DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO Código 16234219
Titulación
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Optativa Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Economía
Coordinador/a
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
MARMANEU BUERA, JUAN JOSÉ
Correo-e 0
Profesores/as
MARMANEU BUERA, JUAN JOSÉ
Web
Descripción general La matèria s'ocupa d’un dels principals instruments de les empreses per a competir: la innovació en els productes, els processos, los organitzacions o els canals de marketing. Les empreses que innoven milloren la seva capacitat per competir en els mercats, però també afecten favorablement a les empreses del voltant, gràcies als efectes positius que provoca el coneixement. Avui el paper del coneixement en el progrés i el creixement dels països és inqüestionable, i per això tots els governs despleguen molts esforços per facilitar que les seves empreses inverteixen en la innovació. La segona part del temari adopta una dimensió més normativa de cara a estudiar els instruments a l’abast dels governs, especialment del català, per fomentar la innovació empresarial. Aquesta matèria fa un ressò especial de la contribució del canvi tecnològic al creixement econòmic i al benestar social.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Ser capaz de buscar, analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa de carácter financiero-contable, económico, social y legal, relevante para la toma de decisiones empresariales.
 A6 Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa que reflejen la capacidad para identificar y desarrollar iniciativas empresariales.
 A7 Analizar con rigor científico estudios de caso de empresas y problemas empresariales y emitir informes de asesoramiento y consultoría que den respuesta a estos problemas.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
 B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
 B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Buscar las fuentes de información estadística y empresarial.
 A6 Planifica un plan de gestión de un proyecto de innovación.
Gestiona proyectos empresariales de I + D + i
 A7 Redacta estudios sectoriales sobre la dinámica de mercados concretos.
Sabe hacer Informes sobre la evolución interna de las empresas.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.
Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus posibles riesgos y ventajas.
Elabora una estratégia realista para resolver el problema.
 B3 Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.
Identifica los resultados de innovación.
Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.
Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.
 B4 Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.
Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

Contenidos
tema Subtema
TEMA 1. Presentació del curs i pla de treball 1.1 Pla de treball i objectiu de la matèria
1.2 Calendari i activitats del curs
1.3 Anàlisi de casos. El Bulli
1.4 Tècniques d’anàlisi de casos
1.5 Anàlisi DAFO
1.6 Les fonts estadístiques
TEMA 2. Recerca, Desenvolupament i Innovació 2.1 Definicions de la I+D i de la innovació
2.2 Tipologia d'innovacions
2.3 Les fonts de la innovació
2.4 La cooperació en projectes de I+D
2.5 Història del neumàtic: una aplicació
TEMA 3. L'economia de la Innovació 3.1 La Economia de la Innovació
3.2 La innovació i la estructura del mercat
3.3 Les hipòtesis de Joseph Schumpeter
3.4 La naturaleza del conocimiento
3.5 Les externalitats del coneixement
TEMA 4. Innovació, monopoli i competencia perfecta 4.1 La innovació, el monopoli i la competència perfecta
4.2 La innovació i el monopoli
4.3 La innovació i la competència perfecta
4.4 La innovació i l'oligopoli
4.5 Les barreres a la innovació
4.6 Els instruments públics per fomentar la innovació
TEMA 5. La relació entre innovació i creixent económic 5.1 La evidència empírica
5.2 La innovació i el benestar del països
5.3 Els models neoclàssics de creixement econòmic
TEMA 6.-Els sistemes d’innovació. 6.1 El sistema de recerca i innovació.
6.2 Els agents del sistema
6.3 Els sistemes nacionals, territorials o sectorials
6.4 La transferència de tecnologia
6.5 La cooperació en projectes d'I+D
TEMA 7.- La política d’I+D+i a Catalunya i a Espanya 7.1 Les polítiques públiques de ciència i tecnologia
7.2 La política d'innovació a Espanya i a Catalunya
7.3 Les polítiques tecnològiques a USA, Unió Europea i Japó.
7.4 Les patents
7.5 Efectes i objectius de les patents
TEMA 8.- Els projectes d'innovació a les empreses 8.1 Què es un projecte d'innovació?
8.2 Elements que participen en un projecte d'innovació
8.3 Les agències de suport a la I+D+i
8.4 Les ajundes a la I+D+i

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
2 2 4
Sesión magistral
A2
A7
22 22 44
Trabajos
A6
B2
B4
20 50 70
Debates
B3
C4
4 16 20
Atención personalizada
6 0 6
 
Pruebas de desarrollo
B2
2 0 2
Pruebas prácticas
A6
2 0 2
Pruebas de desarrollo
A7
2 0 2
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de la matèria. Importància de la innovació en les nostres societats.
La innovació com instrument de competència de les empreses.
Que ès l'economia de la innovació?
Sesión magistral En aquestes sessions el professor/a presenta els continguts de la matèria, amb un debat obert i amb el suport de material disponible en el moodle.
Trabajos Els treballs pràctics tenen com a objectiu facilitar a l'estudiant/a l'apresentatge en la redacció d'informes, l'anàlisi de dades i la presentació de resultats empírics sota el suport de les respectives teories.
Debates En aquests espais es preten crear ambients per a debatre aspectes relacionats amb temes actuals de les nostres societats, en especial relacionats amb la innovació i la ciència.
Atención personalizada Espais tuturial entre el professor/a i l'estudiant/a.
Resolució de dubtes, problemes, plantejament de questions, etc.

Atención personalizada
descripción
Com a eina pel bon seguiment del curs es preveu una dedicació per part del docent en termes de tutoria presencial en horaris prèviament establerts i coneguts per l’alumne L'atenció personalitzada és l'espai on es troben cara a cara alumne i professor per a fer un seguiment de la matèria i abordar les qüestions pendents i els dubtes que pugui generar el treball de classe i de fora. Es durà a terme al despatx o en les hores de consulta previament determinades.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A6
Un treball pràctic sobre la conducta innovadora d'una indústria escollida per l'estudiant/ta.

Un treball pràctic sobre les estratègies innovadores d'una empresa a la elecció de l'estudiant/ta.
10%
10%
Pruebas de desarrollo
B2
Una primera prova parcial que correspon als temes 1,2,3 i 4 amb (caràcter no eliminatori).

Una segona prova parcial que correspon als temes 5, 6, 7 i 8 (caràcter no eliminatori).
10%10%
Pruebas de desarrollo
A7
Prova integral que inclou tots els continguts de la matèria.
50%
Otros  

L'interès per la matèria, l'entrega puntual i regular d'exercicis pràctics i la presentació a classe dels dos treballs pràctics també es tindrà en conte de cara a millorar la nota final

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La nota final del curs estarà determinada per la participació activa de l'alumne a classe (assistència, participació en els debats, lectura de referències bibliogràfiques, etc.). Es valorarà especialment el rigor i la originalitat del treball realitzat.

La segona convocatòria està adreçada per als alumnes que no superin la primera, al llarg del curs. Consistirà en un prova escrita i es tindran en consideració els treballs pràctics fets durant el curs. Els alumnes podran obtenir la qualificació màxima.


Fuentes de información

Básica

Segarra, A. (2001):“Barreras a la entrada e Innovación Tecnológica” en Callejón, M. et al, Economía Industrial ,Editorial Cívitas, Madrid, pp. 199-244.

Segarra, A. (2007): “Los actores de la política de innovación a escala regional” en Vence, X. (Coord.),Las políticas de innovación en Europa, Editorial Piràmide, Madrid.

Bayona, C.; García-Marco, T., Huerta, E., 2003. ¿Cooperar en I+D? Con quién y para qué. Revista de Economía Aplicada 31, 103-134.

Complementária

Sala-i-Martin, X. (1994): Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona.

Schumpeter, J. (1945):  Capitalismo, Socialismo y Democracia, (edició en castellà a Edicions Aguilar, Madrid, 1968).

Audretsch, D. and Acs, Z.J. (1991): “Innovation and Size at the Firm Level”, Southern Economic Journal, vol. 57 (3), pp. 739-744.

Sthephan, P.E. (1996): “The Economics of Science”, Journal of Economic Literature, 34: 1199-1235.

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
ECONOMÍA INTERNACIONAL/16234203

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA/16234006
ECONOMÍA MUNDIAL/16234105
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.