DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) EMPRENEDORIA Codi 16625201
Ensenyament
Direcció d'Empreses (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SEGARRA ROCA, PEDRO
Adreça electrònica pere.segarra@urv.cat
Professors/es
SEGARRA ROCA, PEDRO
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Adquirir coneixements avançats en la direcció d'empreses en general i de les seves àrees funcionals. (C)
  AC2 Aplicar mètodes d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials. (C)
  Professionalitzador
  AP1 Desenvolupar les habilitats necessàries per realitzar funcions directives en l'empresa. (P)
  AP2 Innovar i / o crear nous projectes empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa. (P)
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre la trascendència estratègica de l'emprenedoria i adquirir interès en la iniciativa de projectes de negoci propis AC1
BC4
CC5
Autodescobrir el nivell de competències personals que habiliten per emprendre projectes pròpis BC1
BC3
BC5
BC6
CC3
CC5
Entendre els aspectes necessaris per a la viabilitat d'un projecte empresarial AC1
AC2
BC2
BC4
CC2
CC3
Aprendre a desenvolupar un pla de negoci AP2
BC1
BC3
BC5
Aprendre a defensar el propi projecte empresarial davant de possibles inversors i practicar les tècniques de negociació AC1
AP1
AP2
BC1
CC2
CC3

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.
L'EMPRENEDORIA EN L'ACTUAL CONTEXT SOCIOCONÒMIC.
. La necessitat d'emprendre
. La taxa d'activitat emprenedora
. Evolució de l'emprenedoria
. Característiques de l'emprenedoria actual
. Sectors de futur i filons de negoci
TEMA 2.
CARACTERÍSTIQUES PERSONALS DE L'EMPRENEDOR
. Aprenentatge
. Percepció i processament.
. Autoavaluació sobre estils d'aprenentatge.
. Enfocament de David Kolb.
. Característiques personals i conductes associades.
. Recerca i aprofitament de les oportunitats.
. Creativitat i generació d'idees.
TEMA 3.
HABILITATS DE TREBALL
. El treball en equip
. Objectius i fites.
. Recerca d'informació
. Planificació estratègica i operativa
TEMA 4.
POTENCIALITATS DE L'EMPRENEDOR
. Eficiència i qualitat
. Persistència.
. Domini del risc
. Xarxes de suport.
TEMA 5.
EL CONCEPTE DE NEGOCI
. Reflexions prèvies a la concepció del negoci
. la generació de la idea
. Definició estratègica de l'empresa
. valoració de la idea
. Protecció del concepte.
TEMA 6.
EL PLA D'EMPRESA
. Què és i per què serveix el pla d'empresa
. Estructura i contingut del pla d'empresa
. Consells per a la preparació del pla d'empresa
. L'equip humà.
. La definició del mercat
. El pla de màrqueting
. El pla d'operacions
. El pla econòmic financer.
. Aspectes jurídics i fiscals de la nova empresa
TEMA 7.
LA CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
. Tràmits imprescindibles.
. Acceleradors del negoci. Franquícies i adquisició d'empreses.
. Els socis.
. El networking
. Llançament comercial
TEMA 8.
ELS RECURSOS FINANCERS
Fons públics de suport a l'emprenedoria
Ajuts i subvencions
Finançament privat
Finançament bancari
Finançament alternatiu
Inversors privats
Capital risc
Fons d'inversió col·lectiva
Mercat Alternatiu Borsari
Avals i garantia reciproca.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
16 20 36
Debats
4 8 12
Treballs
20 0 20
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves orals
2 0 2
Proves objectives de preguntes curtes
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà una breu presentació de l'assignatura. Es definiran els objectius i la metodologia a seguir. Es constituiran grups de treball pel desenvolupament del treball pràctic.
Sessió Magistral Cada tema serà presentat mitjançant sessió magistral. Cada sessió magistral anirà precedida d'un exercici inductiu amb caràcter lúdic, que estimularà la reflexió de l'alumne.
Debats Després de les sessions magistrals de cada tema s'obrirà un debat sobre l'aplicabilitat del tema al propi projecte d'empresa que els diferents grups estan desenvolupant i la seva comparació amb altres casos reals.
Treballs El desenvolupament del "pla d'empresa" serà l'eix vertebrador del curs. Cada grup d'estudiants haurà de realitzar un pla d'empresa, que pot ser real o figurat. L'objectiu és que els plans que s'elaborin durant el curs siguin susceptibles de ser portats a terme real, en cas que els estudiants ho desitgin. El treball serà la base de l'avaluació dels estudiants.
Atenció personalitzada Temps per a resoldre dubtes

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
El professor mantindrà contacte setmanal amb tots els grups per orientar la trajectòria dels treballs i atendre els dubtes que sorgeixin.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs
La valoració principal de l'assignatura es realitzarà a partir del pla d'empresa elaborat.
La nota serà global de grup i per tant cada membre tindrà la mateixa qualificació per aquest concepte. L'avaluació del treball pràctic suposarà el 50 % de la nota final.
50%
Proves orals La presentació del pla d'empresa per part de tots els components del grup de treball serà avaluada a nivell individual 65% i col•lectiu 35 %. El conjunt d'aquesta avaluació suposarà el 25 % de la nota final. 25%
Proves objectives de preguntes curtes Es realitzarà una prova escrita de 5 preguntes curtes a desenvolupar en un sol foli. El pes de la prova escrita equivaldrà al 25 % de la nota final. 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Pere Segarra, Transparències de l'assignatura, Càtedra d'Emprenedoria, 2011

F.Campa (coordinador)., Guía Pràctica per a la Creació de Empreses, Càtedra d'Emprenedoria URV, 2009

Pedro Nueno, Emprendiendo hacia el 2020, Deusto, 2009

Alejandro Suarez Sánchez-Ocaña, Ha llegado la hora de montar tu empresa, Deusto, 2010

Javier Inaraza, Lanzate ya!, Planeta Empresa, 2010

A.Aragon, J.S.Baixauli, El reto de emprender: fctores clave, Civitas, 2010

F. Trias de Bes, El llibre negre de l'emprenedor, Empresa Activa, 2007

J.L.Vázquez Burguete, M.P. García, Pon en marcha tus ideas, Càtedra Bancaja Jóvenes Emprendedores, 2010

Diversos autors, Creació d'Empreses, ACCID, 2007

Albert Colomer, Passos i Costos per posar en marxa un projecte d'autoocupació, CPAC, 2004

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent