DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Código 16615105
Titulación
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
3 Obligatoria Primer Único anual
Lengua de impartición
Castellà
Departamento Gestión de Empresas
Coordinador/a
HERNANDEZ LARA, ANA BEATRIZ
Correo-e anabeatriz.hernandez@urv.cat
Profesores/as
HERNANDEZ LARA, ANA BEATRIZ
Web
Descripción general Identifica i estudia les fases en el procés de la investigació científica en l'àmbit de la gestió d'empreses

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Comun
  Profesionalizador
  Investigador
  AR1 Identificar les fonts d'informació econòmica i empresarial rellevant per a la recerca.
  AR3 Conèixer, analitzar i sistematitzar la bibliografia de recerca i els resultats d’investigació.
  AR4 Dominar els fonaments metodològics, científics i instrumentals d'investigació.
  AR5 Conèixer i saber utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives de recerca científica, tot iniciant-se en la realització de projectes de recerca.
Tipo B Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Entendre la investigació científica com un procés. AR1
AR3
AR4
AR5
BC13
Identificar i entendre les fases en el procés, saber les decisions i accions relacionades amb cada fase. AR4
BC1
BC4
BC6
BC7
BC11
Familiaritzar-se amb l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs de recerca. BC14
CC4
CC5

Contenidos
tema Subtema
Introducció i Presentació de l'assignatura. Presentació programa assignatura.
Resum global dels continguts a estudiar.
Explicació del sistema d'avaluació.
Estructura i Continguts de la Tesi Doctoral. Estructura.
Continguts.
Identificació del Tema de Recerca. Com identificar el tema de recerca.
La Revisió de la Literatura. Identificació de les àrees de coneixement relacionats amb el tema de recerca.

Aspectes pràctis: bases de dades d'articles i software de gestió de referències.

'Mapping' el tema.
La Pregunta de Recerca. Com arribar a formular la preguntar de recerca.
Espistemologia, Metodologia i Tècniques de Recerca. Mètodes qualitatius.
Mètodes quantitatius.
El Treball de Camp. Identificar el context.
Com accedir al camp de recerca (individus i organitzacions).
L'Anàlisi de les Dades. Tècniques d'anàlisi.
Els Resultats, Implicacions i Conclusions. La presentació dels resultats.
Treure conclusions i identificar futures línies de recerca.


Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
2 2 4
 
Sesión magistral
12 12 24
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
12 12 24
 
Atención personalizada
1 0 1
 
Pruebas mixtas
2 20 22
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Introducció i presentació de l'assignatura, el sistema l'avaluació, els continguts, etc.
Sesión magistral Presentació i discussió dels concepts de l'assignatura amb la participació activa dels estudiants.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Treballs pràctics, presentacions, etc.
Atención personalizada

Atención personalizada
 
Atención personalizada
descripción
Tutoria sobre la situació i progrés dels estudiants a l'assignatura. En hores de consulta o per email a: mireia.valverde@urv.cat. Es recomana confirmar cita prèviament a les visites presencials.

Evaluación
  descripción Peso
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Treballs explicats i assignats durant la sessió de presentació de l'assignatura. 50%
Pruebas mixtas Prova integral: Examen Final 40%
Otros

Prova integral: Participació activa al llarg de l'assignatura i valoració dels treballs dels altres estudiants.

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segona convocatòria es determinarà a partir de la prova final (50%) i els exercicis presentats prèviament a aquesta (50%). Els detalls d'ambdós s'exposaran al moodle de l'assignatura. Els estudiants que hagin suspès la primera convocatòria hauran de parlar amb la professora per determinar quines parts de l'avaluació caldrà tornar a realitzar.


Fuentes de información

Básica John W. Creswell, Research design. Qualitative, quantitative and mixed method approaches, , Sage, Thousand Oaks, California, 2009
Alan Berkeley Thomas, Research Concepts for Management Studies, , Routledge, Oxon, 2006

Complementária

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.