DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS Codi 16234212
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PÀMIES PALLISÉ, MARIA DEL MAR
Adreça electrònica mar.pamies@urv.cat
judit.barrullas@urv.cat
Professors/es
PÀMIES PALLISÉ, MARIA DEL MAR
BARRULLAS BONET, JUDIT
Web
Descripció general Aplicació de les estràtegies i tàctiques de Marketing als Serveis i als Mercats Indutrials.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses industrials o de serveis.
Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en empreses industrials o de serveis.
Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses industrials o de serveis.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
PART I. MÀRQUETING INDUSTRIAL
TEMA 1. Introducció al màrqueting industrial
1.1. Què és el màrqueting industrial
1.2. Màrqueting industrial vs Màrqueting de consum
1.3. Tipus de clients industrials
1.4. Tipus de productes industrials
1.5. El marketing mix industrialTEMA 2. Comportament de compra organitzacional 2.1. Introducció
2.2. Característiques del mercat industrial
2.3. El centre de compra
2.4. Fases del procés de decisió de compra
2.5. Tipus de situacions de compra
2.6. Implicacions per a compres industrials
2.7. Implicacions per a vendes industrials
2.8. Teories de compres en les organtizacions


TEMA 3. Segmentació en els mercats industrials 3.1. Introducció
3.2. Avantatges i limitacions
3.3. Criteris de segmentació
3.4. Estratègies de mercat objectiu
TEMA 4. Màrqueting mix industrial 4.1. Introducció
4.2. Producte
4.3. Distribució
4.4. Preu
4.5. Comunicació
TEMA 5. Relacions comercials en els mercats industrials 5.1. CRM
5.2. Relació venedor-client
5.3. Motivació per a relacionar-se
5.4. Tipus de relacions en el mercat industrial
5.5. Avantatges del màrqueting relacional
5.6. Quan establir relacions en els mercats industrials
5.7. Estratègies per a relacionar-se en els mercats industrials
5.8. Com distribuir els recursos entre diferents grups de clients
5.9. Model de desenvolupament de relacions
PART II. MÀRQUETING DE SERVEIS.
TEMA 1. Naturalesa i classificació dels serveis.
1.1. Naturalesa.
1.2. Els serveis en els productes ampliats.
1.3. Classificació.
1.4. El model molecular
1.5. Característiques diferencials dels serveis.

TEMA 2. La Qualitat del Servei.
2.1. Definició.
2.2. Disseny per a la qualitat.
2.3. Model de diagnòstic de la qualitat.
2.4. Millora de la qualitat.
2.5. El SERVQUAL.
2.6. Qualitat del Servei i els empleats
2.7. Qualitat del Servei i l'evidència física
TEMA 3. Pla de Mk de Serveis
3.1. Conceptualització del pla de màrqueting de serveis
3.2. Fixació de preus del servei
3.3. Promoció del servei
3.4. Comunicació del servei

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
5 15 20
Sessió Magistral
B3
C3
C4
35 45 80
Debats
B3
C3
C4
10 10 20
Treballs
A5
B3
C3
C4
2 15 17
Atenció personalitzada
5 5 10
 
Proves objectives de tipus test
A5
B3
3 3 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Per fer entendre el concepte d'estudi
Sessió Magistral Per explicar la teoria que figura en el programa
Debats Sobre publicacions actuals
Treballs Realització de dos treballs en grup
Atenció personalitzada En el moment que sigui requerida per l'alumne

Atenció personalitzada
Descripció
En el despatx del professor/a o a l'aula ja sigui abans o després de la classe.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Debats
B3
C3
C4
Debats 10%
Treballs
A5
B3
C3
C4
Treball 1 sobre Marketing Industrial: 20%

Treball 2 sobre Marketing de Serveis: 20%
20%

20%
Proves objectives de tipus test
A5
B3
Examen final de tot el temari 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Nota mínima d'examen per ambdues convocatòries: 3,5

Segona convocatòria:

Examen sobre tot el temari: 60% de la nota

Treball 1 sobre Màrqueting Industrial: 20% de la nota

Treball 2 sobre Màrqueting de Serveis: 20% de la nota


Fonts d'informació

Bàsica F. Robert Dwyer, John F. Tanner , Marketing industrial: conexión entre la estrategia, las relaciones y el aprendizaje, McGraw-Hill, 2007
Sangri Coral, Alberto , Marketing en empresas industriales, Editorial Mad, 2007
Valerie Zeithaml, Mary Jo Bitner , Marketing de Servicios, McGraw-Hill, 2010
Chias, J. , El Marketing son personas, McGraw-Hill, 1991

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent