DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DISSENY ORGANITZATIU Codi 16234210
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ABELLÓ PELLICER, CARLES
GALIANA LLASAT, PAU FERRAN
Adreça electrònica pau.galiana@urv.cat
Professors/es
GALIANA LLASAT, PAU FERRAN
Web
Informació rellevant

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
 A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura organitzativa d’empreses i institucions.
Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes interns de gestió.
Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.
 A7 Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de disseny organitzatiu i de gestió interna de les empreses actuals, i dissenya actuacions que proporcionen solucions adequades a la seva realitat.
És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions en l’àmbit del disseny organitzatiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Elements bàsics de disseny de l’organització 1.1. L’empresa com a coalició de participants
1.2 Concepte, definicions, classificació i elements de les organitzacions
1.3. L’organització com a sistema obert
1.4. Organitzacions mecàniques i orgàniques
TEMA 2. Paràmetres de disseny organitzatiu 2.1. Concepte i components de l’estructura organitzativa
2.2. Els paràmetres de disseny segons Mintzberg
2.3. La diferenciació de tasques
2.4. Disseny dels llocs de treball
2.5. Interdependència de tasques
2.6. Integració de tasques: departamentalització i organigrames
2.7. Concepte de procés. El mapa de processos
2.8. Mecanismes de coordinació
2.9. Autoritat, jerarquia, àmbit de control i òrgans staff
2.10. Centralització i descentralització
TEMA 3. Factors de contingència 3.1. Fins i objectius
3.2. L’adaptació a l’entorn
3.3. Relacions entre estratègia i estructura
3.4. El imperatiu de la tecnologia
3.5. La repercussió de la grandària de l’organització
3.6. L’evolució de les organitzacions: el cicle de vida
3.7. Cultura, poder i lideratge a l’organització
TEMA 4. Tipus de dissenys organitzatius 4.1. Les configuracions estructurals de Mintzberg
4.2. L’organització per processos i de tipus horitzontal
4.3. L’organització en xarxa: trèvol i federal
4.4. L’organització virtual: hipertext i hipertrèvol
TEMA 5. El canvi a l’organització 5.1. Concepte de canvi o de desenvolupament organitzacional: Tipus, models i resistències
5.2. Grups i equips de treball
5.3. La reenginyeria de processos
5.4. La teoria de recursos i capacitats: el factor humà a l’organització
5.5. Responsabilitat corporativa i intel•ligència social
5.6. La gestió del coneixement i el big data: la teoria de l’organització que aprèn

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B3
30 10 40
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B3
C4
13 16 29
Pràctiques a través de TIC
B3
C4
5 40 45
Presentacions / exposicions
C4
8 2 10
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves objectives de preguntes curtes
B3
2 18 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, de l'encaix de l'assignatura en el Pla d'Estudis i presentació del professor.
Sessió Magistral Explicació de conceptes teòrics. Presentacions en format "power point". Material publicat prèviament a l'aula virtual (MOODLE).

Explicacions teòriques i exposició d'exemples i casos reals. Comentari d'articles i lectures.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Els alumnes preparen en grup un article o cas durant 30 minuts i després els grups exposen al conjunt de la classe i es propicia un debat i una comparativa de la realitat amb la teoria.
Pràctiques a través de TIC Requereixen consultes i recerca per internet. De casos reals.
Presentacions / exposicions Els alumnes prepararan en grup lectures i/o articles i/o casos pràctics i després el presentaran a l'aula. Es propiciarà un debat sobre els temes que es comentin, tot relacionant-ho amb la teoria.
Atenció personalitzada Repàs a conceptes generals i visió general dels temes que es van tractar en assignatures anteriors relacionades amb aquesta.

Resolució dels dubtes sobre la teoria i els casos reals que s'exposin a classe.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor atendrà personalment als alumnes que així ho sol.licitin. També es respondrà als correus electrònics que s'enviin a la bústia del professor, en un màxim de 48 hores.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
B3
C4
Es proposaran 5 activitats d’avaluació continuada. Cadascuna de les activitats inclourà un exercici pràctic, la resolució d’algun supòsit o cas, el debat teòric d’un concepte, l’ús actiu d’Internet per tal de cercar informació relacionada amb la matèria treballada, l’anàlisi o debat d’algun aspecte de la nova economia que guardi relació amb el contingut de l’assignatura, etc.

Es fixarà un termini màxim de lliurament per a cada exercici i se n’hauran de presentar mínim 4 per tal d’obtenir puntuació.
50%
Proves objectives de preguntes curtes
B3
Examen de contingut teòric 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La qualificació final de l'assignatura en primera convocatòria s'obtindrà realitzant el lliurament de 5 activitats pràctiques al llarg del curs (50% de la nota). A més, es farà un exàmen teòric (l'altre 50% de la nota).

A la segona convocatòria, la qualificació final s'obtindrà de la nota que resulti ser la més alta entre les dos situacions següents:

a) La nota de l'examen de 2a convocatòria de tipus teòrico-pràctic (100% de la nota).

b) La nota de l'examen de 2a convocatòria de tipus teòrico-pràctic (amb una ponderació del 50%) i la nota de les activitats d'avaluació continua realitzades en 1a convocatòria (amb una ponderació del 50%).


Fonts d'informació

Bàsica

MINTZBERG, H. (1984): La estructuración de las organizaciones. Barcelona: Ariel.

BRUNET, I.; VIDAL, A. (2004): Empresa y recursos organizativos. Madrid: Pirámide.

Complementària

MINTZBERG, H. (2001): Diseño de organizaciones eficientes. Buenos Aires: El Ateneo.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/16234003
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent