IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) PEOPLE MANAGEMENT Code 16645116
Study programme
Business Administration (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Second AN
Language
Castellà
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
E-mail rosalia.cascon@urv.cat
Lecturers
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
Web
General description Es contempla la gestió estratègica del factor humà desde la perspectiva del sistema humà en els seus múltiples nivells (individual, grupal i organitzatiu).

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Ser capaç d'analitzar i interpretar l'entorn per poder prendre decisions en l'àmbit de la gestió empresarial.
  AC3 Assolir una visió integrada de totes les dimensions de l'empresa: externa, interna i la de les persones que la formen per a ser capaç d'analitzar els problemes i buscar en equip solucions que permetin assolir els seus objectius estratègics, considerant una gestió socialment responsable.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC6 Be able to define and develop their academic and professional project

Learning aims
Objectives Competences
Reconèixer la importància estratègica de la gestió d'aspectes intangibles relatius al factor humà AC1
Coneixer els principals aspectes del comportament organitzatiu com a intangible crucial per una bona gestió empresarial AC1
AC3
Saber aplicar en l'entorn empresarial el coneixements d'aspectes intangibles relacionats amb el factor humà per tal de gestionar amb èxit les persones AC3
BC2
Saber analitzar, diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les organitzacions AC3
BC2
BC5
CC3
Conèixer i saber aplicar les diferents eines per gestionar la pròpia carrera professional i la dels altres. BC4
CC6

Contents
Topic Sub-topic
1. La importància estratègica de la gestió de l'intangible. El factor humà. 1.1. Estructura i processos.
1.2. Alineació horitzontal i vertical en la GRH.
1.3. La gestió de l'intangible. Soft HRM.
1.4. El compromís organitzatiu.

2. Diferències individuals i identitat.
2.1. Diferències individuals: principals tendències en l'estudi de la personalitat.
2.2. Identitat professional, organitzativa i compromís organitzatiu.
2.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
3. Processos perceptius i comunicació estratègica. 3.1. Processos perceptius.
3.2. La comunicació humana com a base de totes les habilitats directives. Dificultats.
3.3. Comunicació organitzativa.
3.4. Aplicació estratègica a l'empresa.
4. Motivació.
4.1 Teories de motivació.
4.2. Relació amb polítiques de GRH.
4.3. Comunicació estratègica i motivació.
5. Negociació. 5.1. Estils de negociació.
5.2. Comunicació estratègica i negociació.
6. Emocions i estrés. 6.1. Emocions en l'àmbit laboral.
6.2. Contracte psicològic i emotional labour.
6.3. Gestió de les emocions i intel·ligència emocional.
6.4. Estrés, eutress i distress.
6.5. Aplicació estratègica a l'empresa.
7. Comunicació i Gestió del canvi. 7.1. Gestió del canvi.
7.2.Comunicació estratègica i gestió del canvi.
8. Gestió Estratègica de la carrera professional. 8.1. Com buscar feina.
8.2. Autoocupació i Emprenedoria.
8.3. Noves competències, noves professions.
8.4. Gestió de les promocions.
8.5. Gestió de les transferències nacionals i internacionals.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
 
Lecture
28 0 28
Presentations / expositions
6 24 30
Problem solving, classroom exercises
16 10 26
Debates
4 6 10
Previous studies
0 30 30
 
Personal tuition
2 2 4
 
Objective multiple-choice tests
1 19 20
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Es dedicarà un primer tema introductori per tal de contextualitzar l'aportació de coneixements de l'assignatura en el marc del programa formatiu del màster i les seves aplicacions en la gestió estratègica de l'empresa.
Lecture S'enfatitza en el caràcter participatiu de les sessions. Aquest caràcter participatiu es fonamenta en el treball previ dels estudiants a través de lectures i en la dinamització a través de preguntes crítiques o relacionades amb temes d'actualitat per part del docent que fomentin petits debat.
Presentations / expositions Es presentaran la síntesi i anàlisi crític d'articles científics relacionats amb cadasqun dels temes. Es proporcionaran pautes per tal que la classe aprengui a donar feedback. El material presentat entrarà a examen.
Problem solving, classroom exercises Cada tema culmina amb un cas o una pràctica que requereix que l'estudiant apliqui de forma estratègica els coneixements adquirits per a l'anàlisi i solució de problemes en l'entorn empresarial.
Debates Aquests debats tindran lloc tant en el si de la classe magistral, com a rel de les presentacions i de la resolució de casos i pràctiques a l'aula, i seran conduïts i moderats pel docent.
Previous studies Cal realitzar lectures prèvies i preparació de materials per a les sessions a l'aula. Es deixaran aquests materials al Moodle o bé es recomanarà la bibliografia pertinent.
Personal tuition Temps per atendre i resoldre dubtes als estudiants.


Personalized attention
 
Problem solving, classroom exercises
Presentations / expositions
Personal tuition
Description
Es guiarà el treball de l'estudiant fora de l'aula de preparació de la presentació i la resolució d'exercicis a través de l'atenció personalitzada en les hores de tutoria acordades.

Temps per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Assessment
  Description Weight
Presentations / expositions Consisteix en la síntesi, anàlisis crític i interiorització a través de la relació amb experiències laborals, articles de prensa, pel·lícules, etc. d'articles científics sobre un tema en particular. 30%
Problem solving, classroom exercises Cada tema culmina amb la resolució d'un cas o pràctica que permeti avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits. 30%
Objective multiple-choice tests Tipus test que avalúa els continguts impartits a l'assignatura. 40%
 
Other comments and second call

És imprescindible obtenir un 3'5 en cada element d'avaluació per poder fer mitja amb la resta d'elements.
La realització de presentacions, resolució de casos i exercicis es realitzarà en equip i la seva puntuació és grupal.

2ªconvocatòria:

Consistirà en una prova final que compta un 100%. Per realitzar aquesta prova és requisit imprescindible haver entregat els casos i exercicis proposats al llarg del curs.


Sources of information

Basic , Harvard Business Deusto, ,
Woods, S.A. and West M.A., The Psychology of Work and Organizations, Cengage Learning, 2010
Robbins, S.P., Comportamiento Organizativo, Pearson Education, 2004
Price, A., Human Resource Management in a Business Context, Thomson, 2006
, People Management, ,
, Capital Humano, ,
Watson, T., Organising and Managing Work, Pearson Education, 2002
Huczynski, A. and Buchanan, D., Organizational Behaviour, Pearson Education, 2007
Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice , Kogan Page Limited, 2001

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.