IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT Code 16625104
Study programme
Business Management (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory First 1Q
Language
Castellà
Department Business Management
Coordinator
VIDAL SUÑÉ, ANTONI
E-mail antoni.vidal@urv.cat
Lecturers
VIDAL SUÑÉ, ANTONI
Web
General description La asignatura analiza las principales estrategias corporativas en los nuevos contextos globales, así como su implantación, y las nuevas tendencias en dirección estratégica.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Adquirir coneixements avançats en la direcció d'empreses en general i de les seves àrees funcionals. (C)
  AC2 Aplicar mètodes d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials. (C)
  Professional
  AP1 Desenvolupar les habilitats necessàries per realitzar funcions directives en l'empresa. (P)
  AP2 Innovar i / o crear nous projectes empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa. (P)
  Research
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  CC5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals

Learning aims
Objectives Competences
Introduir als estudiants en l'exploració de les idees més actuals de la direcció estratègica, i dels problemes associats amb el procés de generació d'estratègia. AC1
AC2
AP1
BC2
BC3
CC3
CC5
Examinar i avaluar les teories de la direcció estratègica contemporània. AC1
BC3
BC6
CC3
CC4
Desenvolupar la capacitat de pensar estratègicament en un entorn competitiu global. AC1
AC2
AP1
BC2
BC3
BC4
CC3
CC4
CC5
Examinar els temes més actuals de recerca en la direcció estratègica. AC1
AP2
BC3
BC4
CC3
CC4

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. PANORAMA DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 1.1. Concepto y proceso de la estrategia.
1.2. Objetivo estratégico: creación de valor.
1.3. Análisis interno y externo de la empresa.
1.4. Estrategias competitivas.
TEMA 2. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 2.1. Estrategias de desarrollo y crecimiento.
2.2. Gestión de empresas diversificadas.
2.3. Estrategias de internacionalización.
2.4. Estrategias tecnológicas y de innovación.
TEMA 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 3.1. Modelos de negocio.
3.2. Innovación de valor y océanos azules.
3.3. Clusters industriales y de innovación.
3.4. Gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo.
3.5. Decisiones estratégicas y teoría de juegos.
3.6. Ética en las organizaciones.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
30 30 60
Problem solving, classroom exercises
15 20 35
Assignments
1 24 25
 
Personal tuition
1 0 1
 
Mixed tests
28 0 28
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació dels continguts de l'assignatura, del professorat, del sistema d'avaluació i de la dinàmica i funcionament de les classes.
Lecture Exposició per part del professorat dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, però amb la participació activa dels estudiants.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat de problemes i exercicis relacionats amb la temàtica de l'assignatura.
Assignments Elaboración en equipo (formado por 3 integrantes) de un trabajo monográfico relacionado con algún aspecto concreto de la dirección estratégica en empresas.
Personal tuition Temps que el professorat de l'assignatura dedica a orientar els estudiants en el seu aprenentatge i a resoldre els dubtes que els li sorgeixin. Aquesta atenció personalitzada es realitza en el despatx del professorat en l'horari establert a tal efecte.

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Temps que el professorat de l'assignatura dedica a orientar els estudiants en el seu aprenentatge i a resoldre els dubtes que els li sorgeixin. Aquesta atenció personalitzada es realitza en el despatx del professorat en l'horari establert a tal efecte.

Assessment
  Description Weight
Assignments Elaboración en equipo (formado por 3 integrantes) de un trabajo monográfico relacionado con algún aspecto concreto de la dirección estratégica en empresas. 40%
Mixed tests Prueba integral (examen) sobre el conjunto de contenidos de la asignatura.

Consta de dos partes, una teórica tipo test, y otra práctica de resolución de ejercicios y/o casos.
60%
 
Other comments and second call

La segunda convocatoria consistirá en una prueba integral (100% de la nota, la cual constará de dos partes: una teórica tipo test, y otra práctica de resolución de ejercicios y/o casos


Sources of information

Basic GRANT, R. M., Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K. i WHITTINGTON, R., Dirección estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Pearson Prentice Hall.
NAVAS, J. E. I GUERRAS, L. A., La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones., 2007 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.
THOMPSON, A. A. Jr.;STRICKLAND III, A. J. i GAMBLE, J. E., Administración estratégica:Teoría y casos., 2012 (o última edició), México: McGraw-Hill.

Complementary BRUNET, I. i VIDAL, A., El gobierno del factor humano., 2007, Madrid: Delta.
DIXIT, A. K. i NALEBUFF, B. J., Pensar estratégicamente: Un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria. , 1992, Barcelona: Antoni Bosch Editor.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E., Dirección estratégica de la empresa: Fundamentos y puesta en práctica. , 2005, Madrid: Delta.
GARCÍA DÍEZ, J., Clusters: Competir colaborando., 2011, Oleiros (A Coruña): Netbiblo.
GARCÍA PÉREZ, G. , Estrategias de internacionalización de la empresa: Cómo realizar negocios internacionales. , 2012, Madrid: Pirámide.
PORTER, M. E., Ser competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones., 2003 (o última edició), Bilbao: Deusto.
SCHILLING, M. A. , Dirección estratégica de la innovación tecnológica. , 2008 (o última edició), Madrid: McGraw-Hill
VENTURA VICTORIA, J., Análisis estratégico de la empresa., 2008, Madrid: Paraninfo

Recommendations


 
Other comments
Los estudiantes podrán asistir a las clases de la asignatura "Dirección Estratégica Avanzada" del Máster en Dirección de Empresas (2016).
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.