA 7. Les regles del mercat: Llibertat de competència
7.1. Dret de la Competència Europeu
7.1.1. Pràctiques colusorias
7.1.2. Abús de posició de domini
7.1.3. Concentracions econòmiques
7.1.4. Ajudes estatals
7.2. Sistema disciplinari
7.3. La competència deslleial
TEMA 8. La propietat industrial i intellectual
8.1. Propietat Intel lectual
8.2. Les invencions industrials
8.3. Els signes distintius
8.4. La protecció internacional de la propietat industrial intel·lectual

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
1 0 1
Sessió Magistral
A2
44 56 100
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B6
C1
10 4 14
Presentacions / exposicions
A2
B6
C1
2 30 32
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
A2
C1
1 0 1
Proves objectives de preguntes curtes
A2
C1
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària A l'aula ordinària formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Exposició oral er part dels alumnes d'un tema concret o d'un traball (prévia presentació escrita)
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
El primer dia de classe s' informarà a l'estudiant de l'atenció personalitzada i individual referent a dubtes i problemes de la matèria.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B6
C1
Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un traball (prèvia presentació escrita) 30%
Proves pràctiques
A2
C1
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. Se'n realitzarà una durant el curs. 20%
Proves objectives de preguntes curtes
A2
C1
Prova final que es realitzarà en la data oficial de la 1ª convocatòria.
Inclou preguntes directes sobre un aspecte concret. L’alumne ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixement que té sobre la matèria. El format de l'examen és test.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes les activitats avaluatives (orals i escrites) en totes les convocatòries (1ª, 2ª, addicional)hauran de realitzar-se en anglès. En la segona convocatòria no es guarda la nota de l'avaluació continuada. La prova constarà de dues parts que es farà el mateix dia i hora: la primera un examen de preguntes curtes (70% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (30%)


Fonts d'informació

Bàsica Jan RAMBERG, ICC Guide to Incoterms 2010, International Chamer of Commerce, Paris, 2011 ,
Philip WOOD, The Law and practice of International Finance, Sweet & Maxwell, Londres, 2007 ,
Indira CARR, Peter STONE, International Trade Law, 5ta. Ed. 2013, Ed. Routledge

Complementària Fernando MARTINEZ SANZ, Achim PUETZ, Manual de Derecho del transporte, 2010, Marcial Pons

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent