DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) EMPRENEDORIA Codi 16615204
Ensenyament
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SEGARRA ROCA, PEDRO
Adreça electrònica pere.segarra@urv.cat
Professors/es
SEGARRA ROCA, PEDRO
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Dominar els fonaments teòrics de la gestió d’empreses i de les seves àrees funcionals.
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  AC3 Aplicar mètodes d’anàlisi i de presa de decisions empresarials.
  AC4 Aplicar els conceptes, tècniques i mètodes als problemes estratègics de les empreses reals.
  Professionalitzador
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  AP3 Aportar racionalitat en la presa de decisions estratègiques.
  AP4 Dissenyar l’estructura de l’organització i liderar les tasques dels col•laboradors. 9.Redactar informes estratègics i empresarials, i presentar-los i defensar-los en públic.
  AP5 Iniciar-se en la realització de projectes de consultoria i en la pràctica professional.
  Recerca
  AR1 Identificar les fonts d'informació econòmica i empresarial rellevant per a la recerca.
  AR2 Interpretar i analitzar les dades i derivant-ne conclusions científiques.
  AR4 Dominar els fonaments metodològics, científics i instrumentals d'investigació.
  AR5 Conèixer i saber utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives de recerca científica, tot iniciant-se en la realització de projectes de recerca.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC3 Flexibilitat: disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat: aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC8 Autoestima professional: comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat.
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social.
  BC10 Lideratge.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC12 Asertivitat: comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (per compte d’altres i/o emprenedoria).
  CC7 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)
  CC8 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que es planteja a la universitat (Orientació professional)

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre la trascendència estratègica de l'emprenedoria i adquirir interès en la iniciativa de projectes de negoci propis AP2
AP3
BC2
BC5
BC6
BC13
CC3
CC7
Autodescobrir el nivell de competències personals que habiliten per emprendre projectes pròpis AC2
AC3
AP2
AR1
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
BC14
BC15
CC1
CC3
CC4
CC7
CC8
Entendre els aspectes necessaris per a la viabilitat d'un projecte empresarial AC1
AC3
AC4
AP1
AP2
AP4
AR1
AR5
BC1
BC2
BC3
BC4
BC6
BC10
BC13
BC14
CC1
CC2
CC4
Aprendre a desenvolupar un pla de negoci AC1
AC2
AC3
AC4
AP1
AP2
AP3
AP5
AR1
AR2
AR4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC6
BC10
BC11
BC12
BC14
BC15
CC1
CC2
CC3
CC4
CC6
CC7
CC8
Aprendre a defensar el propi projecte empresarial davant de possibles inversors i practicar les tècniques de negociació AC1
AC4
AP2
AP3
AP5
AR1
BC1
BC10
BC12
BC14
CC1
CC2
CC4
CC6

Continguts
Tema Subtema
L'emprenedoria en l'actual context socioconòmic. . La necessitat d'emprendre
. La taxa d'activitat emprenedora
. Evolució de l'emprendoria
. Característiques de l'emprenedoria actual
. Sectors de futur i filons de negoci
Característiques personals de l'emprenedor . Aprenentatge
. Percepció i processament.
. Autoavaluació sobre estils d'aprenentatge.
. Enfocament de david Kolb.
. Característiques personasls i conductes associades.
. Búsqueda i aprofitament de les oportunitats.
. Creativitat i generació d'idees.
Habilitats de treball . El treball en equip
. Objectius i fites.
. Recerca d'informació
. Planifiació estratègica i operativa
Potencialitats de l'emprenedor . Eficiència i qualitat
. Persistència.
. Domini del risc
. Xarxes de suport.
El concepte de negoci . Reflexions prèvies a la concepció del negoci
. la generació de la idea
. Definició estratègica de l'empresa
. valoració de la idea
. Protecció del concepte.
El pla d'empresa . Què és i per què serveix el pla d'empresa
. Estructura i contingut del pla d'emrpesa
. Consells per a la preparació del pla d'empresa
. L'equip humà.
. La definició del mercat
. El pla de màrqueting
. El pla d'operacions
. El pla econòmic financer.
. Aspectes jurídics i fiscals de la nova empresa
La creació i posada en funcionament . Tràmits imprescindibles.
. Acceleradors del negoci. Franquícies i adquisició d'empreses.
. Els socis.
. El networking
. Llançament comercial
Els recursos financers Fonds públics de suport a l'emprenedoria
Ajuts i subvencions
Finançament privat
Finançament bancari
Finançament alternatiu
Inversors privats
Capital risc
Fonds d'inversió col·lectiva
Mercat Alternatiu Borsari
Avals i garantia reciproca.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
16 24 40
Debats
4 8 12
Treballs
20 0 20
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves orals
2 0 2
Proves objectives de preguntes curtes
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà una breu presentació de l'assignatura. Es definiran els objectius i la metodologia a seguir.
Es constituiran grups de treball pel desenvolupament del treball practic.
Sessió Magistral Cada tema serà presentat mitjançant sessió magistral. Cada sessió magistral anirà precedida d'un exercici inductiu amb caràcter lúdic, que estimularà la reflexió de l'alumne.
Debats Després de les sessions magistralsde cada tema s'obrirà un debat sobre l'aplicabilitat del tema al propi projecte d'empresa que els diferents grups estarqan desenvolupant i la seva comparació amb altres casos reals.
Treballs El desenvolupament del "pla d'empresa" serà l'eix vertebradordel curs. Cada grup d'estudiants haurà de realitzar un pla d'empresa, que pot ser real o figurat.
L'objectiu és que els plans que s'elaborin durant el curs siguin susceptibles de ser portats a terme real, en cas que els estudiants ho desitgin. El treball serà la bse de l'avaluació dels estudiants.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
El professor mantindrà contacte setmanal amb tots els grups per orientar la trajectòria dels treballs i atendre els dubtes que sorgeixin.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs La valoració principal de l'assignatura es realitzarà a aprtir del pla d'empresa elaborat.
La nota serà global de grup i per tant cada membre tindrà la mateixa qualificació per aquest concepte. L'avaluació del treball pràctic suposarà el 50 % de la nota final.
50%
Proves orals La presentació del pla d'empresa per part de tots els components del grup de treball serà avaluada a nivell individual 65% i col·lectiu 35 %. El conjunt d'aquesta avaluació suposarà el 25 % de la nota final. 25%
Proves objectives de preguntes curtes Es ralitzarà una prova escrita de 5 preguntes curtes a desenvolupar en un sol foli. El pés de la prova escrita equivaldrà al 25 % de la nota final. 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En l'avaluació de recuperació es tindran en compte els mateixos criteris de qualifiacació que a la primera. La qualificació del treball pràctic serà vàlida també per a la segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica Pere Segarra, Transparències de l'assignatura, Càtedra d'Emprenedoria, 2011
F.Campa (coordinador)., Guía Pràctica per a la Creació de Empreses, Càtedra d'Emprenedoria URV, 2009
Pedro Nueno, Emprendiendo hacia el 2020, Deusto, 2009
Alejandro Suarez Sánchez-Ocaña, Ha llegado la hora de montar tu empresa, Deusto, 2010
Javier Inaraza, Lanzate ya!, Planeta Empresa, 2010
A.Aragon, J.S.Baixauli, El reto de emprender: fctores clave, Civitas, 2010
F. Trias de Bes, El llibre negre de l'emprenedor, Empresa Activa, 2007
J.L.Vázquez Burguete, M.P. García, Pon en marcha tus ideas, Càtedra Bancaja Jóvenes Emprendedores, 2010
Diversos autors, Creació d'Empreses, ACCID, 2007
Albert Colomer, Passos i Costos per posar en marxa un projecte d'autoocupació, CPAC, 2004

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent