DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ Codi 16615104
Ensenyament
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
Adreça electrònica rosalia.cascon@urv.cat
Professors/es
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
Web
Descripció general Es contempla la gestió estratègica del factor humà desde la perspectiva del sistema humà en els seus múltiples nivells (individual, grupal i organitzatiu).

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  Professionalitzador
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Reconèixer la importància estratègica de la gestió d'aspectes intangibles relatius al factor humà
Coneixer els principals aspectes del comportament organitzatiu com a intangible crucial per una bona gestió empresarial
Saber aplicar en l'entorn empresarial el coneixements d'aspectes intangibles relacionats amb el factor humà per tal de gestionar amb èxit les persones
Saber analitzar, diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les organitzacions
Conèixer i saber aplicar les diferents eines per gestionar la pròpia carrera professional i la dels altres.

Continguts
Tema Subtema
1. La importància estratègica de la gestió de l'intangible. El factor humà. 1.1. Estructura i processos.
1.2. Alineació horitzontal i vertical en la GRH.
1.3. La gestió de l'intangible. Soft HRM.
1.4. El compromís organitzatiu.

2. Diferències individuals i identitat.
2.1. Diferències individuals: principals tendències en l'estudi de la personalitat.
2.2. Identitat professional i compromís organitzatiu.
2.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
3. Motivació.
3.1 Teories de motivació.
3.2. Relació amb polítiques de GRH.
3.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
4. Processos perceptius, comunicació i negociació. 4.1. Processos perceptius.
4.2. L'eficàcia de la comunicació humana. Dificultats.
4.3. Conflicte i negociació.
4.4. Relació amb comunicació organitzativa i polítiques GRH.
4.5. Aplicació estratègica a l'empresa.
5. Emocions i estrés. 5.1. Emocions en l'àmbit laboral.
5.2. Contracte psicològic i emotional labour.
5.3. Gestió de les emocions i intel·ligència emocional.
5.4. Estrés, eutress i distress.
5.5. Relació amb pràctiques de GRH, cultura i estructura.
5.6. Aplicació estratègica a l'empresa.
6. Grups i treball en equip. 6.1. Grups i comportament grupal.
6.2. Treball en equip.
6.3. Relació amb pràctiques de GRH, cultura i estructura.
6.4. Aplicació estratègica a l'empresa.
7. Lideratge. 7.1 Teories de lideratge.
7.2. Assolir el compromís.
7.3. Relació amb pràctiques de GRH.
7.4. Aplicació estratègica a l'empresa.
8. Cultura organitzativa. 8.1. Cultura organitzativa.
8.2. Influència d'aspectes culturals en la GRH.
8.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
9. Gestió del canvi. 9.1. Gestió del canvi.
9.2. Relació amb pràctiques de GRH, cultura i estructura.
9.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
10. Gestió Estratègica de la carrera professional. 10.1. Com buscar feina.
10.2. Autoocupació i Emprenedoria.
10.3. Noves competències, noves professions.
10.4. Gestió de les promocions.
10.5. Gestió de les transferències nacionals i internacionals.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
28 0 28
Presentacions / exposicions
6 24 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
16 10 26
Debats
4 6 10
Estudis previs
0 30 30
 
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
1 19 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es dedicarà un primer tema introductori per tal de contextualitzar l'aportació de coneixements de l'assignatura en el marc del programa formatiu del màster i les seves aplicacions en la gestió estratègica de l'empresa.
Sessió Magistral S'enfatitza en el caràcter participatiu de les sessions. Aquest caràcter participatiu es fonamenta en el treball previ dels estudiants a través de lectures i en la dinamització a través de preguntes crítiques o relacionades amb temes d'actualitat per part del docent que fomentin petits debat.
Presentacions / exposicions Es presentaran la síntesi i anàlisi crític d'articles científics relacionats amb cadasqun dels temes. Es proporcionaran pautes per tal que la classe aprengui a donar feedback. El material presentat entrarà a examen.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Cada tema culmina amb un cas o una pràctica que requereix que l'estudiant apliqui de forma estratègica els coneixements adquirits per a l'anàlisi i solució de problemes en l'entorn empresarial.
Debats Aquests debats tindran lloc tant en el si de la classe magistral, com a rel de les presentacions i de la resolució de casos i pràctiques a l'aula, i seran conduïts i moderats pel docent.
Estudis previs Cal realitzar lectures prèvies i preparació de materials per a les sessions a l'aula. Es deixaran aquests materials al Moodle o bé es recomanarà la bibliografia pertinent.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
Es guiarà el treball de l'estudiant fora de l'aula de preparació de la presentació i la resolució d'exercicis a través de l'atenció personalitzada en les hores de tutoria acordades.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Consisteix en la síntesi, anàlisis crític i interiorització a través de la relació amb experiències laborals, articles de prensa, pel·lícules, etc. d'articles científics sobre un tema en particular. 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Cada tema culmina amb la resolució d'un cas o pràctica que permeti avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits. 30%
Proves objectives de tipus test Tipus test que avalúa els continguts impartits a l'assignatura. 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

És imprescindible obtenir un 3'5 en cada element d'avaluació per poder fer mitja amb la resta d'elements.
La realització de presentacions, ressolució de casos i exercicis es realitzarà en equip i la seva puntuació és grupal.

2ªconvocatòria:Consistirà en una prova final que compta un 100%. Per realitzar aquesta prova és requisit imprescindible haver entregat els casos i exercicis proposats al llarg del curs.


Fonts d'informació

Bàsica , Harvard Business Deusto, ,
Woods, S.A. and West M.A., The Psychology of Work and Organizations, Cengage Learning, 2010
Robbins, S.P., Comportamiento Organizativo, Pearson Education, 2004
Price, A., Human Resource Management in a Business Context, Thomson, 2006
, People Management, ,
, Capital Humano, ,
Watson, T., Organising and Managing Work, Pearson Education, 2002
Huczynski, A. and Buchanan, D., Organizational Behaviour, Pearson Education, 2007
Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice , Kogan Page Limited, 2001

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent