DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) e-MÀRQUETING Codi 16234211
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GENÉ ALBESA, JAUME
Adreça electrònica jaume.gene@urv.cat
Professors/es
GENÉ ALBESA, JAUME
Web http://www.jaumegene.com
Descripció general Analitzar l'efecte d'Internet en les estratègies i tàctiques de Marketing. Realització d'un lloc web.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.
Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.
Sap realitzar un lloc web.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Entorn eMàrqueting 1.1. eBusiness, eMàrqueting i eCommerce
1.2. Entorn Tecnològic
1.3. Entorn Multicanal
1.4. Web 1.0 i Web 2.0

TEMA 2. eMàrqueting Estratègic
2.1. Models de negoci a Internet.
2.2. Planificació activitat digital
2.3. El pla de màrqueting digital

TEMA 3. Investigació de mercats i Internet
3.1. Informació interna.
3.2. Informació primària.
3.3. Informació secundària.
3.4. Reputació digital.

TEMA 4. Segmentació
4.1. Variables de segmentació
4.2. Perfil tecnográfic
4.3. Perfil de l'internauta
4.4. Estratègies de segmentació a Internet

TEMA 5. Producte 5.1. Creació de valor en línia
5.2. Gestió de marques.
5.3. Serveis afegits al producte.
5.4. Desenvolupament de nous productes.

TEMA 6. Preu

6.1. Influència d'Internet sobre la fixació de preus.
6.2. Estratègies de preus en línia.
6.3. Mitjans de pagament online.

TEMA 7. Distribució
7.1. Internet i el canal de distribució.
7.2. Intermediaris en línia.
7.3. Comerç electrònic.
7.3.1. La venda per Internet.
7.3.2. B2C. Punts forts i febles
7.3.3. B2C. Seguretat i logística.
7.3.4. B2B. Aprovisionament electrònic.
7.3.5. Marketplaces

TEMA 8. Comunicació 8.1. Característiques de la Comunicació a Internet.
8.2. Blogs i continguts.
8.3. Xarxes Socials
8.4. Mail Marqueting, estratègia i medicions
8.5. Neuromàrqueting i neurocomunicació efectiva

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 0 4
Sessió Magistral
A5
B3
C4
20 50 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
C2
28 36 64
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
A5
B3
C4
3 0 3
Proves pràctiques
C2
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Per fer entendre el comcepte d'estudi
Sessió Magistral Per explicar la teoria que figura en el programa
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Per realitzar un lloc web que estigui plenament operatiu amb els requeriments que determini el professor
Atenció personalitzada En el moment que sigui requerida per l'alumne

Atenció personalitzada
Descripció
Per la pròpia dinàmica de la classe pràctica es dona una atenció personalitzada continuada.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
B3
C4
1r parcial. 2 punts


Examen final tot el temari. 3 punts
50%
Proves pràctiques
C2
Lloc web operatiu. 2. punts. La prova té un caràcter integral i és OBLIGATORI. Tota la informació necessària sobre el lloc web es comunicarà amb antelació suficient.

Treball a presentar. 2 punts. Sobre la estrategia de lloc web seguint l'index que proporcionarà el professor.
40%
Altres  

Participació a classe

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria

Lloc web obligatori amb els requeriments exigits i a presentar al professor en les dates que es comunicaran. 2 punts

Examen de tot el temari. 8 punts


Fonts d'informació

Bàsica Strauss, J. y Frost, R, E-marketing , Prentice Hall, 2008
Rodríguez, I. , Marketing.com y comercio electrónico en la sociedad de la información, Pirámide / ESIC , 2008

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent