DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PROCÉS DE CONSULTORIA Codi 16615203
Ensenyament
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CAMPA PLANAS, FERNANDO
Adreça electrònica fernando.campa@urv.cat
Professors/es
CAMPA PLANAS, FERNANDO
Web
Descripció general Procés de Consultoria pretén aportar a l’estudiant una introducció a l’activitat professional de la consultoria, tant externa com interna. L’assignatura planteja la pràctica de la consultoria com a procés, des de l’entrada a l’organització i la detecció de les necessitats del client fins a la conclusió de la relació consultor-empresa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Dominar els fonaments teòrics de la gestió d’empreses i de les seves àrees funcionals.
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  Professionalitzador
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC3 Flexibilitat: disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat: aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC12 Asertivitat: comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC14 Planificació i organització.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (per compte d’altres i/o emprenedoria).

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Apreciar la complexitat de l'activitat professional de la consultoria AC2
AP1
AP2
CC3
Conèixer el sector de la consultoria des de les persperctives de possibles clients i/o professionals AC1
AC2
AP1
CC6
Dissenyar un procés de consultoria per a una empresa AC1
AP1
AP2
BC4
BC14
CC4
Identificar i practicar les habilitats necessàries per tal de desenvolupar el rol de consultor AP2
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC12
BC14
Utilitzar els principis de la consultoria per saber triar un consultor adequat a l'organització AP2
BC12
CC6
Aplicar els principis de la consultoria a les diferents funcions empresarials i a diversos tipus d'empresa AC1
AC2
AP1
AP2
CC4
CC6

Continguts
Tema Subtema
Introducció a la consultoria Naturalesa i propòsit de la consultoria
Consultoria interna i externa
El sector de la consultoria
La consultoria com a carrera professional
El procés de consultoria Entrada a l’organització
La proposta / contracte
Diagnosi
Propostes d’acció
Implementació
Tancament
Els rols del consultor Habilitats del consultor i el seu desenvolupament
Postures epistemològiques davant la consultoria
Rang d’estils de consultoria
La gestió de la relació consultor-client
Els clients de la consultoria Qui són els clients del consultor?
Com triar a un consultor?
La consultoria en les diverses funcions empresarials i en les diverses empreses Gestió estratègica
Finances
Recursos Humans
Marketing
TIC
Diferents tipus d’empreses

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
12 0 12
Seminaris
6 3 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
5 10 15
Avantprojecte
5 10 15
Presentacions / exposicions
5 10 15
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de desenvolupament
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, els seus continguts, metodologia i criteris d'avaluació.
Discussió oberta sobre els coneixements i experiències prèvies dels estudiants en la temàtica de l'assignatura.
Sessió Magistral Mitjançant classes magistrals presencials, s’introdueix el contingut teòric de l’assignatura als estudiants. S’expliquen les fonts d’informació principals de cada tema i s’espera que l’estudiant profunditzi el seu coneixement del temari a base d’estudi personal a fora de l’entorn de l’aula.
Seminaris Diversos consultors participaran en la classe realitzant un seminari sobre les seves pròpies experiències professionals dels temes tractats en les sessions magistrals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en una sèrie d’activitats pràctiques relacionades amb el contingut de l’assignatura. Aquesta activitats es faran a l’aula durant les hores de classe i, en alguns casos, s'hauran de portar preparades.
Hi cal la participació activa de cada estudiant.
Avantprojecte És la fase preparatòria del treball de l'assignatura, i previ a la seva exposició.
Es portarà el material en progrés per tal d'avaluar el seu progrés satisfactori.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un treball sobre un tema assignat.
Tots els estudiants estaràn assignats a un equip de treball i hauran de presentar el seu treball en públic.
Discussió i valoració de les exposicions en el si de la classe, amb participació de tots els estudiants.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Durant les sessions dedicades als equips de treball, en forma de tutories, hi haurà la possibilitat de plantejar dubtes de forma individual i en equip.

Addicionalment, els estudiants poden quedar amb els professors abans o després de les sessions presencials per resoldre dubtes.

Per qüestions concretes, es poden plantejar via email (mireia.valverde@urv.cat i fernando.campa@urv.cat).

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Participació activa en les activitats experiencials proposades a l'aula 25
Avantprojecte .
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un treball sobre un tema assignat.
Tots els estudiants estaràn assignats a un equip de treball i hauran de presentar el seu treball en públic.
Discussió i valoració de les exposicions en el si de la classe, amb participació de tots els estudiants.
35
Proves de desenvolupament Prova final on es requereix integrar els coneixements i habilitats de tots els temes vistos en l'assignatura.
Examen individual escrit.
Cal obtenir almenys un 40% (4/10) en la nota d'aquest examen per tal de que faci mitja amb la resta d'elements de l'avaluació.
40
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la Segona convocatòria serà un examen final teòric-pràctic, sense tenir en compte les proves de la primera convocatòria


Fonts d'informació

Bàsica Quijano, S. , Dirección de recursos humanos y consultoría en las organizaciones, , 2006
Lambert, T, Manual de consultoría: cómo iniciarse y crecer en el mundo de la consultoría, , 2001

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent