IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) SCIENTIFIC RESEARCH PROCESSES Code 16615105
Study programme
Strategic Management (2010)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Type Year Period
3 Compulsory First Only annual
Language
Castellà
Department Business Management
Coordinator
HERNANDEZ LARA, ANA BEATRIZ
E-mail anabeatriz.hernandez@urv.cat
Lecturers
HERNANDEZ LARA, ANA BEATRIZ
Web
General description Identifica i estudia les fases en el procés de la investigació científica en l'àmbit de la gestió d'empreses

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  Professional
  Research
  AR1 Identificar les fonts d'informació econòmica i empresarial rellevant per a la recerca.
  AR3 Conèixer, analitzar i sistematitzar la bibliografia de recerca i els resultats d’investigació.
  AR4 Dominar els fonaments metodològics, científics i instrumentals d'investigació.
  AR5 Conèixer i saber utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives de recerca científica, tot iniciant-se en la realització de projectes de recerca.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.

Learning aims
Objectives Competences
Entendre la investigació científica com un procés. AR1
AR3
AR4
AR5
BC13
Identificar i entendre les fases en el procés, saber les decisions i accions relacionades amb cada fase. AR4
BC1
BC4
BC6
BC7
BC11
Familiaritzar-se amb l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs de recerca. BC14
CC4
CC5

Contents
Topic Sub-topic
Introducció i Presentació de l'assignatura. Presentació programa assignatura.
Resum global dels continguts a estudiar.
Explicació del sistema d'avaluació.
Estructura i Continguts de la Tesi Doctoral. Estructura.
Continguts.
Identificació del Tema de Recerca. Com identificar el tema de recerca.
La Revisió de la Literatura. Identificació de les àrees de coneixement relacionats amb el tema de recerca.

Aspectes pràctis: bases de dades d'articles i software de gestió de referències.

'Mapping' el tema.
La Pregunta de Recerca. Com arribar a formular la preguntar de recerca.
Espistemologia, Metodologia i Tècniques de Recerca. Mètodes qualitatius.
Mètodes quantitatius.
El Treball de Camp. Identificar el context.
Com accedir al camp de recerca (individus i organitzacions).
L'Anàlisi de les Dades. Tècniques d'anàlisi.
Els Resultats, Implicacions i Conclusions. La presentació dels resultats.
Treure conclusions i identificar futures línies de recerca.


Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
2 2 4
 
Lecture
12 12 24
Problem solving, classroom exercises
12 12 24
 
Personal tuition
1 0 1
 
Mixed tests
2 20 22
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Introducció i presentació de l'assignatura, el sistema l'avaluació, els continguts, etc.
Lecture Presentació i discussió dels concepts de l'assignatura amb la participació activa dels estudiants.
Problem solving, classroom exercises Treballs pràctics, presentacions, etc.
Personal tuition

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Tutoria sobre la situació i progrés dels estudiants a l'assignatura. En hores de consulta o per email a: mireia.valverde@urv.cat. Es recomana confirmar cita prèviament a les visites presencials.

Assessment
  Description Weight
Problem solving, classroom exercises Treballs explicats i assignats durant la sessió de presentació de l'assignatura. 50%
Mixed tests Prova integral: Examen Final 40%
Others

Prova integral: Participació activa al llarg de l'assignatura i valoració dels treballs dels altres estudiants.

10%
 
Other comments and second call

La segona convocatòria es determinarà a partir de la prova final (50%) i els exercicis presentats prèviament a aquesta (50%). Els detalls d'ambdós s'exposaran al moodle de l'assignatura. Els estudiants que hagin suspès la primera convocatòria hauran de parlar amb la professora per determinar quines parts de l'avaluació caldrà tornar a realitzar.


Sources of information

Basic John W. Creswell, Research design. Qualitative, quantitative and mixed method approaches, , Sage, Thousand Oaks, California, 2009
Alan Berkeley Thomas, Research Concepts for Management Studies, , Routledge, Oxon, 2006

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.