DATOS IDENTIFICATIVOS 2011_12
Asignatura (*) INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO Código 16234219
Titulación
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Optativa Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Economia
Coordinador/a
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
MARMANEU BUERA, JUAN JOSÉ
Correo-e juanjose.marmaneu@urv.cat
Profesores/as
MARMANEU BUERA, JUAN JOSÉ
Web
Descripción general Aquesta matèria s'ocupa d’un dels principals instruments de les empreses per a competir: la innovació en els productes, els processos, los organitzacions o els canals de marketing. Les empreses que innoven milloren la seva capacitat per competir en els mercats, però també afecten favorablement a les empreses del voltant, gràcies als efectes positius que provoca el coneixement. Avui el paper del coneixement en el progrés i el creixement dels països és inqüestionable, i per això tots els governs despleguen molts esforços per facilitar que les seves empreses inverteixen en la innovació. La segona part del temari adopta una dimensió més normativa de cara a estudiar els instruments a l’abast dels governs, especialment del català, per fomentar la innovació empresarial. Aquesta matèria fa un ressò especial de la contribució del canvi tecnològic al creixement econòmic i al benestar social.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
 A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
 A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
 B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
 B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.
 A6 Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.
Gestiona projectes empresarials d’I+D+i
 A7 Redacta estudis sectorials sobre la dinàmica de mercats concrets.
Sap fer Informes sobre l’evolució interna de les empreses.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.
Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus posibles riesgos y ventajas.
Elabora una estratégia realista para resolver el problema.
 B3 Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.
Identifica los resultados de innovación.
Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.
Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.
 B4 Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.
Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

Contenidos
tema Subtema
TEMA 1. Presentació del curs i pla de treball 1.1 Pla de treball i objectiu de la matèria.
1.2 Objecte i finalitat de la Economia de la Innovació.
1.3 Models Fonamentals de l'Organització Industrial
1.4 Recerca, Desenvolupament i Innovació.
1.5 Les característiques del coneixement com a bé econòmic.
1.6 Les fonts estadístiques.
TEMA 2. Fonaments de la Economia de la Innovació 2.1 Fonament de l’Economia de la Innovació
2.2 Innovació i competència en els mercats
2.3 Les barreres a la competència
2.4 Actuacions per a fomentar la competència
TEMA 3. Microeconomía de la Innovació 3.1 La figura del emprendedor
3.2 La destrucción creativa
3.3 La naturaleza del conocimiento
3.4 La presencia de externalitats del coneixement
TEMA 4. Innovació i creixent económic 4.1 Els models neoclàssics de creixement econòmic
4.2 El canvi tecnic i el creixement de la renda
4.3 Els models de crecimient endógen
TEMA 5. Canvi tecnològic i dimensió de les empreses 5.1 Les hipòtesis de Schumpeter
5.2 L'estructura del mercat i els incentius per innovar
5.3 Innovació i dimensió de la empresa
5.4 Innovació i edat de la empresa
TEMA 6. La tipologia de les innovacions 6.1 Les fonts de la innovació
6.2 La innovació interna
6.3 La adquisició externa de R&D
6.4 La cooperació
6.5 Les fonts de finançament de la innovació
TEMA 7.-Els sistemes nacionals, regionals i sectorials d’innovació. 7.1 El sistema de recerca i innovació.
7.2 Els agents del sistema
7.3 Dimensió sectorial i territorial dels sistemes d'innovació.
7.4 R&D, cooperació i transferència de tecnologia.
7.5 Els fluxes internacionals de tecnologia
TEMA 8.-La política d’innovació i la política tecnològica a Catalunya i a Espanya 8.1 Cal una política pública per al foment de la recerca i la innovació?
8.2 La política d'innovació a Espanya i a Catalunya
8.3 Les polítiques tecnològiques a USA, Unió Europea i Japó.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
2 2 4
Sesión magistral
A2
A7
22 22 44
Trabajos
A6
B2
B4
20 50 70
Debates
B3
C4
4 16 20
Atención personalizada
6 0 6
 
Pruebas de desarrollo
B2
2 0 2
Pruebas prácticas
A6
2 0 2
Pruebas de desarrollo
A7
2 0 2
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de la matèria. Importància de la innovació en les nostres societats.
La innovació com instrument de competència de les empreses.
Que ès l'economia de la innovació?
Sesión magistral En aquestes sessions el professor/a presenta els continguts de la matèria, amb un debat obert i amb el suport de material disponible en el moodle.
Trabajos Els treballs pràctics tenen com a objectiu facilitar a l'estudiant/a l'apresentatge en la redacció d'informes, l'anàlisi de dades i la presentació de resultats empírics sota el suport de les respectives teories.
Debates En aquests espais es preten crear ambients per a debatre aspectes relacionats amb temes actuals de les nostres societats, en especial relacionats amb la innovació i la ciència.

Atención personalizada
descripción
Com a eina pel bon seguiment del curs es preveu una dedicació per part del docent en termes de tutoria presencial en horaris prèviament establerts i coneguts per l’alumne L'atenció personalitzada és l'espai on es troben cara a cara alumne i professor per a fer un seguiment de la matèria i abordar les qüestions pendents i els dubtes que pugui generar el treball de classe i de fora. Es durà a terme al despatx o en les hores de consulta previament determinades.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A6
Un treball pràctic sobre la conducta innovadora d'una indústria escollida per l'estudiant/ta amb un pes sobre la nota final del 5%

Un treball pràctic sobre les estratègies innovadores d'una empresa a la elecció de l'estudiant/ta amb un pes sobre la nota final del 5%

5%5%
Pruebas de desarrollo
B2
Una primera prova parcial que correspon als temes 1,2,3 i 4 amb una ponderació sobre la nota final del 30% (caràcter no eliminatori).

Una segona prova parcial que correspon als temes 5, 6, 7 i 8 amb una ponderació sobre la nota final del 30% (caràcter no eliminatori).


15%


15%
Pruebas de desarrollo
A7
Prova integral que inclou tots els continguts de la matèria.

55%
Otros  

L'interès per la matèria, l'entrega puntual i regular d'exercicis pràctics també es tindrà en conte de cara a millorar la nota final

5%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La nota final del curs estarà determinada per la participació activa de l'alumne a classe (assistència, participació en els debats, lectura de referències bibliogràfiques, etc.). Es valorarà especialment el rigor i la originalitat del treball realitzat.

La segona convocatòria està adreçada per als alumnes que no superin la primera, al llarg del curs. Consistirà en un prova escrita i es tindran en consideració els treballs pràctics fets durant el curs. Els alumnes podran obtenir la qualificació màxima.


Fuentes de información

Básica

Segarra, A. (2001):“Barreras a la entrada e Innovación Tecnológica” en Callejón, M. et al, Economía Industrial ,Editorial Cívitas, Madrid, pp. 199-244.

Segarra, A. (2007): “Los actores de la política de innovación a escala regional” en Vence, X. (Coord.),Las políticas de innovación en Europa, Editorial Piràmide, Madrid.

Bayona, C.; García-Marco, T., Huerta, E., 2003. ¿Cooperar en I+D? Con quién y para qué. Revista de Economía Aplicada 31, 103-134.

Complementária

Sala-i-Martin, X. (1994): Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona.

Schumpeter, J. (1945):  Capitalismo, Socialismo y Democracia, (edició en castellà a Edicions Aguilar, Madrid, 1968).

Audretsch, D. and Acs, Z.J. (1991): “Innovation and Size at the Firm Level”, Southern Economic Journal, vol. 57 (3), pp. 739-744.

Sthephan, P.E. (1996): “The Economics of Science”, Journal of Economic Literature, 34: 1199-1235.

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
ECONOMÍA INTERNACIONAL/16234203

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA/16234006
ECONOMÍA MUNDIAL/16234105
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.