DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Codi 16234219
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
MARMANEU BUERA, JUAN JOSÉ
Adreça electrònica 0
Professors/es
MARMANEU BUERA, JUAN JOSÉ
Web
Descripció general La matèria s'ocupa d’un dels principals instruments de les empreses per a competir: la innovació en els productes, els processos, los organitzacions o els canals de marketing. Les empreses que innoven milloren la seva capacitat per competir en els mercats, però també afecten favorablement a les empreses del voltant, gràcies als efectes positius que provoca el coneixement. Avui el paper del coneixement en el progrés i el creixement dels països és inqüestionable, i per això tots els governs despleguen molts esforços per facilitar que les seves empreses inverteixen en la innovació. La segona part del temari adopta una dimensió més normativa de cara a estudiar els instruments a l’abast dels governs, especialment del català, per fomentar la innovació empresarial. Aquesta matèria fa un ressò especial de la contribució del canvi tecnològic al creixement econòmic i al benestar social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
 A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
 A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.
 A6 Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.
Gestiona projectes empresarials d’I+D+i
 A7 Redacta estudis sectorials sobre la dinàmica de mercats concrets.
Sap fer Informes sobre l’evolució interna de les empreses.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Identifica els resultats de la innovació
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Té en compte a qui i com afecta la innovació
 B4 Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Presentació del curs i pla de treball 1.1 Pla de treball i objectiu de la matèria
1.2 Calendari i activitats del curs
1.3 Anàlisi de casos. El Bulli
1.4 Tècniques d’anàlisi de casos
1.5 Anàlisi DAFO
1.6 Les fonts estadístiques
TEMA 2. Recerca, Desenvolupament i Innovació 2.1 Definicions de la I+D i de la innovació
2.2 Tipologia d'innovacions
2.3 Les fonts de la innovació
2.4 La cooperació en projectes de I+D
2.5 Història del neumàtic: una aplicació
TEMA 3. L'economia de la Innovació 3.1 La Economia de la Innovació
3.2 La innovació i la estructura del mercat
3.3 Les hipòtesis de Joseph Schumpeter
3.4 La naturaleza del conocimiento
3.5 Les externalitats del coneixement
TEMA 4. Innovació, monopoli i competencia perfecta 4.1 La innovació, el monopoli i la competència perfecta
4.2 La innovació i el monopoli
4.3 La innovació i la competència perfecta
4.4 La innovació i l'oligopoli
4.5 Les barreres a la innovació
4.6 Els instruments públics per fomentar la innovació
TEMA 5. La relació entre innovació i creixent económic 5.1 La evidència empírica
5.2 La innovació i el benestar del països
5.3 Els models neoclàssics de creixement econòmic
TEMA 6.-Els sistemes d’innovació. 6.1 El sistema de recerca i innovació.
6.2 Els agents del sistema
6.3 Els sistemes nacionals, territorials o sectorials
6.4 La transferència de tecnologia
6.5 La cooperació en projectes d'I+D
TEMA 7.- La política d’I+D+i a Catalunya i a Espanya 7.1 Les polítiques públiques de ciència i tecnologia
7.2 La política d'innovació a Espanya i a Catalunya
7.3 Les polítiques tecnològiques a USA, Unió Europea i Japó.
7.4 Les patents
7.5 Efectes i objectius de les patents
TEMA 8.- Els projectes d'innovació a les empreses 8.1 Què es un projecte d'innovació?
8.2 Elements que participen en un projecte d'innovació
8.3 Les agències de suport a la I+D+i
8.4 Les ajundes a la I+D+i

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A2
A7
22 22 44
Treballs
A6
B2
B4
20 50 70
Debats
B3
C4
4 16 20
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves de desenvolupament
B2
2 0 2
Proves pràctiques
A6
2 0 2
Proves de desenvolupament
A7
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de la matèria. Importància de la innovació en les nostres societats.
La innovació com instrument de competència de les empreses.
Que ès l'economia de la innovació?
Sessió Magistral En aquestes sessions el professor/a presenta els continguts de la matèria, amb un debat obert i amb el suport de material disponible en el moodle.
Treballs Els treballs pràctics tenen com a objectiu facilitar a l'estudiant/a l'apresentatge en la redacció d'informes, l'anàlisi de dades i la presentació de resultats empírics sota el suport de les respectives teories.
Debats En aquests espais es preten crear ambients per a debatre aspectes relacionats amb temes actuals de les nostres societats, en especial relacionats amb la innovació i la ciència.
Atenció personalitzada Espais tuturial entre el professor/a i l'estudiant/a.
Resolució de dubtes, problemes, plantejament de questions, etc.

Atenció personalitzada
Descripció
Com a eina pel bon seguiment del curs es preveu una dedicació per part del docent en termes de tutoria presencial en horaris prèviament establerts i coneguts per l’alumne L'atenció personalitzada és l'espai on es troben cara a cara alumne i professor per a fer un seguiment de la matèria i abordar les qüestions pendents i els dubtes que pugui generar el treball de classe i de fora. Es durà a terme al despatx o en les hores de consulta previament determinades.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A6
Un treball pràctic sobre la conducta innovadora d'una indústria escollida per l'estudiant/ta.

Un treball pràctic sobre les estratègies innovadores d'una empresa a la elecció de l'estudiant/ta.
10%
10%
Proves de desenvolupament
B2
Una primera prova parcial que correspon als temes 1,2,3 i 4 amb (caràcter no eliminatori).

Una segona prova parcial que correspon als temes 5, 6, 7 i 8 (caràcter no eliminatori).
10%10%
Proves de desenvolupament
A7
Prova integral que inclou tots els continguts de la matèria.
50%
Altres  

L'interès per la matèria, l'entrega puntual i regular d'exercicis pràctics i la presentació a classe dels dos treballs pràctics també es tindrà en conte de cara a millorar la nota final

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota final del curs estarà determinada per la participació activa de l'alumne a classe (assistència, participació en els debats, lectura de referències bibliogràfiques, etc.). Es valorarà especialment el rigor i la originalitat del treball realitzat.

La segona convocatòria està adreçada per als alumnes que no superin la primera, al llarg del curs. Consistirà en un prova escrita i es tindran en consideració els treballs pràctics fets durant el curs. Els alumnes podran obtenir la qualificació màxima.


Fonts d'informació

Bàsica

Segarra, A. (2001):“Barreras a la entrada e Innovación Tecnológica” en Callejón, M. et al, Economía Industrial ,Editorial Cívitas, Madrid, pp. 199-244.

Segarra, A. (2007): “Los actores de la política de innovación a escala regional” en Vence, X. (Coord.),Las políticas de innovación en Europa, Editorial Piràmide, Madrid.

Bayona, C.; García-Marco, T., Huerta, E., 2003. ¿Cooperar en I+D? Con quién y para qué. Revista de Economía Aplicada 31, 103-134.

Complementària

Sala-i-Martin, X. (1994): Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona.

Schumpeter, J. (1945):  Capitalismo, Socialismo y Democracia, (edició en castellà a Edicions Aguilar, Madrid, 1968).

Audretsch, D. and Acs, Z.J. (1991): “Innovation and Size at the Firm Level”, Southern Economic Journal, vol. 57 (3), pp. 739-744.

Sthephan, P.E. (1996): “The Economics of Science”, Journal of Economic Literature, 34: 1199-1235.

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ECONOMIA INTERNACIONAL/16234203

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA/16234006
ECONOMIA MUNDIAL/16234105
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent