IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16645102
Study programme
Business Administration (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory First AN
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
E-mail
Lecturers
Web
General description Aquesta assignatura inicia a l’estudiant en els aspectes generals de la comptabilitat, així com en aquells aspectes més rellevats que permetin elaborar una informació que sigui útil per els estudiants.
Because of the termination of the course you are studying, this subject is driven by tutorship. For more information, read the professor's meeting timetable.

Contents
Topic Sub-topic
PART I: FONAMENTS DE LA COMPTABILITAT TEMA 1: LA INFORMACIÓ COMPTABLE
1. El sistema d'informació comptable
2. El subjecte o entitat comptable.
3. Comptabilitat financera i comptabilitat de gestió
el pla general de comptabilitat

TEMA 2: EL BALANÇ: ACTIUS, PASSIUS I PATRIMONI NET
1. Concepte de riquesa o patrimoni
2. Concepte de renda
3. Equació del balanç
4. Actius, passius, i patrimoni net
5. Classificacions en el balanç de situació
6. Classes d'Actius
7. Classes de passius.

TEMA 3: FETS COMPTABLES I PARTIDA DOBLE
1. Els fets comptables: Concepte
2. La partida doble: concepte dels fets comptables.
3. Els nou tipus de fets comptables simples
4. Fets comptables permutatius i modificatius

TEMA 4: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: INGRESSOS I DESPESES
1. El resultat comptable o renda de l'empresa
2. Mètodes per calcular el resultat.
3. Ingressos
4. Despeses
5. Compte de Pèrdues i Guanys
6. Principis comptables: Les hipòtesis bàsiques
PART II: EL CICLE COMPTABLE TEMA 5: ELS REGISTRES COMPTABLES
1. Els comptes
2. Funcionament dels comptes
3. El Llibre Diari
4. El Llibre Major
5. El Balanç de Comprovació
6. Operacions en els comptes i terminologia

TEMA 6: EL PROCÉS DE REGULARITZACIÓ
1. El cicle comptable: concepte i fases
2. Les operacions de regularització
3. Ajustaments de periodificació
4. Ajustos per amortització
5. Ajustos per reclassificació

TEMA 7: ESTATS COMPTABLES FINALS I TANCAMENT DE COMPTES
1. Classificació dels saldos ajustats
2. Preparació dels estats comptables finals
3. El procés de liquidació i tancament de l'exercici
4. L'impost sobre beneficis
5. Altres principis comptables

TEMA 8: CICLE COMPTABLE DE L'EMPRESA COMERCIAL
1. L'empresa comercial
2. L'inventari de mercaderies
3. Criteris de valoració
4. Inventari permanent
5. Inventari periòdic
PART III: ELEMENTS PATRIMONIALS TTEMA 9: ACTIUS I PASSIUS CIRCULANTS O CORRENTS
1. Existències comercials: classes i mètodes de valoració
2. Crèdits i dèbits per operacions comercials
3. Comptes amb el personal i impostos

TEMA 10: ACTIUS NO CORRENTS
1. Concepte i classificació
2. Tractament comptable: qüestions més rellevants

TEMA 11: PATRIMONI NET I PASSIUS NO CORRENTS
1. Patrimoni Net
2. Passius no corrents
3. Préstecs a llarg termini
4. Emprèstits d'obligacions i bons

TEMA 12: RÈGIM JURÍDIC DE LA COMPTABILITAT
1. Textos legals fonamentals
2. Llibres obligatoris i la seva legalització
3. Els comptes anuals
PART IV: COMPTABILITAT DE SOCIETATS TEMA 13: LA FUNDACIÓ DE LA SOCIETAT ANÒNIMA
1. Fundació de la societat anònima.
2. Aportacions no dineràries.
3. Accionistes morosos.
4. Problemàtica comptable.

TEMA 14: AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE CAPITAL EN LA SOCIETAT ANÒNIMA
1.Normativa legal de l’ampliació.
2 Problemàtica comptable de les ampliacions.
3.Normativa legal de la reducció.
4 Problemàtica comptable de les reduccions.

TEMA 15: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
1. Concepte i causes de la dissolució.
2. Concepte de liquidació.
3. Normativa legal de la dissolució i la liquidació.
4. Problemàtica comptable de la dissolució i la liquidació.

TEMA 16: ALTRES FORMES SOCIALS
1. Societat de responsabilitat limitada
2. Societats no mercantils
2.1 Societat cooperativa
2.2 Entitats sense finalitat lucrativa
3. Problemàtica comptable

Personalized attention
Description
Resolució individualitzada de qüestions relatives a la matèria objecte d'estudi per part del professor a instàncies de l'estudiant.

Assessment
 
Other comments and second call

La prova d'avaluació de la 2ª convocatòria consistirà en un examen final amb un pes del 100% de la nota, en la data oficial del calendari d'exàmens del Màster.


Sources of information
Basic MUÑOZ MERCHANTE, A., Fundamentos de contabilidad, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid
ICAC, REAL DECRETO 1514/2007 de 16 de noviembre, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, 2007, BOE, Madrid
GALLEGO DIEZ, E.; VARA Y VARA, M., Manual práctivo de contabilidad financiera, Pirámide, Madrid
MONTESINOS JULVE, V. (coord), Introducción a la contabilidad financiera. Un enfoque internacional, Ariel Economia, Madrid
, Legislación mercantil Básica, ,

- Contabilidad financiera: Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES. J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Contabilidad Financiera: Un enfoque actual. C. Mallo y A. Pulido. Editorial Paraninfo.

- Plan General de Contabilidad. A. Pedro Gómez, P. Rodríguez Sanz, F. Alcarz Quiles, J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Ejercicios resueltos y comentados con el Nuevo Plan General de Contabilidad. F. Gómez, O. Amat. ACCID.

Complementary

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.