IDENTIFYING DATA 2012_13
Subject (*) ENTREPRENEURSHIP Code 16625201
Study programme
Business Management (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional Only annual
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
SEGARRA ROCA, PEDRO
E-mail pere.segarra@urv.cat
Lecturers
SEGARRA ROCA, PEDRO
Web
Relevant information

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Adquirir coneixements avançats en la direcció d'empreses en general i de les seves àrees funcionals. (C)
  AC2 Aplicar mètodes d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials. (C)
  Professional
  AP1 Desenvolupar les habilitats necessàries per realitzar funcions directives en l'empresa. (P)
  AP2 Innovar i / o crear nous projectes empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa. (P)
  Research
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Learning to learn
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  BC6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC2 Be advanced users of the information and communication technologies
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals

Learning aims
Objectives Competences
Comprendre la trascendència estratègica de l'emprenedoria i adquirir interès en la iniciativa de projectes de negoci propis AC1
BC4
CC5
Autodescobrir el nivell de competències personals que habiliten per emprendre projectes pròpis BC1
BC3
BC5
BC6
CC3
CC5
Entendre els aspectes necessaris per a la viabilitat d'un projecte empresarial AC1
AC2
BC2
BC4
CC2
CC3
Aprendre a desenvolupar un pla de negoci AP2
BC1
BC3
BC5
Aprendre a defensar el propi projecte empresarial davant de possibles inversors i practicar les tècniques de negociació AC1
AP1
AP2
BC1
CC2
CC3

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1.
L'EMPRENEDORIA EN L'ACTUAL CONTEXT SOCIOCONÒMIC.
. La necessitat d'emprendre
. La taxa d'activitat emprenedora
. Evolució de l'emprendoria
. Característiques de l'emprenedoria actual
. Sectors de futur i filons de negoci
TEMA 2.
CARACTERÍSTIQUES PERSONALS DE L'EMPRENEDOR
. Aprenentatge
. Percepció i processament.
. Autoavaluació sobre estils d'aprenentatge.
. Enfocament de david Kolb.
. Característiques personasls i conductes associades.
. Búsqueda i aprofitament de les oportunitats.
. Creativitat i generació d'idees.
TEMA 3.
HABILITATS DE TREBALL
. El treball en equip
. Objectius i fites.
. Recerca d'informació
. Planifiació estratègica i operativa
TEMA 4.
POTENCIALITATS DE L'EMPRENEDOR
. Eficiència i qualitat
. Persistència.
. Domini del risc
. Xarxes de suport.
TEMA 5.
EL CONCEPTE DE NEGOCI
. Reflexions prèvies a la concepció del negoci
. la generació de la idea
. Definició estratègica de l'empresa
. valoració de la idea
. Protecció del concepte.
TEMA 6.
EL PLA D'EMPRESA
. Què és i per què serveix el pla d'empresa
. Estructura i contingut del pla d'emrpesa
. Consells per a la preparació del pla d'empresa
. L'equip humà.
. La definició del mercat
. El pla de màrqueting
. El pla d'operacions
. El pla econòmic financer.
. Aspectes jurídics i fiscals de la nova empresa
TEMA 7.
LA CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
. Tràmits imprescindibles.
. Acceleradors del negoci. Franquícies i adquisició d'empreses.
. Els socis.
. El networking
. Llançament comercial
TEMA 8.
ELS RECURSOS FINANCERS
Fonds públics de suport a l'emprenedoria
Ajuts i subvencions
Finançament privat
Finançament bancari
Finançament alternatiu
Inversors privats
Capital risc
Fonds d'inversió col•lectiva
Mercat Alternatiu Borsari
Avals i garantia reciproca.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
16 20 36
Debates
4 8 12
Assignments
20 0 20
 
Personal tuition
3 0 3
 
Oral tests
2 0 2
Objective short-answer tests
1 0 1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Es farà una breu presentació de l'assignatura. Es definiran els objectius i la metodologia a seguir. Es constituiran grups de treball pel desenvolupament del treball practic.
Lecture Cada tema serà presentat mitjançant sessió magistral. Cada sessió magistral anirà precedida d'un exercici inductiu amb caràcter lúdic, que estimularà la reflexió de l'alumne.
Debates Després de les sessions magistralsde cada tema s'obrirà un debat sobre l'aplicabilitat del tema al propi projecte d'empresa que els diferents grups estarqan desenvolupant i la seva comparació amb altres casos reals.
Assignments El desenvolupament del "pla d'empresa" serà l'eix vertebradordel curs. Cada grup d'estudiants haurà de realitzar un pla d'empresa, que pot ser real o figurat. L'objectiu és que els plans que s'elaborin durant el curs siguin susceptibles de ser portats a terme real, en cas que els estudiants ho desitgin. El treball serà la bse de l'avaluació dels estudiants.
Personal tuition

Personalized attention
 
Assignments
Description
El professor mantindrà contacte setmanal amb tots els grups per orientar la trajectòria dels treballs i atendre els dubtes que sorgeixin.

Assessment
  Description Weight
Assignments Descripció
La valoració principal de l'assignatura es realitzarà a aprtir del pla d'empresa elaborat.
La nota serà global de grup i per tant cada membre tindrà la mateixa qualificació per aquest concepte. L'avaluació del treball pràctic suposarà el 50 % de la nota final.
50%
Oral tests La presentació del pla d'empresa per part de tots els components del grup de treball serà avaluada a nivell individual 65% i col•lectiu 35 %. El conjunt d'aquesta avaluació suposarà el 25 % de la nota final. 25%
Objective short-answer tests Es ralitzarà una prova escrita de 5 preguntes curtes a desenvolupar en un sol foli. El pés de la prova escrita equivaldrà al 25 % de la nota final. 25%
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

Pere Segarra, Transparències de l'assignatura, Càtedra d'Emprenedoria, 2011

F.Campa (coordinador)., Guía Pràctica per a la Creació de Empreses, Càtedra d'Emprenedoria URV, 2009

Pedro Nueno, Emprendiendo hacia el 2020, Deusto, 2009

Alejandro Suarez Sánchez-Ocaña, Ha llegado la hora de montar tu empresa, Deusto, 2010

Javier Inaraza, Lanzate ya!, Planeta Empresa, 2010

A.Aragon, J.S.Baixauli, El reto de emprender: fctores clave, Civitas, 2010

F. Trias de Bes, El llibre negre de l'emprenedor, Empresa Activa, 2007

J.L.Vázquez Burguete, M.P. García, Pon en marcha tus ideas, Càtedra Bancaja Jóvenes Emprendedores, 2010

Diversos autors, Creació d'Empreses, ACCID, 2007

Albert Colomer, Passos i Costos per posar en marxa un projecte d'autoocupació, CPAC, 2004

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.