DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES Codi 16615210
Ensenyament
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA ERCILIA
Adreça electrònica mariaercilia.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA ERCILIA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Dominar els fonaments teòrics de la gestió d’empreses i de les seves àrees funcionals.
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  AC3 Aplicar mètodes d’anàlisi i de presa de decisions empresarials.
  AC4 Aplicar els conceptes, tècniques i mètodes als problemes estratègics de les empreses reals.
  Professionalitzador
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  Recerca
  AR1 Identificar les fonts d'informació econòmica i empresarial rellevant per a la recerca.
  AR2 Interpretar i analitzar les dades i derivant-ne conclusions científiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC13 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
AC1
BC1
BC13
CC1
AC2
AP2
AR1
BC2
CC4
AP1
AR2
BC6
AC2
AC3
AC4
AP2

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2.5 0 2.5
 
Sessió Magistral
9 13.5 22.5
Presentacions / exposicions
7 10.5 17.5
Supòsits pràctics/ estudi de casos
6 9 15
Resolució de problemes, exercicis
6 9 15
 
Atenció personalitzada
1 1.5 2.5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Supòsits pràctics/ estudi de casos
Resolució de problemes, exercicis

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions 50%
Supòsits pràctics/ estudi de casos 30%
Resolució de problemes, exercicis 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent