DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) COMPTABILITAT DE COSTOS Codi 16645112
Ensenyament
Gestió d'Empreses (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SÁNCHEZ REBULL, MARÍA VICTORIA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general Esta asignatura persigue aportar al estudiante los conocimientos básicos para identificar las diferencias principales entre distintos sistemas de costes y para determinar los costes de la producción de una empresa y los márgenes generados en un periodo.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
PART 1. CONCEPTES BÀSICS DE COMPTABILITAT DE COSTOS


TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT DE COSTOS I DE GESTIÓ.

1.1. Concepte i objectius de comptabilitat de costos i de gestió
1.2. Concepte de cost
1.3. Diferència entre cost, despesa i pagament
1.4. Classificació de costos
PART 2. ELEMENTS DE COST
TEMA 2. COSTOS DE MATERIALS
2.1. Classes de costos de materials
2.2. Valoració d'entrades de materials
2.3. Valoració de consums i existències finals

TEMA 3. ALTRES COSTOS
3.1. Costos de personal
3.2. Costos de depreciació d'actius
3.3. Costos de TSSE
3.4. Altres costos generals
PART 3. SISTEMES DE COSTOS
TEMA 4. SISTEMA DE COSTOS PER SECCIONS
4.1. Introducció, concepte i objectius
4.2. Seccions en l'empresa turística. Classificació
4.3. Repartiment primari i secundari de costos
4.4. Unitat d'obra
4.5. Marges i resultats

TEMA 5. SISTEMA DE COSTOS ESTÀNDARDS I PRESSUPOSTATS
5.1. Introducció, concepte i objectius
5.2. Classe de costos estàndards i pressupostats
5.3. Càlcul de desviacions
5.4. Marges i resultats

TEMA 6. ABC
6.1. Introducció
6.2. Conceptes clau
6.3. Classificació d'activitats
6.4. Metodologia de càlcul
6.5. Cas pràctic

Atenció personalitzada
Descripció
Espacio de consulta tanto a nivel individual por las dudas que puedan surgir a un estudiante en el seguimiento de la asignatura, como a nivel de grupo para supervisar el avance del trabajo y realizar recomendaciones. La atención personalizada individual podrá realizarse por e-mail o bien, en el despacho, previa confirmación de día y horario por parte del estudiante y del profesor. El día, hora, formato y contenido de la atención personalizada en grupo estará fijada previamente.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En el Moodle se especificarán los requititos y las características del trabajo en grupo.

En relación a la segunda convocatòria, el estudiante deberá entregar un trabajo siguiendo las especificaciones indicadas en el moodle al respecto (70%) y superar una prueba tipo test sobre los diferentes temas estudiados (30%).


Fonts d'informació
Bàsica AECA, Documentos AECA de Contabilidad de Gestión, Última edición disponible, Madrid
Sáez, A; Fernández, JA; Gutierrez, G., Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión, Última edición disponible , Madrid, Vol. 1 y 2. McGraw-Hill
Fullana, C. y Paredes, J.L., Manual de contabilidad de costes. , Última edición disponible , Madrid, Delta
Rocafort Nicolau, A., Contabilidad de costes, fundamentos y ejercicios resueltos, Última edición disponible , Barcelona, Bresca

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent