DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS Codi 16234218
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SARDÀ GARCIA, SUSANA
ANDREU CORBATON, JORDI
Adreça electrònica jordi.andreuc@urv.cat
Professors/es
ANDREU CORBATON, JORDI
Web
Descripció general LA MATÈRIA PERMET CONÈIXER EL FUNCIONAMENT GENÈRIC DEL SISTEMA FINANCER, AMB ELS SEUS COMPONENTS, ELS AGREGATS MONETARIS, L'APLICACIÓ DE LA POLÍTICA MONETÀRIA, I ELS FONAMENTS I APLICACIONS DE LA TEORIA DE CARTERES.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.
Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.
Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Sistema Financer Funcions, composició i característiques
Institucions, mercats i instruments financers
Tema 2: Agregats monetaris Concepte i classes de diner
Creació de diner primari. La base monetària
Creació de diner bancari. El multiplicador del diner
Agregats monetaris en l’àmbit de la UEM
Introducció i comparació amb criptomonedes
Tema 3: Política monetària a la UEM Política econòmica i política monetària
Objectius, variable operativa i instruments del BCE
Polítiques d’actuació del BCE en comparació amb la FED
Tema 4: Teoria dels mercats eficients


La hipòtesi d’eficiència del mercat
Nivells d’eficiència. Anomalies dels mercats. Crítica del model
La necessitat de la gestió de carteres: anàlisi fonamental i tècnica
Tema 5: Teoria de carteres El binomi rendibilitat-risc
models de Markowitz, Sharpe i CAPM

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A5
30 45 75
Resolució de problemes, exercicis
B2
24 45 69
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A5
1 0 1
Proves objectives de tipus test
A5
1 0 1
Proves mixtes
A5
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicitació dels objectius de la matèria i dels específics de cada bloc
Sessió Magistral Explicitació dels contiguts curriculars
Resolució de problemes, exercicis Proves amb diferents problemes per resoldre pels alumnes
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.


Atenció personalitzada
Descripció
atenció personalitzada per resoldre qüestions acadèmiques als alumnes L'atenció es prestarà al depatx dels professors corresponents, concertant hora prèvia

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
Test temes 1 al 3 15%
Proves objectives de tipus test
A5
Test temes 4 i 5 15%
Proves mixtes
A5
Examen final preguntes curtes i test 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria només comptarà la nota de l'examen (examen = 100%)


Fonts d'informació

Bàsica

Interpretar la información económica. Brun, X; Larraga, P. Barcelona. Ed. Profit

Manual de Sistema Financiero Español, Parejo G, JA, [et al.]. Barcelona. Ariel

Guía del Sistema Financiero Español. Analistas Financieros Internacionales. Madrid. Escuela de Finanzas Aplicadas

El Sistema Financiero Español: flujos, mercados e intermediarios financieros. Trujillo del Valle, JA [et al.]. Barcelona. Ariel

Mercados e Instituciones Financieras. Fabozzi, FJ [et al.]  Prentice Hall


Complementària

Descubriendo el Bitcoin. Boar, A. Barcelona. Ed. Profit

Curso de Bolsa y mercados financieros. Instituto Español de Analistas Financieros. Barcelona. Ariel

Los mercados financieros en España. Pellicer, M. Estudios Económicos del Banco de España, nº 50

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent