IDENTIFYING DATA 2011_12
Subject (*) OPERATIONS MANAGEMENT, INNOVATION AND PROJECTS Code 16615201
Study programme
Strategic Management (2010)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional Only annual
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
FONTS RIBAS, ALBERT
E-mail albert.fonts@urv.cat
Lecturers
FONTS RIBAS, ALBERT
Web
General description Mostrar com les organitzacions estableixen la direcció estratègi-ca de les seves operacions, innovacions i projectes des d’una perspectiva teòric - pràctica. Conèixer la problemàtica de les operacions, de la innovació i de la gestió de projectes.Especial èmfasi en les línies d'investigació i pràctiques actuals en direcció d'operacions, innovacions i projectes

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  Professional
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  Research
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.

Learning aims
Objectives Competences
Mostrar com les organitzacions estableixen la direcció estratègi-ca de les seves operacions, innovacions i projectes des d'una perspectiva teòric - pràctica AC2
AP1
Conèixer la problemàtica de les operacions, de la innovació i de la gestió de projectes CC4
Treballar mitjançant casos i lectures els principals continguts de la matèria AP1
AP2
BC6
BC15
CC4
Realitzar anàlisis i reflexions sobre casos empresarials. BC1
BC11
BC13
BC14
CC4

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció a les operacions, a la innovació i als projectes. 1.1 Concepte i contingut de la direcció d’operacions, de la innovació i dels projectes.
Tema 2. La direcció estratègica d’operacions 2.1 L’estratègia de les operacions
2.2 La planificació, programació i control de les operacions
2.3 Sistemes de planificació global
Tema 3. La gestió de la Innovació en les operacions 3.1 Creativitat
3.2 Innovació en les operacions

Tema 4. La direcció estratègica de projectes 4.1 Introducció a l’estratègia del projecte
4.2 Disseny del projecte
4.3 Seguiment del projecte

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 1.5 2.5
 
Lecture
13 19.5 32.5
Presentations / expositions
10 15 25
Forums of discussion
5 0 5
 
Personal tuition
1 2 3
 
Extended-answer tests
2 0 2
Practical tests
5 0 5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Iniciació als principals conceptes, metodologia, objectius, avaluació i seguiment de la matèria.
Lecture Explicació dels principals continguts de l’assignatura amb suport multimèdia.
Presentations / expositions Exposició per part dels alumnes de casos i lectures relacionats amb el contingut de l’assignatura.
Forums of discussion Contrastació i anàlisi envers articles i casos.

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Seguiment personalitzat de la progressió dels estudiants, i assessorament en l’elaboració de casos, pràctiques, exercicis i presentacions.

Assessment
  Description Weight
Extended-answer tests L’examen constarà d'una part teòrica (30%); preguntes dicotòmiques de raonament, preguntes tipus test, preguntes obertes, etc.; i d'una part pràctica (30%) on s'hauran d'analitzar casos pràctics relacionats amb l'empresa. 60%
Practical tests Durant el curs es realitzaran tot un conjunt d'activitats com: anàlisi de casos, revisió i comentari d'articles, realització d'exercicis, utilització de programari i presentació d'exercicis, etc. 40%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria, les proves pràctiques realitzades durant el curs comptaran amb el mateix pes (40%) que en la primera. La prova de desenvolupament final tindrà també una part teòrica (30%) i una part pràctica (30%) amb un pes a la nota final del 60%.

Els alumnes que no poguin seguir o realitzar les proves pràctiques previstes durant el curs, hauran de posar-se en contacte amb el professor, durant el primer mes d'haver començat la docència, per tal que el professor li proposi les diferents tasques i exercicis a realitzar.


Sources of information

Basic

Llibres Bàsics

Amendola León, Luis José (2006), Estrategias y tácticas en la dirección y gestión de proyectos. Universitat Politécnica de Valencia. Servei de Publicacións.

Chase, R.B., Aquilano, N.J. y Jacobs, F.R. (2000): Administración de producción y operaciones. Manufactura y servicios, McGraw-Hill, Madrid.

Domingo, Alberto (2005), Dirección y gestión de proyectos: un enfoque práctico. Ra-Ma.

Domínguez Machuca, J.A. et al. (1994) Dirección de operaciones: aspectos tácticos y operativos. McGrawHill.

Heizer, Jay; Render, Barry (2001), Dirección de la Producción. Decisiones estratégicas. Madrid: Prentice Hall.

Hidalgo Nuchera, Antonio; León Serrano, Gonzalo; Pavón Morote, Julián (2002), La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones. Madrid: Pirámide.

López Mielgo, N.; Montes Peón, J.M.; Vázquez Ordás, C.J. (2007), Cómo gestionar la innovación en las PYMES. Netbiblo.

Schroeder, Roger G. (2005), Administración de operaciones: casos y conceptos contemporáneos, México D.F. McGraw-Hill.

Llibres de lectures

Arbonies Ortiz, Ángel L. (2007), ¿Innovación o evolución? Metáfora evolutiva de empresa. Madrid: Díaz de Santos.

Womack.J.P., Jones, D.T., Roos, D. (1993), La máquina que cambió el mundo. McGrawHill.

McDonough, William (2005), Cradle to cradle (de la cuna a la cuna). Rediseñando las formas de hacer las cosas. McGrawHill.

Semler, Ricardo (2004), Radical. El éxito de una empresa sorprendente. Gestión 2000.

Semler, Ricardo (2005), El fin de semana de siete días,Ediciones del Bronce

Articles

Evans, Philip; Wolf, Bob, “Las reglas de la colaboración” (2005), en Harvard Deusto Business Review, diciembtre, pp. 40-49.

Ferdows, Kasra; Lewis, Michael A.; Machuca, José A.D. (2005), “La veloz gestión de pedidos de Zara”, en Harvard Deusto Business Review, mayo, pp. 22-29.

Fischer, Bill; Boynton, Andy (2005), “Equipos virtuosos”, en Harvard Deusto Business Review, diciembre, pp. 51-58.

Gottfredson, Mark; Aspinall, Keith (2006), “ Innovación vs complejidad”, en Harvard Deusto Business Review, enero, pp. 6-16.

Womack, James P.; Jones, Daniel T. (2005), “Hacia el consumo eficiente”, en Harvard-Deusto Business Review, Marzo, pp. 11-21.

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT/165092111
FINANCIAL STRATEGIES/165092112
MARKETING STRATEGIES/165092113
HUMAN FACTOR STRATEGIES/165092114
THE CONSULTANCY PROCESS/165092203
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.